[log in to unmask]"> [log in to unmask]">
                    
  
                       
    

    
    

    
  
  

  
  
                               
    

SISTER Alert –     okt/nov ’06

    

Meddelanden från Institutet för studier av     utbildning och forskning      

    

 _____________________________________________________________________________

    

 

    

SISTER:s     projektportfölj under hösten 2006 tar upp frågor om bl     a forsknings –och utbildningssammarbete med     utvecklingsländer, förändringar inom universitet –och     högskolesektorn, kompetensbehov hos små och medelstora företag och nordisk     forskningsutbildning. 

    

 

    

SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som når ca 2000 abonnenter     per e-post och per post. Fyra gånger om året informeras här om projekt,     publikationer och seminarier som fördjupas via länkar på institutets     hemsida www.sister.nu

    

 

    

För abonnemang eller avabonnemang av SISTER Alert kontakta [log in to unmask]">[log in to unmask]

    

 

    

Bästa     hälsningar

    

Josefina Mothander / informationsassistent

    

 

    

 _____________________________________________________________________________

    

 

    

     Innehåll

    

 

    

§              Forskningens     roll i u-landsbiståndet

    

 

    

§              Vem, vad, hur och varför?

    

 

    

§              Nya publikationer

    

 

    

§              Forskning i     grannländerna

    

 

    

§              Centre for excellence for science and innovation studies

    

§              Nya projekt

    

§              Nya namn på SISTER

    

 

    

_____________________________________________________________________________

    

 

    

Forskningens roll i u-landsbiståndet

    

Det     pågår en intensiv diskussion om u-landsbiståndets resultat och     förutsättningar. Den nya svenska politiken för en rättvis och hållbar     global utveckling (Politik för global utveckling) har bidragit till ett     ökat fokus på forsknings- och utbildningssamarbete med utvecklingsländer. SISTER har i två studier analyserat     förutsättningarna, omfattningen och effekterna av svensk u-landsforskning     på uppdrag av SIDA/SAREC.

    

Ladda ner eller beställ     publikationen via www.sister.nu

    

 

    

Vem, vad, hur och varför?

    

Den     aktuella högskole -och     forskningspolitiska debatten som förs i dagspressen speglar förändringar     inom universitets- och högskolesektorn. Men vilka frågor debatteras, var     och av vilka? Vilka ståndpunkter och argument förs fram? Detta behandlas i     två nyskrivna SISTER-rapporter     av Lillemor Kim, SISTER     och Ulf Sandström, Linköpings     universitet.

    

           Ladda ner publikationen via www.sister.nu

    

 

    

Nya publikationer

    

SISTER har     utvärderat SSF:s satsning på Senior Individual     Grants och Junior Individual Grants. SISTER har även     bidragit med underlag till Peter Nygårds utredning av universitetens     holdingbolag och tagit fram     ett kunskapsunderlag till IVA:s universitetsframsyn.     Enrico Deiaco, Peter Schilling och     Åsa Smedberg har skrivit rapporten Att     möta kompetensbehov hos små och medelstora företag, en studie av     KK-stiftelsens Expertkompetensprogram.

    

 

    

I oktobernumret av tidskriften Praktik och     Teori bidrar Göran Melin och Enrico Deiaco     med en artikel om »Allianser, universitetsnätverk och annat institutionellt     samarbete«.

    

          Ladda ner eller beställ publikationen via www.sister.nu

    

 

    

Forskning i grannländerna

    

Dansk     forskarutbildning har granskats och utvärderats av en internationell panel     under ledning av Sverker Sörlin från KTH/SISTER. Göran Melin vid SISTER har     varit utvärderingsgruppens sekreterare. SISTER samarbetar även med norska NIFU-STEP i en större studie av norsk forskarutbildning     och rekrytering till forskning.

    

Den danska rapporten laddas     ner via www.videnskabsministeriet.dk     

    

Läs mer om NIFU-STEP www.nifustep.no

    

 

    

Centre for excellence for     science and innovation studies (CESIS)

    

KTH:s, JIBS och SISTER:s gemensamma     kompetenscentrum CESIS har publicerat nya     rapporter. Från SISTER bidrar Enrico Deiaco och Göran Melin med     Considerations on University Alliances: Motives Risks and Characteristics,     och Anders Broström tillsammans med Hans Lööf, KTH, med What do we know about Firm’s Research     Collaboration with Universities?

    

Ladda ner via www.infra.kth.se/cesis

    

 

    

Nya projekt

    

På     uppdrag av KTH genomför SISTER en analys av den sk befordringsreformens effekter på verksamheten vid KTH. Fokus     skall ligga på utfallet, men även rörlighetsaspekter och extern kontra     intern rekrytering skall belysas. Vad har reformen kostat och hur har den     påverkat KTH:s styrnings och     resursfördelningssystem? Utbildningsdepartementet genomför även en översyn     av rådande befattnings- och anställningsstrukturer som skall redovisas     under 2007.

    

Läs mer om projektet på www.sister.nu

    

Läs redovisningen på www.regeringen.se

    

 

    

 

    

Nya namn på SISTER

    

Fil dr Lars Geschwind     är disputerad historiker från Uppsala och har tidigare arbetat vid     Högskoleverkets utvärderingsenhet. [log in to unmask]">[log in to unmask]

    

Josefina Mothander är ny projektanställd     informationsassistent.

    

[log in to unmask]">[log in to unmask]

    

_____________________________________________________________________

    

 

    

SISTER

    

Swedish Institute for Studies in Education and     Research

    

Institutet     för studier av utbildning och forskning

    

Drottning     Kristinas väg 33D

    

114 28  STOCKHOLM

    

Tel: 08 - 545 252 60