Content-Type: text/html Som sagt, grabben, svarade Hellman med ungefär samma ord fast i mitt rika ordflödes anda. Helt rätt - folkbibliotek är per definition folkbildning! Uno


Date: Wed, 24 Sep 2008 13:47:34 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Reflektion kring ökade folkbildningsanslag
To: [log in to unmask]

Birgitta, jag tror du har helt rätt i din reflektion, och att någonting verkligen behöver göras på nationell nivå.

Sällan talas det om ”folkbildning” i biblioteksdiskursen (i förslaget till nationell bibliotekspolitik kan jag inte hitta det).

Även om det finns goda exempel i läns- och kommunbibliotek på samarbeten med studieförbund och andra så

diskuteras begreppet ”folkbildning” inte särskilt ofta.

 

I det nya numret av tidskriften Bis (Biblio­tek i Samhälle) 2/2008 ställs väsentliga frågor kring bildning, folkbildning och folkbibliotek. Mats Myrstener gör en historisk exposé över folkbildningen och folkbiblioteken i Sverige; tidigare var boken central som bildningsmedel, det var genom boken, inte minst skönlitteraturen som man inhämtade kunskaper och färdigheter, nya tankar och idéer.
Bengt Göransson menar i en text att folkbildningsambitionen kan stödja biblio­tekens självständighet inför makten. Per Sundgren efterlyser en bättre dialog med medborgarna och en större lyhördhet från folkbibliotekens sida gentemot arbetarklassen, som han menar sällan över huvud taget besöker ett bibliotek. Deltagande är viktigare för Sundgren än jämlik biblioteksstandard och kvalitetsurval.

 

Jag upplever att det är kontroversiellt att tala om ”folkbildning” år 2008.

Ändå är det en oerhört väsentlig diskurs som är och borde vara självklar i alla folkbibliotekssammanhang.

 

Inte minst därför gläder jag mig över detta seminarium nu på fredag:

 

Bok & Bibliotek 2008

Det rättvisa biblioteket nr 10. Årets mässprogram i BiS’ regi
Fredag 11.00-11.45

Är det någon idé med folkbibliotek?

Utbildningsväsendet och det livslånga lärandet är båda självklara som begrepp och samarbetspartners för folkbiblioteken. Idag finns det en diskussion om vad begreppet bildning innebär för vår tid, men diskussionen om folkbildning, som tillsammans med folkskola och folkbibliotek en gång ansågs vara förutsättningen för vår demokrati, är påfallande tyst. Vad är folkbildningens uppdrag idag? Är ”folket” fullärt, integrerat och färdigfostrat? Och vilken roll, kan, bör eller ska folkbiblioteken spela? Har de en folkbildande uppgift eller ska de vara en kundstyrd gratis utskänkning av mediaprodukter? Om detta samtalar Ulla Forsén, chef för Frölunda kulturhus och samtalsledare, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria och Lars Sewilius Berg, föreläsningsansvarig vid ABF Göteborg.
 
Christer Hermansson
----------------------------

 

Christer Hermansson

Kulturchef

Strängnäs kommun

Eskilstunavägen 2

645 80 Strängnäs

Tfn 0152-29661

Mobil 0708-429201

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.strangnas.se

 

 

 

 

 

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Hellman Birgitta
Skickat: den 24 september 2008 12:32
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Reflektion kring ökade folkbildningsanslag

 

Här kommer en liten reflektion kring regeringens ökade satsning på folkbildningen i jämförelse med situationen på biblioteksområdet!

 

Regeringen satsar alltså på folkbildningen, medan man drar ner anslagen på folkbibliotekssidan genom att minska anslagen till regional biblioteksverksamhet. Man kan reflektera lite över att folkbildningen verkar ha lyckats med att få regeringens öra, medan folkbiblioteken fortfarande kämpar för att höras och synas på nationell nivå. Har vi något att lära här?

 

Märkligt nog verkar det finnas ganska ordentliga stuprör mellan folkbildningen och folkbiblioteksverksamehten - trots att vi egentligen är grenar av samma träd! Hur kommer det sig? En förklaring kan vara att Folkbildningsrådet finns under utbildningsdepartementet, medan folkbiblioteksverksamhet "företräds" av Kulturrådet, som i sin tur ligger under kulturdepartementet. Vi hör alltså hemma på olika departement i regeringen.

Men hur har då den fria folkbildningen kunnat hävda sin ställning i det stora utbildningsdepartementet, som har hand om så många andra viktiga frågor? I sin motivering till de ökade anslagen får folkbildningen ett stort erkännande av regeringen.

 

Regeringen skriver att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen är i allt väsentligt av god kvalitet. Folkhögskolor och studieförbund når viktiga målgrupper och är verksamma över hela landet. Av resultaten framgår att folkbildningen är en viktig aktör inom det livslånga lärandet. Genom sina insatser erbjuder folkhögskolor och studieförbund många vuxna en chans till höjd utbildnings- och bildningsnivå, personlig utveckling, en meningsfull fritid och ett ökat engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Resultatredovisningen visar också att det inom folkbildningen sker ett aktivt arbete med att utveckla verksamheten och nå ut till nya grupper.

 

Jamen, det skulle ju lika gärna kunna vara en beskrivning av folkbibliotekens verksamhet ute i landet, eller hur? Så hur kommer det sig att regeringen har "sett" den fria folkbildningen, när det samtidigt verkar som att de insatser som görs inom folkbiblioteksområdet verkar vara helt osynliga på regeringsnivå?

 

Ja, kanske har det betydelse att folkbildningen har lyckats formera sig och och kan prata med en röst via det så kallade Folkbildningsrådet, som är en ideell förening med tre organisationer som medlemmar; Folkbildningsförbundet (som är en intresseorganisation för folkbildningen), Sveriges Kommuner och Landsting och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).

 

Folkbildningsrådet har av staten anförtrotts att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, följa upp och utvärdera verskamheten samt lämna budgetunderlag och årsredovisningar.

Rådet arbetar på uppdrag av medlemsorganisationerna med folkbildningspolitisk bevakning och informationsverksamhet, samordna folkbildningens internationella kontakter, administrera Folkbildningsnätet, folkbildningens digitala mötesplats samt att att svara för centrala informationsinsatser om folkhögskolornas kursutbud via Folkhögskolornas informationstjänst.

Man kan ju leka med tanken att det skulle finnas ett motsvarande "Folkbiblioteksråd" på nationell nivå, som skulle kunna vara en ideell förening mellan Svensk Biblioteksförening, Sveriges länsbibliotekarier, Sveriges Kommuner och Landsting, Bibsam och de statliga lånecentralerna, och som har en styrelse som leder verksamheten.

Ett sådant folkbiblioteksråd skulle på medlemsorganisationernas kunna jobba med folkbibliotekspolitisk bevakning och informationsverksamhet, företräda och prata för folkbiblioteken i olika sammanhang, utgöra en förhandlingspartner och t.ex. samordna upphandling när det gäller datalicenser, administrera det nationella "Folkbiblioteksnätet", bevaka upphovsrättsfrågor på det digitala området, driva nationella projekt etc. Samt följa upp och utvärdera bibliotekslagen och folkbiblioteksverksamhet, lämna budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen med mera.

Kanske är det inte en helt långsökt jämförelse? Kanske finns det något att lära här! Det gäller ju att hitta en form för hur nationell samverkan på folkbiblioteksområdet ska kunna bedrivas. Det som framför allt saknas är ju någon organisation på nationell nivå som har mandat att företräda folkbiblioteken i olika sammanhang. Vi kanske helt enkelt måste ta saken i egna händer och formera oss av egen kraft, genom att t.ex bilda ett "Folkbiblioteksråd" på nationell nivå…

Kanske skulle biblioteksföreningen och länsbibliotekarierna kunna ta ett sådant initiativ och bjuda in Sveriges kommuner och landsting till överläggningar?

Ja, det var en liten reflektion på gräsrotsnivå…kanske är det fler som har synpunkter och funderingar kring detta?

Bästa hälsningar

Birgitta Hellman Magnusson
Länsbibliotek Östergötland

_____________________________________________
Från: Hellman Birgitta
Skickat: den 24 september 2008 11:19
Till: 'BIBLIST - Topics in Nordic research library user services'
Ämne: Folkbildningsanslaget ökas med drygt 50 milj kr under 2009

 

 

Regeringen föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 51,1 miljoner kronor under 2009

 

Regeringen föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 51,1 miljoner kronor under 2009. Samtidigt överför regeringen 8,2 miljoner kronor från Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, (som läggs ned 1 okt 2008) till folkbildningsanslaget, för viss verksamhet som genomfördes av nämnda myndighet.

Folkbildningsanslaget föreslås därmed att uppgå till drygt 3,1 miljarder kr (3 166 290 000 kronor) för 2009. Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats:

http://www.folkbildning.se/cmpage.aspx?CMPAGE_ID=398&url=http://www.fbr.folkbildning.net/FBR%20Informerar/I076C0C0B

 

Bästa hälsningar

Birgitta Hellman Magnusson
Länsbibliotek Östergötland

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekskonsulent med inriktning på bibliotekens tjänster på nätet
Redaktör för ostgotabibliotek.se


E-post: [log in to unmask]
Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18

Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Besöksadress:
Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)

Länsbibliotekets hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se

Östgötabibliotek: www.ostgotabibliotek.se

 

 

 Långtråkigt? Mängder av sköna spel att fördriva tiden med! MSN Spelhallen