Content-Type: text/html

KB kommer att avsluta förhandlingarna med OCLC då förhandlingsprocessen ännu inte lett till ett fungerande avtal. Detta innebär att från och med 1 februari stängs åtkomsten till WorldCat av för katalogisatörer i Libris katalogsystem (Voyager).

 

Beslutet har tagits av riksbibliotekarien efter diskussion i Nationella referensgruppen och Expertgruppen för Libris nationella system.

 

Om OCLC vill återuppta förhandlingarna och presentera ett godtagbart avtal kan förhandlingarna komma att återupptas.

 

Bakgrund

KB har sedan 2006 förhandlat med OCLC om deltagande i WorldCat. 2007 ingicks ett provavtal mellan KB och OCLC som skulle löpa under tiden avtalsförhandlingarna pågick. Avtalet har kontinuerligt förlängts sedan dess och sedan 2009 har KB varje månad betalat en avgift till OCLC.

 

Förhandlingarna har kommit att gälla främst två frågor. Dels villkoren för att ladda upp Librisdatabasen i OCLC:s WorldCat, dels möjligheten att kunna kopiera bibliografiska poster från WorldCat för att använda vid katalogisering i Libris.

 

Det stod tidigt klart att OCLC inte kunde ta emot beståndsuppgifter på det sätt de kan exporteras från Libris och därmed var det inte möjligt att exponera enskilda bibliotek i WorldCat. Förhandlingarna kom därför att handla om att synliggöra beståndet i WorldCat med en länk tillbaka till Libris, inte till enskilda bibliotek.

 

En tid in i förhandlingarna presenterade OCLC vissa villkor för hur poster hämtade ur WorldCat för katalogisering skulle användas i Libris. Dessa villkor kan inte accepteras av KB. Ett grundläggande villkor för hela Librissamarbetet är frivilligt deltagande. Bibliotek som katalogiserar i Libris kan plocka ut samtliga poster de lagt bestånd på för att istället inkorporera dem i ett annat system eller utnyttja dem på det sätt biblioteket finner lämpligt. KB gör inga anspråk på att kontrollera hur poster som hämtats från Libris används.

 

I Överenskommelsen angående deltagande i Libris samkatalog som undertecknas av KB och registrerande bibliotek anges i punkt 3.3 ”Innehållet i LIBRIS ägs av KB och är fritt tillgängligt enligt de föreskrifter och metoder som meddelas av KB, både för Deltagande bibliotek och för externa aktörer.” En sådan paragraf är nödvändig, dels för att KB ska kunna teckna avtal för Libris med andra aktörer (till exempel OCLC) men framför allt för att KB ska kunna avstå från anspråk på ägande av poster som på ett eller annat sätt hämtats från Libris. Libris kan därför vara en öppen databas, både för de bibliotek som använder Libris för katalogisering, och för andra aktörer.

 

Poster som exporterats från WorldCat kan inte användas och exporteras vidare hur som helst enligt OCLC:s avtal. KB skulle därför behöva övervaka hur poster, med ursprung i WorldCat, används. Ett bibliotek som hämtat en post från WorldCat vid katalogisering i Libris och fört över den till sitt eget system skulle behöva godkänna OCLC:s användningsvillkor.

 

Ett bibliotek som vill lämna Libris skulle inte självklart kunna göra detta eftersom posterna inte med självklarhet skulle kunna integreras med andra system. Detta skulle gå emot det frivilliga deltagande som kännetecknar Libris. I praktiken kan KB inte heller ta beslut som inskränker Librisbibliotekens handlingsfrihet på detta sätt eftersom KB inte har möjlighet att påverka hur Librisbiblioteken själva väljer att använda sina kataloger.

 

KB skulle inte heller kunna leverera bibliografiskt data till Europeana och The European Library om man gick med i WorldCat. Europeana har för avsikt att endast ta emot data som kan göras tillgängligt under öppen licens. Frågan har diskuterats med OCLC och de menar att tillgängliggörandet av poster med ursprung i WorldCat i Europeana under öppen licens strider mot the WorldCat rights and Responsibilities Statement då det inte är förenligt med WorldCat-medlemmars ansvar att säkerställa den långsiktiga livskraften och användbarheten av WorldCat. OCLC råder alla sina medlemmar att inte använda PDDL (Public Domain Dedication and License, som innebär att ett verk ägs av alla och får fritt användas och förändras av vem som helst utan att användaren ens behöver uppge vem som ursprungligen skapat verket) eller CC0 licens (upphovsmannen avsäger sig rättigheterna till sitt verk).

 

Libris arbetar med att förbättra den rutin för katalogimport som finns i Libris katalogiseringsklient. Antalet databaser tillgängliga direkt i gränssnittet för postimport har ökats kraftigt och under 2012 kommer leverantören av systemet arbeta tillsammans med Libris för att ytterligare förbättra rutinen http://www.kb.se/libris/katalogisering/Metaproxy/

 

 

Vänliga hälsningar

 

--

Maria Kadesjö

Avdelningen för nationell samverkan, LIBRIS-enheten

 

Kungl. biblioteket

Box 5039

102 41 Stockholm

Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm

Telefon: +46 10 709 36 19

Fax: +46 10 709 39 32

E-post: [log in to unmask]