Hej!

Här kommer senaste numret av U-nytt.

 

Sommarhälsningar

Cecilia Johansson, redaktör u-nytt

U-nytt från Vetenskapsrådet nr 4:2009

Utges av Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Ledare av UVK:s huvudsekreterare Elisabet Nihlfors

Nu har det intensiva arbetet startat med att granska alla ansökningar! Vi har precis haft ett upptaktsmöte här på Vetenskapsrådet för samtliga ledamöter i de fem olika beredningsgrupperna inom utbildningsvetenskap. Det nordiska inslaget har ökat i år och ordföranderollen har delvis förändrats så att ordförande själv inte skriver några yttranden. Det ger ordförande en möjlighet att ägna mer tid åt att läsa alla yttranden, inklusive de externa, inför mötet i augusti. Läs hela ledaren härPDF.

Stora ansökningsomgången avslutad

Ungefär 350 ansökningar inom utbildningsvetenskap har inkommit i Vetenskapsrådets stora ansökningsomgång i år. Det är ungefär samma antal som 2008. Eftersom UVK har ett samverkanskrav för sina ansökningar så står 1-6 forskare bakom varje ansökan.  Det innebär att själva antalet forskare som söker medel från UVK ligger på ungefär samma nivå som antalet forskare som söker medel inom till exempel humaniora och samhällsvetenskap. Något fler kvinnor än män är huvudsökande i år och flest ansökningar kom från forskare vid Stockholms universitet följt av Linköpings universitet.

Beredningsarbetet startar - med fler nordiska granskare

UVK har beslutat att 2009 års beredningsgrupper inom utbildningsvetenskap ska ha ett större nordiskt inslag än tidigare.
- Genom att vidga gruppen av granskare till forskare utanför Sverige minskar vi antalet jäv i varje beredningsgrupp. Det innebär alltså generellt att fler granskare är med och bedömer varje enskild ansökan och det borgar för en så mångfacetterad vetenskaplig bedömning som möjligt. Det är viktigt eftersom ansökningarna inom utbildningsvetenskap är mång- och tvärvetenskapliga, och granskarna i beredningsgrupperna speglar olika synsätt, säger Elisabet Nihlfors.

UVK och Skolverket samarbetar om tre forskningsöversikter

Skolverket och UVK samarbetar under 2009 kring att utarbeta tre forskningsöversikter som beskriver och sammanfattar den aktuella svenska och internationella forskningen inom följande områden:
- jämställdhet inom skolan med inriktning mot att följa könsbundna studieval och avhopp bland underrepresenterat kön;
- bedömning och betyg; samt
- situationen för nyanlända till Sverige ur utbildningssynvinkel.
Forskningsöversikterna kommer att publiceras i VR:s publikationsserie.

VR valutasäkrar för postdokstipendiater som vistas utomlands

Vetenskapsrådet har beslutat att kompensera postdoktorsstipendiater och EUI-stipendiater som vistas utomlands och har drabbats av ett inkomstbortfall på grund av den svenska kronans fall. Ett engångsbelopp ska kompensera utbetalningarna januari-juni 2009. Vetenskapsrådet har också tagit ett principbeslut om att även framöver valutasäkra för stipendiaterna.

Beslut om bidrag till postdok våren 2009

Beslut om ansökningar om postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige togs den 19 maj 2009. Två ansökningar inom utbildningsvetenskap beviljades.
Lista över besluten och mer information på vr.se.

OBS: Deadline för nästa omgång att söka bidrag för postdok är den 27:e augusti och utlysningen planeras att öppna i början av juli.

Öppna utlysningar inom utbildningsvetenskap

Utlysningar av resebidrag, konferensbidrag samt bidrag till gästforskare är öppna för ansökan. Till utlysningssidan.

Vetenskapsrådet söker tre huvudsekreterare

Huvudsekreterarna ingår i Vetenskapsrådets ledning. Dessutom har huvudsekreterarna vetenskapligt ansvar för verksamheten inom ett av myndighetens beslutande organ; ämnesrådet för medicin (ÄR-M), ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (ÄR-NT) respektive Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer (KFI).
Ansökningstiden har blivit förlängd till 28 augusti. Huvudsekreterarna för UVK respektive HS har fått sina förordnanden förlängda med 3 år.
Läs annonsen på vr.se

Medieträning i försöksdjursfrågor - ansök senast 15 juni

Vetenskapsrådet anordnar medieträning i försöksdjursfrågor i Stockholm 5-6 oktober. Sista dag för intresseanmälan är 15 juni 2009. Läs mer om intresseanmälan härPDF.

Möten och konferenser

SANORD-konferens i Sydafrika december 2009 - call for papers

Konferensen med titeln: 'Inclusion and Exclusion in Higher Education' anordnas vid Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika den 7-9 december 2009.  
Deadline för abstracts  är 10 juni. Mer information på konferensens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte om deltagande i ESFRI-projekt 10 juni

Till och med den 7 september går det att lämna en intresseanmälan till Vetenskapsrådet om deltagande i ESFRI-projekt. Vetenskapsrådet bjuder in till ett informationsmöte den 10 juni om deltagande i ESFRI-projekt. Då finns möjlighet att ställa frågor om intresseanmälan. Dessutom presenteras arbetet i ESFRI samt de infrastrukturer som finns i ESFRI:s vägvisare. Läs mer om informationsmötet.länk till annan webbplats

 

------------------------------

Cecilia Johansson

Informatör utbildningsvetenskap

Tel/mobil: 08-546 44 226

Vetenskapsrådet

www.vr.se