Content-Type: text/html Bioinformatik och bibliotekarier

Workshop i Umeå 2 halvdagar: 11 mars 13-17
och 12 mars 9-13, om molekylärbiologiska informationsresurser.


Bioinformatik är ett nytt och viktigt område inom biomedicinen. Medicinska bibliotek
står nu inför uppgiften att utveckla kunskaper och förhållningssätt till de omfattande
informationsmängder som olika genomprojekt gett upphov till. Genetisk information finns
i otaliga litteratur-, sekvens- och strukturdatabaser. Inom forskningen utnyttjas informationen
för att förstå samband mellan DNA-sekvenser, struktur och olika slags proteiner. Klinisk
tillämpning av dessa nya kunskaper innebär en spännande utveckling av området molekylär medicin.
Medicinska  bibliotekarier kan här spela en viktig roll inom sina organisationer med introduktion och
undervisning. Men, det behövs både kunskaper och övning. I Umeå anordnas därför en workshop
för medicinska bibliotekarier 11-12 mars 2004, som ett inslag i ett pågående BIBSAM-projekt.
Kursen är öppen för  offentligt finansierade medicinska bibliotek och sjukhusbibliotek i Sverige. I mån av plats kan deltagare från andra nordiska länder delta.

Preliminärt program
Diskussion om bibliotekets roll inom bioinformatik
Molekylärbiologins centrala dogma, processer och begrepp.
Hur ser forskarens frågeställningar ut.
Molekylärdatabaser; portaler och nätverk, omfattning och struktur,
sökverktyg, betoning på Entréz-systemet.
Sökmetodik i genomrelaterade databaser; textbaserad sökning,
sekvenssökning, struktursökning.

Antal platser: 20

Kursavgift: kursen är avgiftsfri, men resa och uppehälle står var och en för.

Anmälan: senast 1 mars.

Anmälan och frågor sändes till
Lars Iselid
Umeå Universitetsbibliotek
Medicinska biblioteket
901 74 Umeå
Tel: 090 - 785 85 30
E-post: [log in to unmask])" target=1>[log in to unmask]