Content-Type: text/html Åter: Skriver just nu en liten serie om bibliotek i mitt liv. Kolla http://blogg.aftonbladet.se/25419
Nä, det är inte nödvändigt, men kan möjligen ge något i den aktuella debatten. Uno igen
Date: Wed, 10 Sep 2008 10:42:16 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???
To: BIBL[log in to unmask]


Hej alla!
 
Jag vill slå in på ett annat spår i den här debatten efter att ha läst artikeln i SvD och uttrycka en frusterad fundering. Som nyutexad Bivare med en uppsats om Umeåregionens webbsatsning minabibliotek.se i bagaget tycker jag att det är lite tråkigt att det alltid är ett sådant fokus på antalet lån och fysiska besök när det skrivs om bibliotekens betydelse och värde i medierna. Jag är medveten om att det är enkla och konkreta sätt att mäta och rättfärdiga verksamheten. Men tänk nu då när många bibliotek satar på att utveckla sin verksamhet på webben tex, då måste ju även den biten plockas upp i statistiken (Det kommer säkert med tiden). Och..
 
som Niclas själv skrev:

önskar att mycket annat jag sa (bl a om bibliotekens framgångsrika teknikutveckling, att biblioteken används till så mycket mer än boklån osv) också kommit i tryck, men så blev inte fallet.
 
Jag säger så här jag:  Tänk om antalet lästa boktips och artiklar på tex minabibliotek.se är ett bättre mått på hur man lyckas med sitt läsfrämjande arbete än hur många böcker biblioteken faktiskt lånar ut. Var folk får tag i böckerna är kanske inte det viktigaste utan att bibliotekarierna och biblioteken lyckas väcka nyfikenhet och locka till äventyr i litteraturens värld. På webben kan detta dessutom nå så många fler samtidigt =) och därmed sprids den kuskap som finns bland bibliotekarierna till en större publik.
 
Våra bibliotek är så mycket mer än bara lokaler fyllda med böcker som ska cirkulera.... Samtidigt kan ju webben vara ett bra forum för att lyfta fram den lite smalare (och äldre) litteraturen som kanske bara finns på våra bibliotek =)
 
Ja ni vet väl allt det här, egentligen borde jag väl rikta min frustration åt något annat håll, men nu har jag fått det ur mig i alla fall=) Jag ser fram emot att en mer nyanserad bild av våra bibliotek och deras verksamhet lyfts fram än att man stirrar sig blind på besöks- och lånestatistik (i fysisk form).
 
/ Sara
arbetssökande och glatt blåbär!
 
 
 
2008/9/9 Uno Nilsson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>
Srrålande Niclas, känner mig rent av litet stolt över att läsa in mina egna tankar och skriverier från 90-talets debatt om biblioteksplan i detta. Fast allt har ju sin tid... Undrar just vad innovationskraft är, tänker mig hellre innovationsförmåga, dvs biblioteken ger alla möjlighet och lust att innovera (finns det verbet?). Jag fattar att vår brist på nationell bibliotekspolitik har sina rötter i det kommunala självstyret, men anser att bibliotek är viktigare än så. Tack Niclas, då vet jag. Några av oss blev litet tveksamma, menar Lindberg att biblioteken driver vind för våg?, tänkte vi på sina håll... Det gör de lyckligtvis inte ännu... Uno i Götet


Date: Tue, 9 Sep 2008 20:33:24 +0200
From: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???
Hej Christer och alla andra. Visst kan jag förklara mig och skingra den dimma som tycks ha spridit sig över bl a Strängnäs :-)
 
Svensk Biblioteksförening, DIK, Sveriges Författarförbund och Sveriges länsbibliotekarier har enats om åtta förslag för en nationell bibliotekspolitik. De två första punkterna tar upp förslag med bäring mot den avsaknad av nationella strategier och definition av bibliotekens huvuduppgifter som organisationerna anser finns. I de två punkterna menar man att bl a följande två inslag är nödvändiga:
 
1. Nationella strategier, definition av bibliotekens huvudfunktioner och utvärdering av bibliotekslagen
Det behövs en väl förankrad och genomarbetad strategi för bibliotekets roll i kunskapssamhället som grund för den nationella biblio­tekspolitiken. Den nationella biblioteksstrategin bör klargöra de offentliga bibliotekens
huvuduppgifter i relation till följande:
 
    * Läsande och läsförståelse
    * Demokrati, yttrande- och informationsfrihet
    * Livslångt lärande, kunskapsutveckling och personlig utveckling
    * Kultur och social sammanhållning
    * Samhällets innovationskraft
 
Utifrån den nationella strategin måste bibliotekslagen utvärderas och reformeras, i syfte att utveckla den till ett bättre fungerande verktyg för biblioteksverksamheten och dess utveckling.
 
2. Målformulering, uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten
Det behövs nationella mål, kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer för biblioteksverksamheterna i Sverige. Dessa ska löpande följas upp, utvärderas och utvecklas.   
 
Det är mot denna bakgrund kommentarerna i Svenska Dagbladet ska ses. Jag önskar att mycket annat jag sa (bl a om bibliotekens framgångsrika teknikutveckling, att biblioteken används till så mycket mer än boklån osv) också kommit i tryck, men så blev inte fallet. Men det förtar inte det faktum att jag tillhör dem som menar att biblioteken, från nationell nivå, har otydligt och bristfälligt formulerat och förankrat uppdrag. Likaså saknas gemensamt diskuterade och formulerade strategier. Därför tycker jag att den sista punkten för en nationell bibliotekspolitik är av avgörande betydelse, nämligen:
 
8. Inrättande av ett nationellt biblioteksorgan
Regeringen bör inrätta ett särskilt operativt nationellt biblioteksorgan. Dess uppgift ska vara att med utgångspunkt i de nationella strategierna och målen utveckla den heltäckande nationella bibliotekspolitik som idag saknas. Mer konkret skulle organet bland annat kunna få ansvara för att:
 
    * följa upp och utvärdera de nationella strategierna och målen
    * ta fram, sammanställa och analysera nationell biblioteksstatistik, kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer
    * utveckla nationella lösningar för till exempel bibliotekens digitala tjänster, webbtjänster och andra tekniska plattformar
    * stimulera biblioteksutveckling
    * bedriva kvalificerad omvärldsbevakning nationellt och internationellt
      företräda svenskt biblioteksväsende i internationella sammanhang
    * stimulera utbildning, vidareutbildning och forskning inom sektorn
    * fördela statliga medel för biblioteksutveckling, läsfrämjande insatser mm
 
Till den som eventuellt tvivlat kan jag försäkra att jag är väl kunnig om bibliotekslagen, biblioteksplanering och målstyrning. Som kuriosa kan nämnas att jag som tjänsteman på kommunledningskontoret i Haninge i mitten av 90-talet var med och där införde den styrningsmodell som Strängnäs använder sig av. Som bibliotekschef  i samma kommun jobbad jag sedan efter den modellen i att antal år.
 
Jag trampar nu vidare på min cykelfärd med ett klart mål i sikte; en nationell bibliotekspolitik värd namnet. Ju fler vi är som håller fokus på samma mål ju större är chansen att vi når det.


Niclas Lindberg
Generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening
Mobil: 070-660 80 77
Besök: World Trade Center, Stockholm
Adress:Box 70380, 107 24  STOCKHOLM
http://www.biblioteksforeningen.org
http://www.librarylovers.se

Den 2008-09-09 11.56, skrev "Christer Hermansson" <[log in to unmask]>:

Jag får verkligen hoppas att Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening, var felciterad i SvD igår:
Biblioteken har inget tydligt uppdrag. Som det är idag kan varje bibliotek i princip uppfinna sitt eget hjul och sedan rulla iväg åt vilket håll det vill.
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1683139.svd
 
För om han verkligen sagt detta så är han ute och cyklar. Vart ska han?
 
Som kulturchef, och även biblioteks- och musiechef, så har jag ett tydligt uppdrag för biblioteket i Strängnäs.
Vi har en antagen biblioteksplan (som varje kommun enligt bibliotekslagen ska ha) som vi arbetar utifrån.
 
Grunden för all biblioteksverksamhet  finns förstås också bibliotekslagen:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19961596.htm
 
Sedan utarbetar vi varje år en Mål och budget där verksamhetsmål preciseras, följs upp och utvärderas och beslutas av politikerna i kulturnämnden.
Dessutom finns det en treårig Strategisk plan för alla verksamheter i kommunen.
 
Det här gäller förstås alla biblioteksverksamheter som är politiskt styrda: ett tydligt uppdrag finns.
Det vore verkligen på sin plats att Niclas Lindberg förklarar vad han menar.
 
Eller biblistanvändarna kanske håller med honom att biblioteken saknar tydliga uppdrag?
 
 
mvh
Christer Hermansson
------------------
Christer Hermansson
Kulturchef
Strängnäs kommun
Eskilstunavägen 2
645 80 Strängnäs
Tfn 0152-29661
Mobil 0708-429201
christer.hermans[log in to unmask]
Kolla på video med dina Messenger-polare! Messenger TV