Content-Type: text/html
The Adam Helms Lecture 2011


Årets lecture hålls av den engelske forskaren John B. Thompson
Tisdag 3 maj kl. 18-19
i G-salen, Stockholms universitet

 

“This is not exactly a winner-takes-all market, but it is a winner-takes-more-market.” Så beskrivs dagens villkor för bokutgivning av den engelske forskaren John B. Thompson efter nära tio års studier på fältet. John B Thompson kommer vid sitt framträdande i samband med Adam Helms Lecture 2011 att tala om bokbranschens utveckling de senaste tre decennierna och beskriva några av de genomgripande förändringar som drivit utvecklingen i bokbranschen. John B. Thompson (född 1950) är professor i sociologi vid Cambridge sedan 2001. I sin forskargärning har Thompson genomgående intresserat sig för offentlighetens samhälleliga villkor och skrivit uppmärksammade böcker om de ständigt aktuella ämnena mediernas moderna uttryck, ideologi och kommunikation samt politiska skandaler. Ett av hans tidigare verk finns översatt till svenska, Medierna och Moderniteten (2001), utgiven på Daidalos förlag.

 

År 2000 riktade Thompson blicken mot förlagsbranschen. Med tanke på att det är en så central bransch för vetenskapen och samhället i stort förvånades han att så lite var känt om hur den fungerar och hur den möter de stora förändringarna i och med digitaliseringen. Hans forskningsprojekt kretsar kring engelska och amerikanska aktörer, som han studerar med utgångspunkt i den franske sociologen Pierre Bourdieus idéer om det litterära fältet. Thompson har utfört mer än 500 intervjuer med olika representanter från branschen på båda sidor av Atlanten. 

 

Detta digra arbete har mynnat ut i två verk, Books in the Digital Age (2005, Polity Press) om utgivningen av akademisk litteratur samt Merchants of Culture (2010, Polity Press) om den allmänlitterära delen av branschen. Med dessa verk har Thompson bidragit med viktig kunskap om förlagsbranschens inre dynamik och logik, inte minst genom att beskriva nutida angloamerikanska förhållanden, som i sin tur har stor inverkan på aktörerna i resten av världen. Studierna är genomgående praktiknära och speglar många viktiga möjligheter och utmaningar som branschfolket brottas med dagligen.  

 


Föreläsningen är öppen för alla intresserade. Ingen föranmälan.
Förfriskningar serveras innan föreläsningen.


För ytterligare information kontakta [log in to unmask]su.se">Camill[log in to unmask]

 

Välkommen!

Hälsningar

Stockholms universitetsbibliotek

 

www.sub.su.se/adamhelms