Content-Type: text/html
 
Mediefunktionen vid biblioteken på Malmö högskola fick i våras i uppdrag att utreda medieförsörjningssituationen vid Malmö högskola. Det övergripande målet för projektet var att se till att mediesamlingarna vid Malmö högskola, både tryckta och digitala, uppfyller de krav som studier, undervisning och forskning vid högskolan, nu och i framtiden, ställer.
Uppdraget gällde specifikt att ta fram förslag till en ny förvärvspolicy, att ta fram förslag till hur samlingarnas kvalitet kan utvärderas samt att komma med förslag till hur en mediestrategigrupp skall se ut.
 
Rapporten är nu klar:
http://www.mah.se/upload/BIT/Projekt/Kvalitet/SlutrapportMedieutredningen.pdf
 
Förvärvspolicyn har antagits av biblioteks- och IT-nämnden vid Malmö högskola. I övrigt kommer rapporten att fungera som underlag för det fortsatta arbetet med att bygga upp mediesamlingarna vid Malmö högskolas bibliotek.
 
Frågor om rapporten kan ställas till undertecknad.
 
Jan Nilsson
Bibliotek och IT
Malmö högskola
Tfn 040-665 7294