Strategiska frågor rörande undervisning i informationskompetens vid landets universitets- och högskolebibliotek - en kort redogörelse från en träff på SUB 2010-01-29

 

Vi, undertecknade, har i kontakter sinsemellan upplevt att det finns ett behov av att på nationell nivå samlas kring frågor som rör bibliotekens roll i undervisningen och samspel med utbildningen. Flera böcker om pedagogiskt arbete och informationskompetens har kommit ut i år vilket visar att informationskompetens är en aktuell fråga. SUHF:s Forum för bibliotekschefer hade under en kort tid en arbetsgrupp för bibliotekets roll i utbildning och pedagogisk utveckling. Svensk Biblioteksförening har en verksamhetsgrupp, Bibliotek för utbildningen, som dock har en bredare fokus och jobbar med hela vidden skol-, högskole- och universitetsbibliotek.

 

Vi upplever att bibliotekens undervisning i informationskompetens när den är som bäst är en del av det pedagogiska samtalet på universiteten. Vi är då en självklar aktör i undervisningsprocessen. Att behovet av undervisning finns och ökar råder det inget tvivel om, men det är oklart hur det ser det ut organisatoriskt på enskilda bibliotek, vilken kompetens personalen har för att undervisa osv. Att synliggöra vår verksamhet och vår kompetens är viktigt. Statistik över poängkurser, föreläsningar, elektroniska guider, grupphandledning och enskild handledning är viktig att ta fram men hur ska kulturrådsstatistiken samlas in och presenteras för att spegla hela den bredden på vår verksamhet?

HSV:s  förslag till nya kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar ställer större krav på examination av även generiska färdigheter. Vilken effekt får det på vår pedagogiska verksamhet?

 

Nya verksamheter (t ex bibliometri och e-publicering), personalnedskärningar, anställningsstopp och budgetminskningar har drabbat bibliotekens pedagogiska verksamhet.

För att utveckla och synliggöra den pedagogiska verksamheten, samt för att ta studenters och forskares behov av stöd på allvar, menar vi att det behövs en grupp eller ett nätverk på nationell nivå som kan utgöra ett forum för gemensamma strategiska frågor. Idag tas många goda initiativ till möten och seminarier på enskilda högskolebibliotek men en samordning saknas. I dialogmöten på olika platser i Sverige kartlägger KB just nu vilka områden som är lämpliga för nationell samverkan och samordning. Vi anser att informationskompetens är ett angeläget område att samlas kring.

 

Undertecknade kommer att träffas igen i slutet av mars för fortsatta diskussioner och tar mycket gärna emot synpunkter och önskemål. Hör gärna av er till någon av oss.

 

Christina Brage

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Cecilia Falk

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Birgitta Hansson

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Riitta Kairakari

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Anu Salminoja

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Christina Tovote

[log in to unmask]">[log in to unmask]