Ser mejlet konstigt ut – klicka på SISTER
             
  
                       
    

    
    

    
  
  

Inbjudan till   seminarium

  

 

  
  
                               
    

Mot en gränslös     utbildningsmarknad?
    
Ranking och ackreditering som nya former för

    

reglering av högre utbildning _____________________________________________________________________________

    


    
Tid: Tisdag den 9 maj, kl 10.00-12.00
    Plats: SISTER,     Drottning Kristinas väg 33D (KTH-Campus)
    Anmälan:
[log in to unmask]     senast den 8     maj
    
    Uppsala     universitets nya prorektor professor Kerstin Sahlin-Andersson     presenterar tillsammans med sina medarbetare Linda Wedin och Tina Hedmo,     forskare vid företagsekonomiska institutionen vid samma universitet, ett     aktuellt forskningsprojekt:
    
    Högre     utbildning har de senaste åren hamnat i fokus för en ny rad av regleringar,     granskningar och utvärderingar som syftar till att skapa jämförbarhet,     ordning och kvalitet i utbildning och forskningsproduktion. Dessa     inkluderar olika former av rankningar, ackrediterings processer och     certifieringar som till stor del bygger på idéer om marknadsskapande och     principer för frivillighet och standardisering. De är också ofta     transnationella och globala till sin karaktär. Vår forskning fokuserar på     hur dessa mekanismer skapas och drivs fram, och vilken betydelse de har för     organisering av utbildning på en internationell och Europeisk nivå.     Diskussionen tar sin utgångspunkt i uppsatsen "Is a global organizational     field of higher education emerging?", där vi analyserar framväxten av     granskning och utvärdering inom högre utbildning. Uppsatsen bygger på vår     tidigare forskning om ackreditering och ranking av managementutbildning och     om MBA utbildningars utbredning och institutionalisering i Europa. Denna     forskning har också lett oss vidare till ett nyss påbörjat projekt om     omreglering av den högre utbildningen inom EU, och de politiska strävandena     att skapa enhetliga marknader för högre utbildning respektive forskning genom     pågående omregleringar och policy-skapande processer. Dessa inkluderar     exempelvis Bologna-processen och det pågående arbetet att skapa ett     Europeiskt forskningsråd. Hur drivs ett sådant marknadsskapande, och hur     integreras politiska strävanden med önskan att skapa marknader för kunskap     och utbildning?
    
    

    

Professor Sverker Sörlin är kommentator.

    


    
Seminarieunderlag:
    
Is a global organizational field of higher education emerging? Management     education as an early example

    

 _____________________________________________________________________________

    

 

    

SISTER

    

Swedish Institute for Studies     in Education and Research

    

Institutet för studier av     utbildning och forskning

    

Drottning Kristinas väg 33D

    

114 28  STOCKHOLM

    

Tel: 08 - 545 252 60