Content-Type: text/html
Hej!

Det gamla ärendet som jag nämnde i mitt inlägg den 3 november ligger nu på JO:s webb. Sök på diarienumret 4338-1996.

Vänliga hälsningar
Susanna Broms

Den 16 november 2016 12:11 skrev Kristina Passad <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]m>:

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]se> för Susanna Broms <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>
Skickat: den 3 november 2016 21:30
Till: [log in to unmask]" target="_blank">B[log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Anmälde nekat bokinköp till JO
 
I stället för att drabbas av något slags panik kanske man kan hantera frågan rent juridiskt?!

Av 2 kap. 11 § 3 p. tryckfrihetsförordningen framgår att bibliotekens samlingar inte utgör allmänna handlingar. Biblioteken har således rätt attförfoga över sina samlingar och tillhandahålla dem på det sätt som de själva väljer. Det innebär dels att ingen kan kräva att få låna en viss bok på biblioteket, dels att ingen kan kräva att en viss bok köps eller lånas in.


JO har redan yttrat sig ett liknande ärende. Det är visserligen gammalt men det bör stå sig:JO:s beslut 1998-01-09 i ärende dnr 4338-1996.


Dessvärre tycks inte ärendet finnas på JO:s webb men kortfattat var det så att en låntagare begärde att en bok, som inte fanns i bibliotekets samlingar, skulle lånas in från ett annat bibliotek. Biblioteket vägrade att låna in boken, med hänvisning till att boken inte var tillräckligt bra, vilket också var skälet till att den inte köpts in. Låntagaren, som ifrågasatte lagligheten av att offentliganställda agerar förmyndare åt låntagare och hindrar dem från att läsa vad de vill, anmälde biblioteket till JO. I beslutet konstaterade JO bl.a. att fjärrlån är att betrakta som tillfälliga förvärv och att det därmed finns en koppling mellan inköpsrutiner och den fjärrlåneprincip, som etablerar en sådan praxis att den bok som inte köpts in av etiska skäl inte heller fjärrlånas.

Genom 1 kap. 9 § regeringsformen åläggs bl.a. förvaltningsmyndigheter, och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen, att i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Stadgandet uppställer krav på objektivitet, opartiskhet och lika behandling. Enligt JO:s bedömning är dessa principer tillämpliga när ett allmänt bibliotek tar ställning till en begäran från en enskild om att få ett fjärrlån förmedlat. JO säger vidare att det självfallet är helt godtagbart att ett bibliotek inte köper in viss litteratur. JO anser inte heller att det skulle stå i strid med saklighets- och opartiskhetsprincipen att ett bibliotek tillämpar en ordning som innebär att vissa böcker överhuvudtaget inte tillhandahålls allmänheten ur bibliotekets eget bestånd eller genom förmedling av fjärrlån.

Alla borde komma ihåg detta och våga tillämpa svensk lag. Jag hoppas också att JO själv minns sitt gamla - helt utmärkta - beslut.

Vänligen, Susanna Broms
Den 3 november 2016 21:03 skrev jonas aghed <[log in to unmask]" target="_blank">jonas.aghe[log in to unmask]>:

Kunde de inte bara sagt att de behövde pengarna, arbetstiden och hyllutrymmet till bättre böcker? Det gjorde jag 2010 när en sur rasistgubbe ville ha mig till att köpa den. 


Hälsningar

Jonas Aghed

Bromma gymnasiums bibliotek
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]" target="_blank">B[log in to unmask]> för Jan Szczepanski <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>
Skickat: den 3 november 2016 19:26
Till: [log in to unmask]" target="_blank">B[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Anmälde nekat bokinköp till JO
 

Ur Skaraborgs Allehanda. Boken det handlar om är ”Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt” av Julia Caesar och det är Falköpings stadsbibliotek som vägrat köpa in boken och som även vägrat fjärrlåna in den.

Klipp:

Nu 2016 kom ytterligare en förfrågan om inköp av boken. Och återigen blev det nej. ”Inköpet diskuterades i bibliotekets arbetsgrupp och nuvarande bibliotekschef beslutade därefter att inte köpa in boken” skriver kultur- och fritidsnämnden.

Låntagaren ville då fjärrlåna boken men beslutet avsåg både inköp och fjärrlån.Då vände sig till låntagaren till kultur- och fritidsnämnden med en protest mot den, som han ansåg, ”censur som tillämpas på Falköpings stadsbibliotek”. Men även nämnden avslog förfrågan om inköp och fjärrlån med hänvisning till kvalitetskraven.
Låntagaren valde därefter att anmäla ärendet till JO som beslutade sig för att göra en utredning. I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde förra veckan beslutade man om det yttrande som ska skickas in till JO där man redogör för beslutet. Bland annat skriver man att ” folkbiblioteket inte kan tillhandahålla medier som glorifierar eller propagerar för våld, rasism, sexism eller annat som strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna”.

http://sla.se/falkoping/2016/11/03/anmalde-nekat-bokinkop-till-jo
En Falköpingsbo har anmält biblioteket till Justitieombudsmannen.
Orsaken är att biblioteket sagt nej till inköp och fjärrlån av en bok av den kontroversiella debattören ”Julia Caesar”Se även

https://affes.wordpress.com/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/
DEMOKRATUR Bra och viktiga böcker ska finnas på biblioteken. Det är en demokratifråga. Folkbibliotek har funnits ända sedan 1799, och de kom till för att alla ...
Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">Ja[log in to unmask]