Content-Type: text/html Välkommen till Biblioteksdagarna 2004

Bibliotek i samhälle och samverkan
Biblioteksdagarna 2004, 6–8 maj i Karlstad


Göran Rosenberg, Gunnel Stenqvist, Per-Hugo Skärvad, Marlen Ljusberger, Marijke Troelstra och Roland Poirier Martinsson är några av föreläsarna du möter under Biblioteksdagarna 2004

Omvärlden – lokalt och globalt – påverkar biblioteken på olika sätt. Biblioteken påverkar också omvärlden och när de ekonomiska resurserna minskar behöver nya vägar prövas. Samverkan i olika former växer fram; mellan olika bibliotekstyper, mellan bibliotek i olika kommuner och mellan bibliotek och andra institutioner. På Biblioteksdagarna 2004 i Karlstad tas temat samhälle och samverkan upp i föreläsningar och parallella seminarier.

Seminarierna kommer att behandla tre spår: 1. Små bibliotek, 2. Samverkan mellan forsknings-och folkbibliotek och 3. Svenska forskningsbibliotek i det lokala och globala.


Tid: Torsdag 6– lördag 8 maj 2004
Plats: Karlstad universitet, Karlstad

Program och anmälningsformulär finns på vår hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Välkomna med er anmälan!

Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening

********
      

Program


Torsdag 6 maj

13.00    Biblioteksdagarna öppnas
Eva Hesselgren Mortensen, ordförande Svensk Biblioteksförening

13.45    Kungliga biblioteket som nav i det svenska bibliotekssamhället:
Minihearing med Gunnel Stenqvist, KB-utredare
Utfrågare: Brigitte Kühne, överbibliotekarie, Universitetsbiblioteket i Växjö och Lena Skoglund, regionbibliotekarie, Regionbibliotek Västra Götaland
Under de senaste åren har frågorna om en nationell bibliotekspolitik varit föremål för debatt på många håll. Det senaste året har diskussionen till stor del kretsat kring utredningen om Kungliga bibliotekets framtida uppgifter och vilka förslag till förändringar av det nationella ansvaret som skulle läggas fram där.
I januari presenterades utredningen som är viktig för alla bibliotek i landet. Den ger förslag på strategier och förändringar som kan ge KB ett tydligare ansvar för hela det svenska bibliotekssamhället.

14.30    Bibliotekens nya roller i kunskapssamhället
Biblioteken är inne i ett intensivt utvecklingsskede och får en växande betydelse för lärande, utbildning och forskning. De nya uppgifterna, den tekniska utvecklingen och ett kontinuerligt ökat utbud av tjänster kräver tydliga strategier för framtiden.
Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie, Kungl. biblioteket

   
Fredag 7 maj
09.00    Organisatoriska frontlinjer
I detta föredrag presenteras ett antal nya perspektiv på organisation och ledarskap som vuxit fram ur ett forskningsprojekt med samma namn. Tyngdpunkten ligger på service- och kunskapsintensiva organisationer som befinner sig i transformativ förändring. Bland annat de lite kryptiska begreppen "dubbla världar" och "jumping the curve" kommer i detta föredrag att bli tydliggjorda.
Per-Hugo Skärvad, docent i företagsekonomi, Lunds universitet och konsult

10.00    Välj mellan fyra parallella seminarier
 
  1. Den stora utredningen och den lilla kommunen
Ansvarskommittén är kanske den viktigaste utredningen rörande Sveriges framtid som pågår för närvarande, inte minst för små kommuner. Hur Sverige skall organiseras för att möta framtidens utmaningar är varken mer eller mindre det gigantiska uppdraget.
Det betyder att hela fonden gentemot vilken biblioteksvärlden agerar kan komma att omstruktureras.
Ansvarskommittén presenterade sitt första betänkande december 2003
Jan Landahl, huvudsekreterare, Ansvarskommittén

     2. Föreläsning av året Collijn-stipendiat
Collijn-priset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks-och informationsvetenskap

     3. Diggi-loo, diggi-lej, diggi-talt -forskningsbiblioteken i den digitala tidsåldern
Om tillgängliggörande av elektronisk information: nätbibliotek, licenser, akademisk publicering, lagrevisioner och andra okomplicerade företeelser.
Kjell Nilsson, biblioteksråd, chef för BIBSAM, Kungl. Biblioteket

     4. Questo – BOOK-IT:s nya OPAC – och sedan?
Portaler, OpenURL, bokomdömen, självservice, MP3, fuzzy logic, lokalsamlingen fulltextindexerad, BokFynd etc. Idag måste biblioteksanvändaren växla mellan en mängd webbadresser för att få fullt utbyte av vad biblioteket kan erbjuda. I BOOK-IT Questo är avsikten att väva in alla dessa interna och externa resurser i samma gränssnitt. Målet är att kombinera Googles enkelhet, Amazons informationsbuffé och fulltextdatabasernas djup i en tablå.
Axiell bibliotek AB

11.15    Välj mellan fyra parallella seminarier

     1. Utbilda lokalt, flytta centralt?
Från staten och kommunernas sida har det satsas stora pengar på utbildning det senaste decenniet. Kunskapslyftet och infrastrukturen för vuxnas lärande har i hög grad påverkat biblioteken. Lärcentra finns snart i de flesta kommuner. Glesbygdsverket gjorde häromåret en utredning om lärcentra där inte minst samarbetet med biblioteken indirekt kom att belysas. När nu glesbygdsverket undersöker utbildningsinsatsernas effekter är det en central fråga för biblioteken. Utredningens slutsatser lär bli centrala för framtida lokal biblioteksplanering.
Marlen Ljusberger, projektledare, Glesbygdsverket

     2. Vi gör det! 7+1 bibliotek i nordöstra Skåne, ett nätverk i verkligheten – samarbete mellan kommunbibliotek och högskolebibliotek i praktiken
Samarbete i praktiken på flera plan: från chefsutveckling och praktik till bokåterlämning. Gemensamt lånekort - en utopi?
Kristina Hedberg, biblioteksutvecklare, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads kommun, Kristin Johansson, bibliotekschef, Högskolan i Kristianstad och Anette Mjöberg, bibliotekschef, Bromölla kommun

     3. Bibliotekens roll i den vetenskapliga kommunikationen?
Forskare och bibliotekarier världen över har börjat arbeta med nya publiceringsstrategier för att göra mer forskning fritt och brett tillgänglig. Många universitets- och högskolebibliotek har startat med att tillgängliggöra forskning i öppna e-printarkiv. Vad är bibliotekens och bibliotekariernas roll i denna förändring av den vetenskapliga kommunikationen?
Sara Kjellberg, bibliotekarie, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen


     4. BTJ-gruppen

12.00    Lunch

13.00    Humaniora – nytta eller nöje?
Vetenskapen räknas som den förnämsta av all mänsklig kunskap. Betyder det att vi kommer sanningen som närmast när vi talar matematikens språk? Och vad skall vi i sådana fall med humanistisk forskning till? Bör den räknas till underhållningsindustrin?
Roland Poirier Martinsson, fil.dr. i teoretisk filosofi och författare

14.00    Välj mellan fyra parallella seminarier
     1. Strategisk biblioteksplanering i små kommuner
Hur ser ett strategiskt tänkande och agerande ut för en bibliotekschef i en liten kommun. Vilken typ av långsiktig planering krävs? Vem skall utarbeta dessa planer? Vilka är de viktiga frågorna och vem är våra samtals- och samarbetspartners? Och vad menar vi egentligen med samarbete - dialog eller monolog?
Christer Bergqvist, regionbibliotekarie, Regionbibliotek Kalmar
 
   2. Gränsöverskridande samarbete med låntagaren i centrum
Länsbiblioteket i Värmland presenterar två samarbetsprojekt där även universitetsbiblioteket, sjukhusbiblioteket och AV-centralen spelar en stor roll.

"Bibliotek Värmland" samarbetar över biblioteksgränserna för att uppnå långsiktiga lösningar för det praktiska biblioteksarbetet.
Värmland och Hedmark, Norge, samarbetar i Interreg III A för att höja de biblioteksanställdas kompetensnivå och därigenom utjämna skillnaderna mellan små och stora bibliotek.

Anna Christina Rutqvist, länsbibliotekarie, Katarina Kristoffersson, projektledare och Ingalill Walander-Olsson, projektledare, Länsbiblioteket i Värmland

     3. Lilla sökguiden (och Stora)
Lilla Sökguiden - ett nytt, enklare, sätt att hitta rätt! Lilla Sökguiden ger studenten snabba genvägar och enkla söktips. Det bildbaserade gränssnittet ger en överskådlighet som hjälper både den ovane och den vane informationssökaren. Vi kommer visa Lilla Sökguiden och presentera vårt nya projekt Stora Sökguiden.
Anne-Marie Pettersson, bibliotekarie och Eva Norling, bibliotekarie, Blekinge Tekniska Högskola

     4. Riktlinjer för biblioteksinredning
En hjälpreda för dig som står i begrepp att förändra eller förnya ditt bibliotek.Programmet inleds med en kort företagspresentation av Kjell Granelli, försäljningschef Eurobib BCI. Därefter Anna Sandgren, inredningsarkitekt Eurobib.

15.45    Vad händer i svensk ekonomi – långsiktiga perspektiv på dagens utveckling
Svensk ekonomi tycks vara inne i en recessiv fas. Går det på basis av
historien att säga något om framtiden? Och hur kommer offentlig ekonomi att
utvecklas?
Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

16.45    Välj mellan fyra parallella seminarier

     1. Varför vill ingen bli bibliotekschef ?
Om chefer inom offentlig förvaltning. Inledning av och samtal med
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, Lunds universitet och författare till ett antal böcker och artiklar kring organisationsteori och ledarskap
Arrangeras i samarbete med Specialgruppen för ledarskapsutveckling

     2. Gemensam referensnod för folk- och forskningsbibliotek - en nationell angelägenhet
Paneldebatt om nätbaserade frågetjänster. Hur kan vi integrera elektroniska referenstjänster för olika bibliotekstyper?
Helena Kettner Rudberg, bibliotekskonsulent, Kulturrådet, Eva Lunneborg, handläggare, BIBSAM, Ulf-Göran Nilsson, bitr. bibliotekschef, Högskolebiblioteket i Jönköping och Jourhavande bibliotekarie och Nina Ström, projektledare och bibliotekarie, Fråga biblioteket/Bibliotekarie direkt.
Arrangeras i samarbete med Specialgruppen för referensarbete

     3. Strategiska vägval - en utredning om vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet
Föredraget tar upp utredningens arbetssätt och beskriver de olika delprojekten: den pedagogiska rollen, mediemarknadens utveckling, universitetets e-publicering och bibliotekets finansiering/strategiska styrning. Reaktionerna inom biblioteket och universitetet tas upp och frågan om hur utredningsarbetet kan föras vidare diskuteras.
Helena Wedborn, avd.chef Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek www.ep.liu.se/ea/apt/2003/005/

     4. Lyft fram den gamla kortkatalogen
Devo IT AB visar hur kort- och lappkataloger kan bli sökbara över internet via produkten IPAC (ursprungligen framtagen för Göteborgs Universitetsbibliotek). Tillsammans med skanningexperten Samhall AB har vi genomfört ett antal lyckade projekt vilka redovisas. Hur går det till i praktiken? Vad kostar det? Fördelar? Risker? Vi visar också prov på hur äldre samlingar kan tillhandahållas för forskning och studier över nätet.
Föredragshållare:
Stefan Hamberg, Devo IT
Brage Dankel, Samhall

19.00    Festkväll på Stadshotellet
      

Lördag 8 maj

09.00    The Internet and the 'War on Terror' - New issues for the international library community
The 'War on Terror' that began in September 2001 has already caused great changes in the flow of information on the Internet. How does this affect the International library community, and library users? What can librarians do to preserve freedom of access to information during this difficult period?
Stuart Hamilton, Ph.d, stipendiat, Institut for Biblioteksudvikling, Danmarks biblioteksskole

09.45    The Library of 1001 Talents
Barnbiblioteken är en viktig del av bibliotekens förnyelsearbete i Holland. Liksom i Sverige är det är det vikigt att utgå från barnens förändrade livsvillkor. Hur kan då ett framtida barnbibliotek se ut?
Marijke Troelstra, librarian, Hoofd Centrale Jeugdafdelning, Openbare Bibliotheek Amsterdam. Projektledare för det holländska barnbiblioteksprojektet ”The Library of 1001 Talents”

11.00    10 Years down the Road of Democracy – the Pitfalls and Realities for Public Libraries
Johnny Jacobs, sydafrikansk bibliotekarie, är en inkarnation av landets bibliotekshistoria och har under sina snart 60 år sett apartheid växa fram, utvecklas och till slut falla samman. Han har sedan 70-talet varit en aktiv apartheidmotståndare och bidrar nu som bibliotekschef i storkommunen Tygerberg i Kapstaden till uppbyggnaden av det nya Sydafrika. Huvuddragen i Johnnys liv finns återgivna i tidskriften bis 2000:1
Johnny Jacobs, Manager, Library and Information Services, Tygerberg Administration, City of Cape Town, South Africa

12.00    Hur är samhället möjligt?
Människan är inte bara en individ utan också en samhällsvarelse. Människans förmåga att handla bortom egoistiska principer är grundläggande för ett samhälles livskvalitet. Kan och bör offentlig sektor hävda andra principer än marknaden?
Göran Rosenberg, författare och journalist
    

Mer information:
Wiviann Wilhelmsson, Svensk Biblioteksförening
Tel: 08 – 545 132 32, E-post: [log in to unmask]Välkomna!
Svensk Biblioteksförening

_________________
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
e-post [log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org