Content-Type: text/html

LINKÖPINGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
ledigförklarar en anställning som 1.Bibliotekarie/Avdelningschef för Hälsouniversitetets bibliotek.
Annonsen finns även på universitetets hemsida: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?822

 

KUNGÖRELSE

        1. Dnr LiU 123/03-32

 

LINKÖPINGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

ledigförklarar en anställning som

1.Bibliotekarie/Avdelningschef för Hälsouniversitetets bibliotek

Biblioteket är Hälsouniversitetets viktigaste, gemensamma informationsresurs och ger omfattande kundanpassad biblioteks- och informationsservice till studenter, forskare och lärare inom Hälsouniversitetet. I den primära kundkretsen ingår även personalen på Universi-tetssjukhuset. En betydande del av bibliotekets verksamhet är undervisning i informationssök-ning, som vi ger till alla utbildningar som en del i det problembaserade lärande, som tillämpas inom Hälsouniversitetet. Under innevarande år kommer bibliotekets lokaler att byggas om och utvidgas. Vid biblioteket arbetar idag 15 personer.

Avdelningschefen ansvarar för den samordnande biblioteksverksamheten samt personal och ekonomi och tar också praktisk del i verksamheten.

Avdelningschefen medverkar i universitetsbibliotekets ledningsgrupp.

Önskvärda kvalifikationer:

Examen från bibliotekshögskola eller motsvarande

  • Omfattande erfarenhet av arbete inom det vetenskapliga biblioteksområdet – helst från medicinsk biblioteksverksamhet.
  • Stor erfarenhet av att planera och genomföra användarundervisning, framförallt inom problembaserad pedagogik
  • Erfarenhet av arbetsledning, helst kompletterad med ledarutbildning
  • Vana vid kontaktarbete gentemot kundgrupper och planeringsorgan

Goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga

God administrativ förmåga

Tillträde: Snarast

Lön: Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan

I sin verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter. Universitetet välkomnar därför kvinnor och män till alla slag av anställningar. Flertalet av våra biblioteksanställda är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställ-ning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Upplysningar om anställningen lämnas av 1.Bibliotekarie/Avd.chef Kerstin Fridén, tel

013/22 37 96. Personalintendenten Liane Amundsson Otaegui, tel 013/28 19 20, lämnar upp-lysningar om lön och andra anställningsvillkor. Fackliga företrädare är Kristin Krantz, SACO, tel 013/28 19 07 och Marianne Plymoth, OFR/S, tel 013/28 29 15..

Ansökningsförfarande: Ansökan märkt med Dnr LiU 123/03-32 jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa ska senast 2003-02-17 ha inkommit till universitetets registrator under adress Linköpings universitet, 581 83 Linköping