Content-Type: text/html

 

SISTER Alert – dec ’05

Meddelanden från Institutet för studier av utbildning och forskning

 

 

När det lackar mot jul presenterar Nationalmuseum en utställning som i tio skepnader problematiserar bilden av Sverige i utlandet. I våras tog Sverker Sörlin vid SISTER upp bilden av svensk humaniora utomlands, föranlett av att den knappt fanns med i THES rankning av världens hundra främsta institutioner. Under hösten har debatten kulminerat med en serie artiklar på Dagens Nyheters kultursida. Det kanske inte förvånar att humaniora – traditionellt främst en nationell angelägenhet – inte anpassar sig till en allt mer internationaliserad omvärld. Inom andra områden är det emellertid högt på agendan. I SISTER:s studie av Statens Energimyndighets program för Allmänna energisystemstudier är det essentiellt och när SISTER följer implementeringen av Stiftelsen för Strategisk Forsknings satsning på Strategiska Forskningscentra är det likaså avgörande.

 

Teatertips: Pjäsen Oleanna av David Mamet är något så ovanligt som ett utbildningspolitiskt kammarspel om makt och motmakt, över- och underordning vid en pedagogisk institution i dagens England. Timmarna med Rita har dubbelexponerats med Fröken Julie i ett drama som berör såväl curricula, handledning, rekrytering till högre utbildning som frågan om det verkligen lönar sig med utbildning. Spelas endast två föreställningar till, den 10:de och 11:te december, på Playhouse Teater på Sibyllegatan i Stockholm. Läs mer på www.teatertilja.se.

Mycket nöje!

 

 

Bästa hälsningar

Pehr Mårtens / redaktör

 

 

 

 

                                            INNEHÅLL

 

·             Strategisk följeforskning

 

·             Finansiering av profilforskning

 

·             Energisystem i förändring

 

·             Entreprenöriell fakultet

 

·             Vårdalsstiftelsens kompetenssatsningar

 

·             Seminarium: Hur Kunskapssamhället har förändrat politiken

 

 

 

 

Strategisk följeforskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar på att bygga upp Strategiska Forskningscentra med potential för nyskapande och internationellt slagkraftig forskning i linje med utvecklingen i Europa. I ett unikt projekt har SISTER fått i uppdrag att bedriva processinriktad följeforskning vid ett antal av dessa satsningar. Avsikten är att förstå vägen fram till målen – patent, företagande, vetenskapliga publiceringar – liksom att skärskåda mekanismer för ledning och styrning av ett Strategiskt Forskningscentrum.

Läs mer om projektet via www.sister.nu

 

Finansiering av profilforskning

Vid Blekinge Tekniska Högskola har sedan 1998 profilen Tillämpad Signalbehandling utvecklats vid sektion för Teknik i samverkan med KK-stiftelsen. SISTER har fått i uppdrag att göra en förstudie som bl a analyserar satsningens finansieringsproblematik utifrån en ansats i ”principal-agentteorin”. Centrala frågor är om forskargrupperna kommer i ”kläm” mellan olika uppdragsgivares krav, kontroller och uppföljningsmekanismer? Och om forskargruppernas långsiktiga strategier påverkas?

Läs mer om projektet via www.sister.nu

 

Energisystem i förändring

Systemfrågor och systemforskning har i den senaste energipropositionen getts en ökad betydelse och Energimyndigheten planerar en ny utlysning kring forskning om energisystem. SISTER har fått i uppdrag att utvärdera forskningsprogrammet för Allmänna energisystemstudier och bidra med strategisk diskussion till utformningen av kommande program. Internationalisering, miljö, konkurrens och systemberoenden är fyra nyckelord som alla pekar mot begränsningen i att enbart använda nationella perspektiv på området.

Ladda ner publikationen via www.sister.nu

 

Entreprenöriell fakultet

VINNOVA och KTH genomförde nyligen ett interaktivt seminarium kring tillväxt och samverkan mellan högskola och näringsliv. Seminariet var ett led i KTH:s projekt Den entreprenöriella fakulteten som SISTER bidragit till, bl a genom Anders Broströms medförfattarskap till rapporten med samma namn.

Ladda ner publikationen via www.sister.nu

 

Vårdalsstiftelsens kompetenssatsningar

Lillemor Kims och Per Jansons analys av Vårdalstiftelsens kompetenssatsningar och framtida vägval behandlas i en artikel i senaste numret av Vårdalnytt.
Läs mer via www.sister.nu

 

Seminarium

Hur Kunskapssamhället har förändrat politiken

Tisdag 10 januari, kl 10.00-12.00

Jenny Andersson, FD i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, gästar SISTER:s seminarium med en kritisk diskussion om kunskapssamhällets idé. Seminariet tar sin utgångspunkt i hennes paper The Politics of Intangible Capital presenterad vid Society for the Advancement of Socio-Economics 2005.

Läs mer och anmälan till seminariet via www.sister.nu

 

 

 

God Jul & Gott Nytt År!

 

 

SISTER är ett fristående institut för analys och debatt om kunskapssamhället. Institutet verkar genom egeninitierade forskning, beställda undersökningar och öppna seminarier. Bakom institutet står fyra akademier och fyra forskningsstiftelser. SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som når ca 2000 abonnenter per e-post och i pappersburet format. Fyra gånger om året informeras här i tematiserad form om projekt, publikationer och seminarier som fördjupas via länkar på institutets hemsida www.sister.nu.

 

För abonnemang eller avabonnemang av SISTER Alert i endera formen kontakta  [log in to unmask]">[log in to unmask].

 

 

 

 

 

SISTER

Institutet för studier av utbildning och forskning

Drottning Kristinas väg 33D

114 28  STOCKHOLM

Tel: 08 - 545 252 60