Content-Type: text/html [log in to unmask]"> Inbjudan till tre seminarier på SISTER

 

Inbjudan till tre seminarier på

Institutet för studier av utbildning och forskning (SISTER)

 

Kunskapsläget i Mälardalen
- ett exempel på en regional forsknings- och innovationspolitik


Tid: 20 april, kl. 15.00-17.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D (Karta)

Anmälan till  [log in to unmask]">[log in to unmask]

Inledning om Regionala långtidsutredningen Fördel Stockholm Mälarregionen av utbildningsdirektör Per Ringsell och enhetschef för omvärldsanalys Peter Eklund, båda från Länsstyrelsen i Södermanland. Analysen är inriktad på framtidsförutsättningarna för fem områden: befolkning, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och bostadsmarknad.
Presentation av en kunskapsöversikt:
Kartläggning av högre utbildning och universitets- och högskoleforskning i Mälardalen, av Hans Lööf, associerad forskare vid SISTER, och Anders Broström, utredare vid SISTER.

Ordförande:
Lillemor Kim, forskningsledare vid SISTER

Kommentator:
Professor Jan Evert Nilsson, Center för Territoriell Utvecklings Planering, Blekinge Tekniska högskola

Seminarieunderlag:
Hemsida för projektet Fördel Stockholm Mälarregionen
Arbetsrapport 27:2003. Kartläggning av högre utbildning och universitets- och högskoleforskning i Mälardalen (PDF)

 

Internationalisering av forskning
- erfarenheter av forskarvistelser utomlands och medverkan i internationella forskningsinstitut


Tid: 11 maj, kl. 15.00-17.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D (Karta)

Anmälan till  [log in to unmask]">[log in to unmask]

Forskning har en transnationell arena som kan se mycket olika ut. Två utvärderingsrapporter har under våren publicerats vid SISTER med bäring på forskarsamhällets internationalisering: Effekter av postdoktorala utlandsvistelser av Göran Melin och Utvärdering av det svenska medlemsskapet i IIASA. Med avstamp i dessa studier kommer Olle Edqvist, internationell chef vid Stiftelsen för Strategisk forskning, att öppna för en diskussion om de förändringar vi nu ser i det internationella forskningslandskapet där samarbete över gränserna är en förutsättning för att kunna göra en forskningsinsats vid frontlinjerna. Vart går utvecklingen? Hur omfattande är det internationella samarbetet? Behöver svensk forskningspolitik anpassas för nya förutsättningar de kommande åren?

Ordförande:
Olle Edqvist, internationell chef vid Stiftelsen för Strategisk forskning

Kommentator:
Professor Britt-Marie Drottz-Sjöberg, professor i socialpsykologi, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet

Seminarieunderlag:
Arbetsrapport 30:2004. Utvärdering av det svenska medlemsskapet i IIASA (PDF)
Arbetsrapport 29:2003. Effekter av postdoktorala utlandsvistelser (PDF)


Industriinstitutens framtid
- ny rolltagning i innovationssystemet


Tid: 17 maj, kl. 15.00-17.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D (Karta)

Anmälan till  [log in to unmask]">[log in to unmask]

I ett internationellt perspektiv är Sveriges institutssektor mycket liten. Den svenska forskningspolitiken har gett instituten en marginell roll med återkommande problem vad gäller basfinansiering och kompetensflykt. Detta leder till att centrala frågor behöver ställas om relationen mellan svensk forskningspolitik å ena sidan och innovationssystemet å den andra. Svaren på dessa frågor har stor betydelse för framtida strategi och policy. Men komparativa data saknas i stor utsträckning. SISTER har på uppdrag av IRECO utrett institutens roll i högskolesystemet och den nationella innovationspolitiken.

Presentation av rapporten av Sverker Sörlin, vetenskaplig ledare vid SISTER

Ordförande:
Enrico Deiaco, direktör för SISTER

Kommentator:
vice rektor Johan Carlsten, Chalmers Tekniska Högskola

Seminarieunderlag:
Arbetsrapport 31:2004. Institutssektorn, högskolan och det svenska innovationslandskapet (PDF)

 

Hjärtligt välkomna!