Content-Type: text/html Porrsurf, uppsatsplagiat och låntagarsekretess – hur hanterar jag det? Riktlinjer kan ge stöd

Hej!

Bibliotekarier och informationsspecialister spelar en viktig roll för yttrandefrihet och informationsförsörjning. Dagens samhälle med terrorhot, ökad risk för övervakning och för informationsstöld gör de yrkesetiska frågorna mer aktuella än någonsin.

DIK Bibliotekarieförbundet och Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) arbetar tillsammans med frågor om yrkesetik. Målet för samarbetet är att stimulera till debatt om etik och utveckla och sprida yrkesetiska riktlinjer gemensamma för bibliotekarier och informationsspecialister. Som ett led i samarbetet planerar vi till hösten ett nordiskt seminarium med workshop om yrkesetik.

Yrkesetiska riktlinjer är inget självändamål utan har sitt berättigande endast om de kan användas som ett stöd i etiska frågeställningar i vardagen. Vi vill att riktlinjerna skall växa fram ur diskussioner baserade på konkreta exempel ur verkligheten.

Vi tackar för alla de exempel som vi fått från våra medlemmar efter en tidigare förfrågan. Vi vill gärna ha fler exempel för det fortsatta arbetet och vänder oss nu till alla verksamma bibliotekarier eller informationsspecialister. Vi efterlyser exempel på situationer i din yrkesutövning, som du upplever som svåra ur etisk synpunkt. Det kan vara både exempel på händelser som du upplevt eller som du föreställer dig kan inträffa.

Sänd dina exempel och tankar till Britt Marie Häggström, seniorkonsult DIK Bibliotekarieförbundet, eller till Anna Maria Magnusson, ordförande SFIS. Dina bidrag kommer att användas helt avidentifierade av personuppgifter i det fortsatta arbetet.

Britt-Marie Häggström har e-post: [log in to unmask]
Anna Maria Magnusson har e-post: [log in to unmask]