Content-Type: text/html
Att använda legitimationer och andra magnet- eller streckkodsmärkta ID-handlingar som  lånekort har i och för sig varit intressant att pröva, men RFID-tekniken kommer troligen att i framtiden helt förändra tekniken  för lånekort, på samma sätt som RFID  nu börjar användas för märkning av biblioteksmedia.
Ett RFID-märkt kort skulle i så fall kunna användas som lånekort för ett eller flera bibliotek samt som behörighetskort inom en kommun eller som ett campuskort.m.m. Den springande punkten i detta sammanhang är, att bestämma vilka vi vill samarbeta med och att bestämma en gemensam standard för det RFID-märkta kortet. - Ingen gemensam standard - inget samarbete!
IT-konsulenternas nätverk har bildat en grupp som diskuterar frågan om s.k. smarta kort (RFID) som lånekort. De som är intresserade, får gärna kontakta mig!
Hälsn.
Elisabeth Erikson
Regionbibliotek Västra Götaland
Regionens hus
541 80 Skövde
e-post: [log in to unmask]
tfn. 0500 49 56 46  0708-18 20 04