Content-Type: text/html
I början på året antog American Library Association en resolution där
man hävdade att förseningsavgifter inte har på vår tids bibliotek att
göra eftersom stora grupper ställs utanför.

Klipp:

Resolved, that the American Library Association (ALA), on behalf of its members

1. adds a statement to the Policy Manual that establishes that “The American Library Association asserts that imposition of monetary library fines creates a barrier to the provision of library and information services.”;

2. urges libraries to scrutinize their practices of imposing fines on library patrons and actively move towards eliminating them; and

3. urges governing bodies of libraries to strengthen funding support for libraries so they are not dependent on monetary fines as a necessary source of revenue.   

http://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/governance/council/council_documents/2019_ms_council_docs/ALA%20CD%2038%20RESOLUTION%20ON%20MONETARY%20LIBRARY%20FINES%20AS%20A%20FORM%20OF%20SOCIAL%20JUSTICE%20Revised%201_27_0.pdf 

Vi lever inte upp till bibliotekslagens andra paragraf genom att stänga ute stora grupper och inte leva upp till att Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Det är inte rättvist tycker våra amerikanska vänner och det är det inte i Sverige heller.

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 

 


Jan 

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]