Content-Type: text/html
 
EiRA-samarbetet är det alternativet i Sverige som skulle kunna ge liknande tjänster till kommunernas personal inom vård och omsorg. I EiRA-samarbetet idag ingår samtliga landsting och regioner.
Diskussioner om att integrera även kommunerna och privata vårdgivare pågår.
Läs mer om EiRA på www.eira.nuAnneli Mindemo/EiRAs strategigrupp
Biblioteket
Karolinska Universitetssjukhuset Solna


-----BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> skrev: -----

Till: BI[log in to unmask]
Från: Peter Alsbjer <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Datum: 2008-06-19 10:29
Ärende: [BIBLIST] Helsebiblioteket

Via Helsebiblioteket (http://www.helsebiblioteket.no/)  kan norsk kommunalt anställd i socialtjänstpersonal få tillgång till uppdaterad fackkunskap. Helsebiblioteket drivs av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten och finansieras av Helsedirektoratet och regionala fou-enheter som arbetar med/för socialtjänsten.

Det här handlar alltså om en service till redan utbildad personal med arbetsplatser i kommunerna. Inom ramen för sitt yrkesutövande bedriver man forskning på den lokala nivån. Det handlar om forskande praktiker som indirekt är knutna till universitet och högskola via sina regionala fou-samordnare. De saknar direkt tillgång till högskolebibliotekens resurser.  Därför har man valt denna lösning. Åtkomst till informationen i databaserna som finns i Helsebiblioteket får man genom lösenord .

I Sverige måste man var direkt knuten till en utbildningsinstitution för att få tillgång till den här typen av tjänst. Ofta arbetar den regionala FOU-enheten i nära samverkan med universitetet och högskolor, men det innebär inte att de forskande praktikerna i kommunerna självklart har tillgång till universitetsbibliotekens databaser.

Finns det någon liknande tjänst i Sverige? Om inte, hur kan en bibliotekstjänst till primärkommunal vårdpersonal se ut?
Kan den vara nationell? (Spris bibliotek skulle ju kunna ha varit just detta) 
Kan den vara regional? Vilken roll kan regionsjukhusen spela?

I grunden handlar det om pengar. Vem ska stå för kostnaderna för tillgången till licenser? Kommunerna? Vårdpersonalen i fattiga glesbygdskommuner - med ofta höga ohälsotal - kommer då inte att ha samma möjlighet till ett forskande förhållningssätt som sina kollegor i rikare kommuner.

mvh Peter Alsbjer

Regionförbundet Örebro
Länsbiblioteket i Örebro län
701 83 Örebro
tfn 019-602 63 64

"Bloggo, ergo sum"

http://peterals.wordpress.com/