Content-Type: text/html [log in to unmask]"> SISTER ALERT – okt ’04

 

SISTER Alert – dec ’04

Meddelanden från Institutet för studier av utbildning och forskning

 

VÄRLDENS KUNSKAP

Är begrepp som brain drain och brain gain på utgående i en värld där kunskapen globaliseras i allt snabbare takt? Internationaliseringens effekter på forskningen är många. I SISTER Alert har vi tidigare presenterat forskningsprojektet The International Aspects of the Swedish Public Research System since the II World War som leds av Olle Edqvist.  I senaste numret av Universitetsläraren ställer Göran Melin frågan om hur forskarsamhället skall agera när utlandsvistelser för postdocs har blivit norm. Även i en rad andra projekt fokuserar SISTER framöver frågor kring studenters och forskares internationella rörlighet, vetenskapligt samarbete över gränserna, dess historiska betingelser, dess relation till andra politikområden och i internationella jämförelser.

 

SISTER är ett fristående institut för analys och debatt om kunskapssamhället. Institutet verkar genom egeninitierade forskning, beställda undersökningar och öppna seminarier. Bakom institutet står fyra akademier och fyra forskningsstiftelser. SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som når ca 2000 abonnenter per e-post och i pappersburet format. Fyra gånger om året informeras här i tematiserad form om projekt, publikationer och seminarier som fördjupas via länkar på institutets hemsida www.sister.nu.

För abonnemang eller avabonnemang av SISTER Alert i endera formen kontakta  [log in to unmask]">[log in to unmask].

 

Bästa hälsningar

Pehr Mårtens / redaktör

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

INNEHÅLL

 

·          karriärvägar inom FoU

 

·          Universitetens århundrade?

 

·          Entreprenöriell fakultet

 

·          Utrikespolitik och vetenskap

 

·          Seminarium: Kulturell ekonomi i kunskapssamhället

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rörlighet och karriärvägar inom FoU

I ett nytt EU-projekt vid SISTER – Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows – kommer data om forskares rörlighet och karriärvägar inom EU insamlas och analyseras. Projektet samverkar med Kassels Universitet och NIFU. En drivande fråga för projektet är om det är möjligt att på reguljär bas kunna dra slutsatser om inom-europeisk, sektorsöverskridande och internationell rörlighet av forskare och akademiker.

Läs mer om projektet via länk på www.sister.nu/projekt.html

 

Universitetens århundrade?

Vi står inför en massiv utbyggnad av högre utbildning och forskning i stora delar av de sk utvecklingsländerna. SISTER:s vetenskaplige ledare Sverker Sörlin ingår i UNESCO-programmet Forum on Higher Education, Research and Knowledge, där han bland annat är redaktör, tillsammans med professor Hebe Vessuri, Caracas, för en bok med arbetstiteln Knowledge Society versus Knowledge Economy: Knowledge, Power and Politics.

Läs mer om Forum-processen via länk www.sister.nu

 

Entreprenöriell fakultet

Kungliga Tekniska Högskolan fortsätter utveckla sitt utåtriktade arbete och förtätar kopplingarna till det omgivande samhället. I ett internationellt jämförande perspektiv studeras den tredje uppgiften vid ett antal universitet i Europa och USA. Hur ser best practice ut givet olika traditioner och nationella ramverk? SISTER stöder KTH i arbetet att planera och dokumentera en process som skall utveckla lärosätets attraktivitet som samarbetspartner.

Läs mer om projektet på via länk www.sister.nu/projekt.html

 

 

Utrikespolitik och vetenskap

Projektet Global Systems and Policy Design for the European Resarch Area har nyligen publicerat sin slutrapport.  I denna av EU-kommissionen beställda studie jämförs ett antal större internationella vetenskapliga projekt. Bland annat diskuteras Human Genome Project och Intergovernmental Panel on Climate Change och frågan är hur avvägningen ser ut mellan vad som är utrikespolitik, forskningsagendor och lösning på problem som bara kan lösas på en global nivå. Vid SISTER har Göran Melin bidragit till projektet.

Ladda ner rapporten på www.sister.nu

 

Seminarium: Kulturell ekonomi i kunskapssamhället

Fredag den 11 februari gästar professor Åke E. Andersson SISTER och diskuterar sin kommande bok med arbetstiteln The Economics of Arts and Entertainment.

Läs mer om seminariet på via länk www.sister.nu/semi.html

 

 

 

SISTER

Institutet för studier av utbildning och forskning

Drottning Kristinas väg 33D

114 28  STOCKHOLM

Tel: 08 - 545 252 60