Content-Type: text/html

KB har beviljats bidrag till över 25 anställningar inom Accessprojektets ram av Kulturrådet. Det är i de flesta fall 12 månaders tjänster med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Anställningarna är placerade på olika enheter inom KB.

Det största projektet "Öppna samlingar" har flera delprojekt. Det största gäller digitalisering med en koncentration på temat Resor genom tiderna. De andra delprojekten gäller säkerhet, registrering och stöd till andra Accessprojekt för katalogisering och visning i LIBRIS. Ett annat stödprojekt är ABM-centrums "FIA, Framtid i Access", som kommer att tillhandahålla utbildning i digitaliseringsprocessen. Slutligen har KB för Litteraturbankens räkning fått medel till "Digitalisering av svenska klassiker".

Den stora bredden i dessa projekt gör att KB söker personal med många olika slag av kompetens och yrkesinriktning.

En 12 månaders extra anställning som arkivarie på Handskriftsenheten, dnr 141-185-2006.

Arbetsuppgifter: Registrera arkivförteckningar i Ediffah.
Önskvärda kvalifikationer: Arkivarie med erfarenhet av arbete med personarkiv.
Vill du veta mer så ring enhetschef Ingrid Svensson.

En 12 månaders extra anställning som bibliotekarie på Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer, dnr 141-186-2006.

Arbetsuppgifter: Katalogisera affischer i LIBRIS. Undersöka upphovsrätt, koppla digitala filer till katalogposter.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. Bildkunskap samt kunskaper i svensk historia och samhällsliv.
Vill du veta mer så ring enhetschef Eva Dahlman.

En 12 månaders extra anställning som kommunikatör/
webbredaktör på Informationsstaben, dnr 141-187-2006.

Arbetsuppgifter: Genomföra projekt med syfte att åskådliggöra KB:s samlingar på KB:s webbplats.
Önskvärda kvalifikationer: Utbildning inom webbområdet. Erfarenhet av projekt inom kultursektorn är meriterande.
Vill du veta mer så ring Informationschef Sara Bengtzon.

En 12 månaders extra anställning som bibliotekarie på Enheten för utländsk litteratur, 141-189-2006.

Arbetsuppgifter: Katalogisering i LIBRIS av utländskt förvärv. Viss indexering kan eventuellt bli aktuell.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. God kännedom om katalogisering och MARC21-formatet. Erfarenhet av LIBRIS-registrering. Goda språkkunskaper och god allmänbildning.
Vill du veta mer
så ring enhetschef Sara Gube-Josefsson.

En 12 månaders extra anställning som bibliotekarie på Avdelningen för specialsamlingar, 141-194-2006.

Arbetsuppgifter: Arbete med texttolkning (OCR), d.v.s. inläsning och konvertering av text till elektroniskt redigerbart format, samt korrekturläsning.
Önskvärda kvalifikationer: Akademisk utbildning inom humaniora. Mycket goda kunskaper inom svenska språket. Mycket god datorvana.
Vill du veta mer så ring bibliotekarie Anne Scherman.

En 12 månaders extra anställning som bibliotekarie på Avdelningen för specialsamlingar, 141-190-2006.

Arbetsuppgifter: Arbete med digitalisering och uppmärkning av text för Internetpublicering.
Önskvärda kvalifikationer: Akademisk utbildning. Dokumenterade kunskaper inom textkodning, XML, XSLT, TEI.
Vill du veta mer så ring bibliotekarie Anne Scherman.

Tre 12 månaders extra anställningar som bibliotekarier/
biblioteksassistenter till Avdelningen för insamling och dokumentation, dnr 141-183-2006.

Arbetsuppgifter: Registrering i LIBRIS av information från befintliga katalogunderlag.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. PC-vana. Erfarenhet av LIBRIS-registrering och katalogiseringserfarenhet är en merit.
Vill du veta mer så ring avdelningschef Gunilla Jonsson.

En 11 månaders extra anställning som projekt- och kursledare vid ABM-centrum, 141-195-2006.

Arbetsuppgifter: Leda och samordna utbildningsprojektet FIA, som har till syfte att bidra till att digitaliseringsprojekt inom ramen för Access håller god kvalitet och långsiktighet. En del resor förekommer.
Önskvärda kvalifikationer: Akademisk examen inom arkiv, bibliotek och museisektorn, helst inriktning mot pedagogik. Pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av projektledning. Kunnighet inom ABM-området.
Vill du veta mer så ring projektledare Karin Tångeberg eller avdelningschef Johan Mannerheim.

En 6 månaders extra anställning som webbredaktör på ABM-centrum, 141-198-2006.

Arbetsuppgifter: Lägga in material och länkar på ABM-centrums webbplats och på en hemsida för den utbildning i digitalisering som bedrivs till stöd för Accessprojekten inom FIA:s ram. Delta i utvecklingen av webbplatsen.
Önskvärda kvalifikationer: Utbildning och erfarenhet av att arbeta med webbutveckling och redigering. Förmåga att uttrycka sig i skrift. Kunna hantera webbverktyget Dreamweaver. Kunskap om ABM-sektorn och kulturområdet är meriterande.
Vill du veta mer så ring enhetschef Torsten Johansson.

En 12 månaders extra anställning som fotograf på Litteraturbanken, 141-196-2006.

Arbetsuppgifter: Reproduktionsfotografering för Litteraturbanken av äldre bokverk med i huvudsak digital utrustning..
Önskvärda kvalifikationer: Fotografisk utbildning. Erfarenhet av kvalificerat fotografiskt arbete, gärna vid liknande institution. God kunskap i bildbehandling. Genomförd auktorisationskurs från Svenska Fotografers Förbund är meriterande.
Vill du veta mer så ring enhetschef Torsten Johansson.

Om du vill veta mer är du även välkommen att kontakta de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson för TCO-OFR och Miriam Nauri för SACO, telefon 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41 Stockholm tillhanda senast fredagen den 17 mars märkt med respektive dnr.