Content-Type: text/html (Följande anställningar har publicerats tidigare idag på BIBLIST. Den här versionen innehåller dock den fullständiga texten. Släng den tidigare):

Biträdande handläggare till BIBSAM
Kungl. biblioteket ledigförklarar två anställningar (heltid) som biträdande handläggare vid BIBSAM (Avdelningen för nationell samordning och utveckling).

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck. KB svarar också exempelvis för drift och förvaltning av det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, samt för samordning och utveckling av landets forskningsbibliotek genom BIBSAM.

BIBSAM:s verksamhet består bl a i att driva och utveckla ett nätverk av s k ansvarsbibliotek, genomföra och delta i utredningar, stödja och delta i utvecklingsprojekt, anordna kurser, seminarier och konferenser, handlägga juridiska frågor, centralt upphandla databastjänster, stödja och delta i standardiseringsarbete, samt framställa statistik över och utvärdera bibliotekens arbete. BIBSAM befrämjar också samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan bibliotek, arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Biträda BIBSAM:s handläggare i arbetet med vissa av ovannämnda uppgifter, bl.a. databasupphandling.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning, erfarenhet av biblioteksarbete, god kännedom om ny informationsteknik; utåtriktad läggning, god samarbetsförmåga, stresstålighet.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av biblioteksrådet Kjell Nilsson, BIBSAM, samt av personalföreträdarna Esbjörn
Eriksson, TCO-OF och Johannes Rudberg, SACO,  tel 08-463 40 00 (vx).

Ansökan skall vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41  STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 19 januari 2001 märkt med dnr 141-613-00.

--
Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 STOCKHOLM, Sweden

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Phone: + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74