Content-Type: text/html

Hej!

 

Den officiella statistiken vid våra sjukhusbibliotek, med kombinerade eller separata fackbibliotek eller allmänna bibliotek och patientinformationscentraler, är också ofullständig och splittrad.

 

Det vore utmärkt om en utredning kunde göra bilden tydligare av den mångfacetterade verksamheten vid biblioteken inom hälso- och sjukvårdsområdet med  kommunala , landstingskommunala, statliga eller privata huvudmän.

 

Här är några spår ur tidigare års statistik. Länkarna fungerar inte alltid längre, men uppgifterna finns i de tryckta publikationerna.

 

*** Statistisk årsbok 2004

http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=1498

Har biblioteksstatistik redovisad under rubriken "Kultur och fritid", men även här saknas de sjukhusens fackbibliotek. Folkbibliotek, fristående allmänna sjukhusbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek finns med. 

 

*** Folkbiblioteksstatistik 2002 (Kulturen i siffror 2003:4) / Kulturrådet http://www.kulturradet.se/uploaded/document/2004/1/27/Folkbiblioteken2002_0.pdf

Har ett kapitel 7, om Sjukhusbibliotek m fl, Tabell 13 Fristående sjukhusbibliotek 2002: Mediebestånd, utlåning, personal och kostnader

 

"Uppgifter om biblioteksverksamhet 2002 föreligger liksom föregående år för 38 fristående sjukhusbibliotek i 15 län. Uppgifterna här avser s.k. allmänna sjukhusbibliotek, inte fackbibliotek (s.k. medicinska bibliotek). De i folkbiblioteksstatistiken ingående biblioteken förtecknas i bilaga 3. I tabell 13 redovisas resultat för de fristående sjukhusbiblioteken länsvis. Under år 2002 gjordes 620 438 medielån vid de fristående sjukhusbiblioteken, dvs. 113 000  färre än året dessförinnan. Över 80 procent av lånen var boklån, talböckerna utgjorde endast 2,4 procent av lånen. Mediebeståndet uppgick till 666 000, varav böcker 614 000 och därav barnböcker 64 000. Personal vid fristående sjukhusbibliotek utförde 127 årsverken under 2002 varav 81 utfördes av bibliotekarier.

 

 

*** Statistisk årsbok för landsting 2004 http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc35083_1.pdf verkar inte har några specifika uppgifter om sjukhusbiblioteksverksamhet. De siffror som medtas avser antagligen kostnader för länsbiblioteksverksamheten.

 

Kostnader för bibliotek och litteratur redovisas under rubriken:

Ekonomi. Regional utveckling. Tabell 2.24 Landstingens driftkostnader för vissa kulturändamål 2002. Kronor per invånare

 

Det finns också ett diagram som visar motsvarande uppgift:  Ekonomi. Regional utveckling Diagram 2.8. Procentuell fördelning av landstingens driftkostnader efter kulturändamål 2002

 

Ingenting i landstingsstatistiken tar däremot upp vilken verksamhet man erhållit för dessa satsade medel.

 

Tabellen  "Personal i landstingssektorn den 1 november 2002 (månadsavlönade och timavlönade)" har under rubriken "Utbildning och fritid" uppgifter om antal bibliotekarier (268), andel män (48) och antal årsarbetare (235). Det framgår inte vilket biblioteksområde dessa bibliotekarier är verksamma inom. 

 

Med vänlig hälsning

 

Johnny Carlsson, 1:e bibliotekarie
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket
Box 200, 171 77  STOCKHOLM
Tel: 08-52484040, fax 08-52484320
http://ki.se/ub


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Cay Corneliuson
Skickat: den 20 november 2006 17:41
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik

 

Det stämmer att statistiken blir missvisande när integrerade bibliotek jämförs med icke integrerade. Ett integrerat  bibliotek får fler lån eftersom skolbibliotekslånen läggs till folkbiblioteksstatstiken där. Ett sätt att lösa problematiken är kanske att återgå till gemensam folk- och skolbibliotekstatistik som fanns fram till 1997. Kulturrådet håller på att utreda biblioteksstatstikfrågan/ mvh Cay Corneliuson, handläggare

 

Cay Corneliuson

Kulturrådet

Box 7843, 103 98 Stockholm
Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen
Tel: 08 519 264 07 mobil: 0733 604 691

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Den 11 december flyttar Kulturrådet till nya lokaler i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Vår nya besöksadress är Borgvägen 1-5 och vår postadress från och med den 11 december är: Statens kulturråd, Box 27 215, 102 53 Stockholm. För mer information se www.kulturradet.se

 

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Ingrid Bergenudd
Skickat: den 14 november 2006 09:20
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Biblioteksstatistik

Har just tagit del av folkbiblioteksstatistiken via Svensk Biblioteksförening. En tanke som slår mig är att skolbibliotekens roll inte alls räknas med. Det blir en enorm skillnad i antal utlån om alla skolelever från sexåringar t.o.m.  gymnasium och Komvux huvudsakligen lånar sina böcker i skolan jämfört med om samma lån sker via folkbiblioteket i kommunen. Speciellt de yngre elever kommer snabbt upp i ett stort antal lån.   Det kanske är så att en kommun med dåliga skolbibliotek eller integrerade bibliotek hamnar mycket högre i statistiken ?

 

                                                                    Hälsningar

                                                                    Ingrid Bergenudd 

Ingrid Bergenudd

Bibliotekarie

Kärrtorps gymnasium

Box 6084

121 06 Johanneshov

Tel. 08-508 32 525Tid för kärlek kura tillsammans i höstmörkret