Content-Type: text/html

Studiestöd för utbildning på forskarnivå vid området för

humaniora och teologi

Lunds universitet ledigkungör härmed följande 26 studiestöd för utbildning på

forskarnivå med tillträdesdag den 1 september 2011.

 

Med placering vid institutionen för kommunikation och medier ledigkungörs:

2 studiestöd i mediehistoria (referensnummer 98-99)

Upplysningar: prefekten, docent Patrik Lundell.

 

Med placering vid Centrum för teologi och religionsvetenskap ledigkungörs:

5 studiestöd, gemensamma för ämnena Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria,

missionsvetenskap med ekumenik, Nya testamentets exegetik, praktisk teologi,

religionsfilosofi, religionshistoria, allmän inriktning, religionshistoria med inriktning

mot islamologi och systematisk teologi (referensnummer 100-104)

Upplysningar: biträdande prefekten, professor Samuel Byrskog.

 

Med placering vid Språk- och litteraturcentrum ledigkungörs:

5 studiestöd, gemensamma för ämnena allmän språkvetenskap, engelska med

språkvetenskaplig inriktning, grekiska, latin, nordiska språk, semitiska språk och tyska

med språkvetenskaplig inriktning (referensnummer 105-109)

Upplysningar: ordföranden i forskarkollegiet för språkvetenskap, docent Marit Julien.

1 studiestöd i engelska med språkvetenskaplig inriktning (referensnummer 110)

Upplysningar: professor Carita Paradis.

1 studiestöd i allmän språkvetenskap, särskilt semantisk typologi och språkteknologi

med inriktning mot landskapskategorier i svenska (referensnummer 111)

Upplysningar: docent Niclas Burenhult.

5 studiestöd, gemensamma för ämnena franska med inriktning mot franskspråkig

litteratur och fiktion, grekiska, kinesiska med inriktning mot områdesstudier och

litteraturvetenskap, litteraturvetenskap, semitiska språk och spanska med

litteraturvetenskaplig inriktning (referensnummer 112-116)

Upplysningar: ordföranden i forskarkollegiet för litteraturvetenskap och

områdesstudier, professor Johan Stenström.

 

Med placering vid filosofiska institutionen ledigkungörs:

1 studiestöd i praktisk filosofi (referensnummer 117)

Upplysningar: professor Wlodek Rabinowicz.

1 studiestöd i teoretisk filosofi (referensnummer 118)

Upplysningar: professor Erik J Olsson.

 

Med placering vid institutionen för arkeologi och antikens historia ledigkungörs:

1 studiestöd i arkeologi (referensnummer 119)

Upplysningar: professor Lars Larsson.

1 studiestöd i historisk arkeologi (referensnummer 120)

Upplysningar: professor Jes Wienberg.

1 studiestöd i historisk osteologi (referensnummer 121)

Upplysningar: docent Torbjörn Ahlström.

 

Med placering vid institutionen för kulturvetenskaper ledigkungörs:

1 studiestöd i idé- och lärdomshistoria (referensnummer 122)

1 studiestöd i bok- och bibliotekshistoria (referensnummer 123)

Upplysningar: biträdande prefekten, docent Max Liljefors.

Allmänna upplysningar om anställningsvillkor, regelverk etc: byrådirektör Jesper

Olsson, Kansli HT.

Telefonnummer och e-postadresser återfinns via universitetets hemsida

http://www.lu.se.

 

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig

utbildningen på forskarnivå. Alla ännu icke antagna sökande ska före ansökan ha ett

samtal om ett möjligt avhandlingsarbete med ämnesföreträdaren eller motsvarande i

det berörda ämnet. I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan.

Bestämmelser för utbildningen på forskarnivå inom området för humaniora och

teologi samt allmänna studieplaner för respektive ämne finns på områdets hemsida

http://www.ht.lu.se.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har

antingen

1. avlagt en examen på avancerad nivå

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60

högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande

kunskaper

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de

allmänna studieplanerna.

Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på

grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska

även därefter anses ha grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till

utbildning på forskarnivå.

Ansökningshandlingar

Ansökan ska ske på blankett som tillhandahålls på Kansli HT samt på områdets

hemsida http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.

Till ansökan skall bifogas:

- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller

motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå;

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på

forskarnivå

- individuell studieplan (för redan antagna)

- motivering för ansökan till utbildning på forskarnivå samt ämnes- och

projektbeskrivning (max 1 500 ord).

Ansökningsblanketten skickas till Registrator, Kansli HT, Box 117, 221 00 Lund eller

lämnas till Registrator, Kansli HT, Sölvegatan 14A, Lund. Kopia av

ansökningsblanketten tillsammans med en uppsättning av samtliga åberopade

handlingar skickas samtidigt till aktuell institution enligt ovan.

Ansökan, inklusive åberopade handlingar, skall vara inkommen senast tisdagen den 1

mars 2011. Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne och vilket eller vilka

referensnummer ansökan avser. Ansökningshandlingarna arkiveras i enlighet med

Riksarkivets bestämmelser i två år.

I tjänsten

 

Jesper Olsson