Content-Type: text/html

Hej!

 

Varsågod att använda: översättning till svenska av Framework for Information Literacy for Higher Education publicerad av ACRL (Association of College & Research Libraries):

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1318445/FULLTEXT01.pdf

 

Översättningen utfördes under 2015 med syftet att användas internt vid Linköpings universitetsbibliotek. Den arbetsgrupp som arbetade med översättningen är alltså inte översättare till yrket, utan undervisande bibliotekarier.

 

Efter hand undrade kollegor vid andra svenska forskningsbibliotek om Linköpings universitetsbibliotek kunde dela med sig av sin översättning. Därför har texten under 2018 och 2019 korrekturlästs av kollegor från flera bibliotek i Sverige och nu lägger vi ut den med en Creative commons-licens.

 

Vi hoppas att de bibliotek som så önskar har nytta av vår översättning i sitt pedagogiska arbete, men att ni har i bakhuvudet att det inte är en professionell översättning. 😊

 

 

 

Med vänliga hälsningar,


Jenny Betmark & Anna Karin Malmborg
Koordinatorer för undervisning vid Linköpings universitetsbibliotek


Linköpings universitet

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping
Telefon: 013-284066

Mobil: 0707-643041
Besöksadress: Medicinska biblioteket, Campus US, Ing. 64 el 65, plan 8
Besök oss gärna på:
www.liu.se

 

När du skickar e-post till LiU så innebär detta att LiU behandlar dina personuppgifter. Mer information om hur detta går till finns i Integritetspolicy vid Linköpings universitet som du hittar på liu.se