Content-Type: text/html Projektledare för ”Bilddatabaser och digitalisering”

KB har genom Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond erhållit medel för ett 18 månaders projekt. Syftet med detta projekt är att bygga en gemensam plattform för samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM-området) där man fastslår standarder, normer, regelverk och ”best practices” i samband med digital bildhantering. Projektet kommer att drivas gemensamt av Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksarkivet samt Riksantikvarieämbetet. Projektorganisationen skall bestå av en styrgrupp, en projektgrupp, en referensgrupp samt arbetsgrupper. Den preliminära projektplanen omfattar fyra delmål av varierande tyngd och omfattning:
1) Sammanställa och dokumentera redan uppnådda resultat;
2) Definiera begrepp;
3) Registrering av digitala bildfiler och dess förlagor;
4) Kvalitet och standard.

Arbetsuppgifter: Leda och samordna projektets olika program; budgetuppföljning; informationsspridning mot omvärlden. Anordnande av konferenser liksom samverkan med liknande projekt i andra länder kan också bli aktuella uppgifter.
Önskvärda kvalifikationer: Akademisk examen i humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen. Erfarenhet av projektledning med budgetansvar. God förmåga att lyssna och att kunna jämka olika ståndpunkter. Vana vid och god förmåga att tala och skriva god svenska och engelska samt kunna framträda inför ett auditorium. Kunskap om kulturarvssektorn, ABM-området samt den digitala tekniken är ett önskemål. Erfarenhet från något av de områden som de olika delmålen representerar är en merit.

Om du vill ha ytterligare upplysningar kan du ringa förste bibliotekarie Magdalena Gram eller de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson för TCO-OFR eller Johannes Rudberg för SACO, tel: 463 40 00 (vx).

Ansökan med löneanspråk ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41  STOCKHOLM  tillhanda senast fredagen 5 januari 2001 märkt med dnr 141-599-00.