Content-Type: text/html

Hej!

 

Följande SOU skänkes för avhämtning:

 

SOU

Titel

1925:20

Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster : Bilagor D.2

1937:35

Betänkande med förslag till lagstiftning om grundvatten m. m.

1936:38

Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor

1939:40

Betänkande angående åtgärder till motverkande av vattenförorening m.m.

1941:16

Betänkande angående vattenförorening : tekniska och biologiska utredningar D.2 (2 st)

1946:41

Betänkande med förslag till Skogsvårdslag m.m.

1944:56

Betänkande med förslag angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten : Avgivet av 1942 års torrläggningssakkunniga

1949:64

Statliga Betongbestämmelser del 1 materialdelen

1946:69

Förvaltningsförfarandet

1950:40

Förslag till ändringar i Jaktlagstiftningen

1950:26

Kommittésvenska

1951:26

Vatten och avloppsfrågan

1951:40

Förslag till lagstiftning om förbud mot bebyggelse m.m. inom vissa strandområden

1953:31

Förslag till hälsovårdsstadga m.m.

1953:35

Badvatten; bedömning, rening och skydd

1954:15

Om Kompetenskrav

1954:25

Friluftsbad, Simhallar, Bastur

1955:6

Vattenvården

1955:18

Undersökningar rörande små avloppsreningsanläggningar

1956:11

Atomenergien

1956:38

Strålskydd

1956:42

Staten och de politiska ungdomsorganisationerna

1956:51

Brandfarliga varor

1956:62

Betänkande med förslag till ändringar i lagstiftningen angående uppsikt å jordbruk m.m.

1957:10

Balanserad expansion bilagor: särskilda utredningar

1957:17

Markvård och erosionsskydd

1957:23

Kanslister i administrativ tjänst

1957:26

Statliga företagsformer, Statens Vattenfallsverk

1957:32

Statens skogsskolor

1957:41

Idrotten och samhället

1957:43

Indragning av oförtjänt jordvärdestegring

1958:15

Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena

1958:18

Gotland

1958:22

Tornedalsutredningen

1958:32

Forskningens villkor och behov

1958:45

Skogstillståndet hos olika ägargrupper

1959:5

Läkemedelsförsörjningens organisation

1959:38

Beredskap mot atomenergiolyckor

1959:40

Avveckling av Fideikommissen

1960:3

Grusexploateringen i Sverige

1960:10

Statstjänstemäns förhandlingsrätt

1960:17

Forskning och högre utbildning på skogsbrukets område

1960:24

Lagberedningens förslag till Jordabalk m.m. : 1 lagtext

1960:25

Lagberedningens förslag till Jordabalk m.m. : 2 motiv till balken

1960:26

Lagberedningens förslag till Jordabalk m.m. : 3 motiv till lagen om införande …

1960:32

Statliga företagsformer V

1960:37

Tornedalsutredningen 2

1960:38

Skydd för vattenförsörjningen

1961:23

Svensk trafikpolitik I

1961:24

Svensk trafikpolitik II

1961:49

Förslag till jordförvärvslag m.m.

1961:67

Betänkande med förslag till ändringar i jaktlagstiftningen

1962:14

Atomansvarighet II

1962:26

Avgiftsbelagda trafikanläggningar

1962:32

Automatisk databehandling

1962:35

Svensk trafikpolitik III

1962:46

Vägväsendets distriktsorganisation

1962:48

Rasriskerna i Götaälvdalen

1962:53

Öresundsförbindelsen

1962:54

Öresundsförbindelsen Del II

1963:23

Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m.m.

1963:45

Befolkningsutveckling och näringsliv i Jämtlands län (2 st)

1963:49

Aktiv lokaliseringspolitik

1963:51

De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt

1963:55

Reviderat förslag till jordabalk m.m.

1963:62

Aktiv lokaliseringspolitik

1963:63

Utvecklingstendenser i modernt skogsbruk

1963:68

Fastighetsbildning

1963:71

Skogsvägar

1963:72

Nykterhet i trafik

1963:73

Domar i expropriationsmål 1951-60

1963:78

Nya medel för plangenomförande

1964:7

Statens skogar och skogsindustrier

1964:11

Älgfrågan

1964:21

Bilskrotning

1964:23

Kronhjortsreservat m.m.

1964:27

Lag om förvaltningsförfarandet

1964:32

Förtida tillträde, expropriationskostnad m.m.

1964;37

Lantbrukets strukturutveckling

1964:42

Kommunal markpolitik

1964:55

Organisationen av rationaliseringsverksamheten m.m. på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden

1964:60

Vattenvårdens organisation m.m.

1965:8

Skånes och Hallands vattenförsörjning

1965:10

Antikvitetskollegiet

1965:19

Friluftslivet i Sverige – del 2

1965:43

Statens trafikverk

1965:45

Beredskap mot oljeskador

1965:49

Hälso- och socialvårdens centrala administration

1965:54

Författningsfrågan och det kommunala sambandet

1965:66

Kontinentalsockeln

1965:67

Skoglig yrkesutbildning

1966:12

Renbetesmarkerna

1966:23

Markfrågan I

1966:24

Markfrågan II bilagor

1966:26

Bostadsarrende m.m.

1966:29

Atomansvarighet III

1966:30

Den framtida jordbrukspolitiken A

1966:31

Den framtida jordbrukspolitiken B

1966:33

Friluftslivet i Sverige – del 3

1966:46

Jaktstadgan m.m.

1966:47

Ungdomens förenings- och fritidsliv III

1966:49

Lantbruksnämndernas nya organisation m.m.

1966:60

Offentlighet och sekretess : lagförslag med motiv

1966:61

Offentlighet och sekretess : bilagor

1966:63

Fastighetsregistrering

1966:65

Luftförorening, buller och andra immissioner

1966:69

Trafikutveckling och trafikinvesteringar

1966:70

Förvaltningsrättskipning

1967:2

Försöksverksamhet med koordinatmetoden

1967:6

Finansiella långtidsperspektiv

1967:7

Den framtida jordbrukspolitiken : remissyttranden …

1967:11

Programbudgetering : 1

1967:12

Programbudgetering : 2

1967:3

Programbudgetering : 3

1967:20

Den statliga länsförvaltningen I

1967:21

Den statliga länsförvaltningen II

1967:23

Ny länsindelning

1967:32

Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet

1967:33

Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet : bilagor

1967:38

Skoglig yrkesutbildning II

1967:42

Utsädesbetningens effekter

1967:43

Miljövårdsforskning I

1967:44

Miljövårdsforskning II (2 st)

1967:65

Vatten och avlopp

1968:8

Skogsbrukets planläggningsfrågor

1968:9

Virkesbalanser 1967

1968:13

Fritidsfisket

1968:16

Rennäringen i Sverige

1968:17

Allmänna vägar

1968:22

Jordhävdslag

1968:23

Bilregistrering

1968:27

Förvaltningslag

1968:29

Statistikbehov och statistikproduktion för regionala utredningar

1968:31

1965 års allmänna fastighetstaxering

1968:32

Fastighetstaxeringens regler och organisation

1968:43

Upphandling av stora bostadsprojekt

1968:45

Affärsverken I

1968:46

Affärsverken II

1968:47

Förvaltning och folkstyre

1968:51

Vattenlagens torrläggningsbestämmelser

1968:57

Jordbruksarrende

1969:6

Offentliga tjänstemäns bisysslor

1969:7

Kungörelseannonsering

1969:10

Ny gruvlag

1969:18

Ett renare samhälle

1969:20

Ämbetsansvaret

1969:21

Skogsindustri i södra Sverige

1969:22

De svenska hamnarna

1969:23

De svenska hamnarna – bilagor

1969:27

Länsplanering 1967

1969:29

Idrott åt alla

 

 

Kontakta mig senast 2018-11-29

 

 

Hälsningar Anders

ANDERS LINDBERG

 

NATURVÅRDSVERKET

Forskningsenheten

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 010-698 1176

INTERNET: naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet