Content-Type: text/html [log in to unmask]">

U-nytt från Vetenskapsrådet

-------------------------------------------------------------------------

Nr 4 – 2004, 8 november

Utges av Utbildningsvetenskapliga kommittén www.vr.se/utbildningsvet

Redaktör: Birgitta Mattsson, tfn 08-546 44 211, [log in to unmask]">[log in to unmask]

-------------------------------------------------------------------------

 

Läs nyhetsbrevet på webben i stället

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=798

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Besluten om bidrag för 2005 och framåt finns nu på webben.

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=742&dok_id=6730

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Nya regler för resebidrag 2005

Den främsta för ändringen är att stöd för doktoranders resor tas bort samt att bidrag för anordnande av internationell konferens kan sökas vid två tillfällen under 2005.

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=661&dok_id=4515

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Gästforskare i Lyon

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté utlyser bidrag för vistelse som gästforskare/gästprofessor vid Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) i Lyon, Franskrike, under en period av tre månader 2005.

http://www.vr.se/sokbidrag/index.asp?id=190&dok_id=6615

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Utredare utsedd

Lars Haikola, rektor vid Blekinge Tekniska högskola har av regeringen utsetts att utvärdera Vetenskapsrådets stöd till utbildningsvetenskaplig forskning. Sekreterare är Jan-Eric Degerblad, KK-stiftelsen.

 

Regeringen sammanfattar uppdraget så här:

En särskild utredare skall utvärdera hur Vetenskapsrådets stöd till utbildningsvetenskaplig forskning påverkat det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet samt utreda om systemet för forskningsfinansiering av utbildningsvetenskap bör ändras och, för de fall ändringar krävs, lämna förslag till den nya ordning som bör gälla.

 

Utvärderingen ska vara klar under våren och direktiven till utvärderingen av finns på regeringens webbplats. Följ länken nedan och klicka sedan på ”Kommittédirektiv” i vänsterspalten och skriv ”utbildningsvetenskap” i sökrutan.

http://62.95.69.15/

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Konferens om utbildningsstatistik

Utbildningsvetenskapliga kommittén, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling inbjuder forskare till en konferens den 2 december. Skolverket kommer att presentera befintligt material som kan utgöra underlag för forskning. Det innefattar utbildningsstatistik, data från nationella utvärderingar och från internationella jämförande studier.

http://www.skolverket.se/inter/projekt/pdf/forskarinbjudan.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Konferensdokumentation

UVK:s årliga konferens gick av stapeln den 17 september under rubriken ”Lärande inom olika kunskapsfält – en utmaning för utbildningsvetenskaplig forskning”. Konferensen samlade runt 180 deltagare och konferensdokumentationen, i form av en rapport, beräknas komma ut i januari.

 

 -------------------------------------------------------------------------

 

Enkät om ansökningssystemet

Vetenskapsrådet har även i år gjort en enkätundersökning som underlag till fortsatt förbättring av ansökningssystemet. Enkäten skickades till i snitt var tionde sökande och 241 svar kom in (cirka 45% svarsfrekvens). Ett omdöme är att nästan alla som jämför Vetenskapsrådets ansökningssystem med andra finansiärers anser att Vetenskapsrådets system är likvärdigt eller bättre.

 

Den största förändringen i Vetenskapsrådets ansökningssystem i år var att bara elektroniska ansökningar accepterades och att inga papperskopior av ansökningen skulle sändas in. Av dem som uttrycker en åsikt om denna förändring är 96% positiva, medan 4% föredrar tidigare system.

http://www.vr.se/forskning/index.asp?id=746&dok_id=6647

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Ny rapport

Internationella arenor för utbildningsvetenskaper – om forskarorganisationer, vetenskapliga tidskrifter och överstatliga organisationer.  Av Sverker Lindblad, Dag Kyndel och Lena Larson.

http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=663&dok_id=6552

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från U, gå in på http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=751 och följ instruktionerna. Det går också att skicka ett e-brev till [log in to unmask]">[log in to unmask] Nyhetsbrevet utkommer fyra till sex gånger per år.