Content-Type: text/html Message
Jag ser genast en koppling till informationskompetens och rollen för alla sorters bibliotek i det livslånga lärandet. Det tror jag också många andra gör som läser detta. Själv ska jag läsa vitboken med stort intresse och se vilka synpunkter vi kan ha och vad vi kan göra i de nätverk som redan finns, t ex NordINFOLIT. På det nyligen timade expertmötet om information literacy i Alexandria, där jag deltog som eruopeisk teamledare, lades stor vikt vid den politiska nivån och medborgarskapet.
 
Christina Tovoté
Pedagogisk utvecklare, SUB
Ordf NordINFOLIT 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Peter Alsbjer
Skickat: den 1 februari 2006 15:39
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Margots nya vitbok - en nyroll för biblioteken i EU

Från Anna Arvidsson, informatör vid Länsbibliotekets i Örebro län Europa Direktkontor, kommer följande intressanta meddelande från bryssel:
 
Idag presenterade kommissionären Margot Wallström sin vitbok om EUs framtida kommunikationsstrategi. Syftet med detta förslag till en ny strategi för information och kommunikation, är framför allt att EUs kommunikationspolitik måste bli samordnad och medborgarcentrerad. Istället för att föra en monolog från Bryssel, vill Kommissionen föra dialog på lokal nivå med europeerna. Det kommer innebär en ny roll för medlemsländernas bibliotek. I listan över åtgärdspunkter (5 st) som Margot presenterade fanns iden på att elektroniskt länka samman de europeiska biblioteken för att skapa kostnadsfria och naturliga kunskapscentrum och mötesplatser för medborgarna. En viktig målsättning för kommunikationsstrategin är att öka samhällskunskapen bland EUs medborgare - dvs. kunskapen om andra länders samhällen, och om hur man som medborgare kan påverka och vara delaktig i den europeiska politiken. Här kommer alltså biblioteken in!
 
Andra åtgärder som planeras är att skapa gemensamma principer för alla länder om kommunikationspolitik, och skriva in principerna i en handbok eller stadga. På så sätt hoppas Kommissionen kunna väcka en bred debatt. Medborgarna ska få mer makt, genom att bland annat få forum för debatt och bättre tillgång till information. Kommissionen vill sammanlänka medborgarna med de offentliga institutionerna och ställa krav på institutionerna att de måste jobba för en sådan sammanlänkning, genom att införa miniminormer. Från EUs sida skall man använda bättre verktyg för informationsspridning, genom att exempelvis samarbeta med privata och offentliga medier som nationella TV -och radiokanaler. Kommissionens egen mediakanal "Europe by Satelite" ska utökas. Idag kan man titta på direktsändningar från Bryssel och Strasbourg när möten i plenar och utskotten hålls, och man har tillgång till pressmeddelanden och offentliga dokument genom kanalen, men den ska alltså ägna sig åt mer i framtiden. Margot pratade även om att ha ett europeiskt utbildningsprogram för medborgarna.  För att Bryssel skall förstå medborgarna och utvecklingen i opinionsbildningen, så finns det föreslaget att skapa ett nätverk av nationella experter och kanske även ett forskningscentrum. Slutligen föreslogs det att man i framtiden ska jobba med partnerskap mellan den europeisk och nationella nivån genom bland annat parlamentariska debatter och informationsmöten.  
 
De största bristerna i EUs kommunikation så som den sett ut hittentills definieras till dessa fem punkter:
- Frånvaro av en gemensam vision för kommunikationen
- Ansvaret har lämnats helt åt Bryssel utan nationell förankring
- Informationen har varit enkelriktad och centrerad på institutioner som velat marknadsföra sig själva istället för att ta ett samhällsnyttigt ansvar
- Anpassningen till medialandskapet har varit dålig
- Anpassningen till allmänhetens intressen har varit dålig 
 
Vill man läsa mer så kommer vitboken publiceras i sin helhet på denna sida inom kort:  http://europa.eu.int/comm/communication_white_paper/index_en.htm
Här finns också möjlighet att lämna synpunkter på vitboken och förslaget till kommunikationsstrategin. Man kan också läsa in sig på bakgrunden till förslaget, läsa pressmeddelanden och sammanfattningar, liksom titta på presskonferensen.