Content-Type: text/html [log in to unmask]"> SISTER ALERT – okt ’04

 

SISTER ALERT – okt ’04

Meddelanden från institutet för studier av utbildning och forskning

 

NYA FORMATIONER I KUNSKAPSSAMHÄLLET

Dagens kunskapsinstitutioner har en allt osäkrare tillvaro att brottas med – kunskapssamhället till trots. Hur kommer svenska universitet klara konkurrensen på en internationaliserad utbildnings- och forskningsmarknad? Kan universiteten uppfylla de allt större förväntningarna från samhället? Det är trängande frågor och som en röd tråd i SISTER:s aktiviteter under hösten 2004 finns tankar på olika strategiska allianser som ett vinnande sätt att formera sig.

 

SISTER är ett fristående institut för analys och debatt om kunskapssamhället. Institutet verkar genom egeninitierade forskning, beställda undersökningar och öppna seminarier. Bakom institutet står fyra akademier och fyra forskningsstiftelser.

SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som når ca 2000 abonnenter per e-post och i pappersburet format.

Fyra gånger om året informeras här i tematiserad form om projekt, publikationer och seminarier som fördjupas via länkar på institutets hemsida www.sister.nu.

För abonnemang eller avabonnemang av SISTER Alert i endera formen kontakta  [log in to unmask]">[log in to unmask].

 

Bästa hälsningar

 

Pehr Mårtens / redaktör

 

------------------------------------------------------------------

INNEHÅLL

 

·          ALLIANSEN KTH & CHALMERS

·          CHALMERS BLIR TILL

·          REKRYTERINGSDELEGATIONEN

·          KUNSKAPSSTADEN

·          KONSTNÄRLIG FORSKNING

·          SEMINARIUM: Internationalisering av forskning

------------------------------------------------------------------

 

alliansen kth & chalmers

I september 2004 överlämnade rektorerna Anders Flodström (KTH) och Jan-Eric Sundgren (Chalmers) SISTER:s rapport om den strategiska alliansen till utbildningsminister Thomas Östros. Här finns bakgrunder, internationella jämförelser och konkreta förslag på vägar framåt för alliansen. Rapporten belyser också den strukturomvandling som universitets- och högskolesektorn i Sverige och Europa befinner sig i.

Ladda ner rapporten på www.sister.nu/pub/wp.html

 

chalmers blir till

Henrik Björck, idéhistoriker vid Göteborgs universitet, har till 175-årsjubileet av Chalmers skrivit en omfattande historik över lärosätet som ges ut av SISTER. Många olika intressen och politiska motiv samverkade när Chalmers kom till. Dagens debatter får relief i denna återblick över den högre tekniska utbildningens formering i Sverige.

Läs mer om boken på www.sister.nu/pub/report.html

 

rekryteringsdelegationen

När utbildnings-Sverige samlar sig för att möta rekryteringsmålet på 50% av varje årskull till högskolan har en mångfald aktörer uppmuntrats till samverkan. SISTER och Continuum vid University of East London utvärderar Rekryteringsdelegationens arbete i jämförelse med liknande åtgärder i England.

Läs mer om utvärderingsprojektet på www.sister.nu/projekt.html

 

kunskapsstaden

I ett nytt forskningsprojekt – Kunskapsstaden – studeras kunskapens anläggningar och formandet av det urbana landskapet. Varför etablerar sig vetenskapliga institutioner på vissa platser? Vilka partners var – och är – involverade i dessa beslut? Vilka är visionerna? Som en del i projektet anordnar SISTER en workshop den 11-12 november tillsammans med Akademiska hus och Formas.

Läs mer om forskningsprojektet på www.sister.nu/projekt.html

 

konstnärlig forskning

Nobelmuseet visade i sommar utställningen Science+Fiction. Vetenskapsrådet gav nyligen ut konstforsknings-rapporten Forskning, Reflektion, Utveckling. I Stockholm, Tallinn och Helsingfors pågick under augusti ISEA-symposiet som med UNESCO samlade konst, IT-teknik och forskning i ett globalt erfarenhetsutbyte. Intresset för kombinationen konst och forskning växer och därför nytrycker SISTER Henrik Karlssons bok Handslag, famntag, klapp eller kyss?

Läs mer om boken på www.sister.nu/pub/report.html

 

Seminarium: Internationalisering av forskning
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D

Tid: tisdag 9 nov, kl 10.15 -12.00

Forskning har en transnationell arena som kan se mycket olika ut. Göran Melin vid SISTER har nyligen publicerat artikeln "Postdocs abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks?" i tidskriften Research Evaluation, som presenteras vid seminariet. Artikeln bygger på forskningsrapporten Effekter av postdoktorala utlandsvistelser.
Med avstamp i detta arbete öppnar seminariets ordförande Olle Edqvist, ny forskare vid SISTER, för en diskussion om förändringar i det internationella forskningslandskapet. Vart går utvecklingen? Behöver svensk forskningspolitik anpassas?
Claes Wahlestedt, forskningsledare vid Center for Genomics and Bioinformatics, Karolinska Institutet och engagemang i framför allt Japan, kommer utifrån sina erfarenheter ge kommentarer.
Seminarieunderlag:
Arbetsrapport 29:2003.
Effekter av postdoktorala utlandsvistelser , Göran Melin (PDF)
"Postdocs abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks?", Research Evaluation (Vol 13, Nr 2, August 2004)

Läs mer och anmälan till seminariet på www.sister.nu/semi.html

 

 

SISTER

Institutet för studier av utbildning och forskning

Drottning Kristinas väg 33D

114 28  STOCKHOLM

Tel: 08 - 545 252 60