Hej!

Varsågoda, här kommer u-nytt nummer 4:2010.

 

Glad sommar!

 

Med vänliga hälsningar

Cecilia Gomez

Redaktör u-nytt

Vetenskapsrådet

U-nytt från Vetenskapsrådet 4:2010

Utges av utbildningsvetenskapliga kommittén.
Redaktör:[log in to unmask]" title="E-postadress till Cecilia Gomez"> Cecilia Gomez

Ledare av huvudsekreterare Elisabet Nihlfors
Sommartiden närmar sig! Tiden då högar av nya forskningsrapporter och artiklar ska läsas, rapporter och böcker skrivas liksom mer än tusen yttranden gällande ansökningar till utbildningsvetenskapliga kommittén formuleras... Läs hela ledaren härPDF.

VR replikerar: "Ansökningar om forskningspengar är en del av den vetenskapliga processen"
För att Sverige ska ha möjlighet att fortsätta vara en framstående forskningsnation, krävs att vi har ett, i internationellt perspektiv, konkurrenskraftigt forskningssystem som är både effektivt och kvalitetsdrivande. Diskussionen om hur det ska se ut är en viktig fråga och här utgör den rapport KVA nyligen publicerat, "Många söker men få blir utvalda" ett välkommet inspel. Läs mer

Stora ansökningsomgången avslutad 2010
Drygt 320 ansökningar inom utbildningsvetenskap har inkommit i Vetenskapsrådets stora ansökningsomgång i år. Det är en minskning med ungefär 30 ansökningar i jämförelse med förra året, som till största delen förklaras av att antalet ansökningar om planeringsbidrag har minskat. Något fler kvinnor än män är huvudsökande även i år. I slutet av oktober/början av november 2010 publiceras beslut om bidragsfinansieringen på vr.se.

Beslut om bidrag till postdok våren 2010
Beslut om ansökningar om postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige togs den 25 maj 2010. En ansökan inom utbildningsvetenskap beviljades.
Se listan över besluten och mer information på vr.se
.
OBS: Deadline för nästa omgång att söka bidrag för postdok är den 26:e augusti och utlysningen öppnar i början av juli.

Internationalisering - strategisk fråga för utbildningsvetenskap
Utbildningsvetenskapliga kommittén har antagit en projektplan för sitt internationella arbete. Projektet rymmer samarbete med NSF och diskussion om lämpliga fora för ett vidgat europeiskt
samarbete inom ESF. En särskild kommunikationsplan har tagits fram. Ett samarbete pågår redan inom NordForsk för att finna satsningar som möjliggör komparativa studier inom Norden. I grunden finns en studie av nordisk utbildningsvetenskaplig forskning, som har tagits fram av Nordiska Ministerrådet.

Välkommen till årets utbildningsvetenskapliga konferens — Resultatdialog 13-14 oktober 2010

Årets Resultatdialog presenterar ny utbildningsvetenskaplig forskning inom ett brett spektra. Exempel på några av de projekt som kommer att presenteras är: folkhögskolans roll i dagens samhälle, utbildning som medborgerlig rättighet, hur den sociala bakgrunden påverkar möjligheten att lyckas som konstnär, varför lyckas Finland bättre i PISA än Sverige — en komparativ studie inom kemiämnet och dess innehåll.
 
Professor Peter Kemp från Danmarks Pædagogiske Universitetsskole är konferensens inledningstalare. Hans föreläsning har rubriken Citizen of the World as Ideal of Education.
  
Nytt för i år är att det finns en sammanfattning av projektets resultat samt en artikel på webbplatsen så att deltagarna i förhand kan sätta sig in i forskningsprojekten. Konferensen är avgiftsfri och först till kvarn gäller! Anmäl dig redan nu till konferensen via Resultatdialogs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barns psykiska hälsa och lärande — slutkonferens för samarbetsprojekt

Vetenskapsrådet har deltagit i planeringen av en systematisk forskningsöversikt om samband mellan skola, lärande och psykisk hälsa som KVA och Hälsoutskottet ansvarat för. Översikten är en del av ett mångårigt samarbetsprojekt som nu haft sin slutkonferens. Allt material finns tillgängligt på projektets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De fyra forskningsfinansiärernas ledningar; FAS, Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova har enats om att tillsammans finna former för att ta vara på och vidareutveckla detta forskningsområde.

Ny VR-rapport om peer review

I rapporten "Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet — en forskningsöversikt" ringas de viktigaste insikterna från forskning om bedömningsprocesser in, med visst fokus på frågor med relevans för genusforskning och jämställdhet. Rapporten är skriven av Lena Gemzöe, genusforskare vid Stockholms universitet, på uppdrag av Vetenskapsrådets expertgrupp för genus. Rapporten lyfter fram ett antal svårigheter som gäller vid kollegial bedömning av forskning, såsom den fungerar idag som en internationellt förekommande modell för bedömning. Den uppmärksammar också att den moderna forskningen inom området uppmanar till förändrade synsätt. Läs mer på vr.se.

Nyanlända och lärande

Sociologen Nihad Bunar, intervjuades i reportage i Skolministeriet (UR 11 maj)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om förberedelseklasser, med anledning av att han gjort en forskningsöversikt om Nyanlända och lärande för Vetenskapsrådets och Skolverket. På forskning.se finns också ett tema om nyanlända och lärandeöppnas i nytt fönster med anledning av rapporten. Här kan du läsa mer om forskningsöversikten och Nihad Bunar samt ladda ner rapporten.

Kommande rapporter

Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbildningsvetenskap

Författare: Michael Hansen och Sverker Lindblad. Publiceras i Vetenskapsrådets publikationstjänst runt midsommar.
 

Svensk forskning om bedömning - en kartläggning

Författare:  Eva Forsberg och Viveca Lindberg
Rapporten är den andra i en serie av forskningsöversikter som tas fram i samarbete mellan UVK och Skolverket. Planerad publicering i september.
 

Forskningsöversikt om flerspråkighet

Redaktör: Kenneth Hyltenstam med flera. Planerad publicering i höst.
 

Internationella arenor för utbildningsvetenskap

En reviderad version av rapporten med samma namn från 2004, redaktör är Sverker Lindblad. Planerad publicering i höst.
 

Barns hälsa och lärande

Författare: Charli Eriksson. Planerad publicering under hösten.

Seminarium om folkbildning 3 juni

Tillsammans med Folkbildningsrådet anordnade Vetenskapsrådet ett seminarium om forskning och utveckling kring folkbildningsfrågor 3 juni. Dokumentation från dagen kommer i efterhand att finnas tillgängligt på vr.se.

Medieträning i försöksdjursfrågor

Vetenskapsrådet anordnar medieträning i försöksdjursfrågor den 27-28 september i Stockholm. Det finns 12 kursplatser och sista dag för kursanmälan är 4 juni. För mer information om kursen och hur du ansöker skicka e-post till [log in to unmask]" title="">Otto Kugelberg, Vetenskapsrådet.