Content-Type: text/html

Under några dagar har det förts en diskussion på BIBLIST om examina inom vårt område. Olika regler har gällt under åren. Före 1993 gavs en bibliotekarieutbildning vid BHS. Den ledde fram till en högskoleexamen på bibliotekarielinjen. För de studenter som påbörjat sin utbildning på linjen före den 1 juli 1993  fanns möjlighet att ta ut en sådan examen t o m år 2000. 1993 skedde en förändring av Sveriges utbildningssystem vilket innebar att bl a den gamla bibliotekarielinjen försvann och ersattes med studier inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med möjlighet att ansöka om magister- eller kandidatexamen. Med en sådan examen har man möjlighet att söka en tjänst som bibliotekarie.
 
Vi står nu inför ytterligare en stor förändring av utbildningssystemet i Sverige, den s k Bolognaprocessen, där vi ska anpassa oss till rådande regler inom Europa för att främja utbyte av studenter och arbetskraft mellan länderna. Den nya utbildnings- och examensstrukturen träder i kraft 1 januari 2007 och gäller för alla utbildningar som startar efter den 30 juni 2007.
 
För biblioteks- och informationsvetenskapen innebär det både nya och gamla former av examina, dels som tidigare en kandidatexamen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudområde och dels en ny examensform, masterexamen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudområde.  Magisterexamen kommer troligtvis inte att utfärdas i någon stor omfattning i det nya systemet. Arbete pågår på Bibliotekshögskolan med att omarbeta och förändra utbildningarna för att passa de nya reglerna. Första antagningsomgången till utbildningarna som leder fram till de nya examina sker höstterminen 2007. Dessa studenter ger sig ut på arbetsmarknaden några år senare, med en kandidatexamen 2010 och med en masterexamen 2009. Läs gärna mer här om du är intresserad:  http://www.hb.se/bhs/utbildning/bologna.asp
En trevlig helg alla BIBLISTARE
önskar
Ewa Skelte
Studierektor
Inst. Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan