Content-Type: text/html
Välkommen på föreläsning den 8 februari kl . 16.00 med Katarina Friberg
 
DET FINNS PLATSER KVAR!
 
Kooperativ demokrati, innehåll och form
- ett historiskt, brittiskt och  svenskt perspektiv
 
Föreläsningen utgår från föreläsarens nyutkomna avhandling "The workings of co-operation - a comparative study of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden 1860 to 1970". Denna avhandlingen visar hur kooperation fungerar i praktiken och hur relationen mellan medlemmar och förening utvecklas över tid.
 
I föredraget kommer Friberg att berätta om allt ifrån stormfyllda medlemsmöten till det vardagliga ekonomiska utbytet mellan medlemmar och förening. Det finns både likheter och skillnader i utvecklingen i den brittiska och svenska förening som hon studerat. Till exempel resulterade medlemmarnas relativt stora ekonomiska inflytande i The Newcastle upon Tyne Co-operative Society i ett rigorös t regelverk kring de stormöten som där hölls.
 
I Kooperativa Föreningen Solidar behövdes det relativt få och okomplicerade regler vid medlemsmötena, dels för att medlemmarnas beslutsmakt var mindre, dels för att ett mer långtgående representativt system hade infördes redan 1925. Föredraget kommer alltså att handla om interaktionen mellan innehåll och form i kooperativ demokrati med exempel från avhandlingen.
 
Katarina Friberg är historiker från Växjö. Till Småland flyttade hon 1999 från Lund där hon redan hade börjat sin forskarutbildning och sin studie av konsumentkooperation. Förutom studier av kooperation är hon som forskare och lärare intresserad lärarutbildning, utveckling av rollspel som del i forskning och utbildning samt miljöfrågor.
 
Hon disputerade den 10 december förra året och arbetar för närvarande som lärare vid Växjö universitetet och på en högstadieskola i Växjö.
 

Välkommen! Information och anmälan!
http://www.kf.se/upload/KFbibl/pdf/inbjudan8feb_06.pdf
 
Michael Hagström
KFBibliotek
Kooperativa Förbundet
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon : 08 743 26 21, 070 24 59 591
Besöksadress: Stadsgården 10
www.kf.se/kfbibliotek