LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Budgetprop. (1): Spri till KIB
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Sep 1999 09:48:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (103 lines)


* Spri:s bibliotek och utredningsbank förs över till Karolinska Institutet.
* Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek förs över till Stockholms
universitetsbibliotek.
* 17 miljoner kr till KB för nationella licenser och Kulturarw3.
* Skolbibliotekens pedagogiska roll uppmärksammas


Det är några av huvuddragen för bibliotekssektorn i gårdagens
budgetproposition.

Jag har plockat en del skrivningar ur prop-texten, som jag nu skickar till
er på biblist. För klarhetens skull delar jag upp dem på ett par olika
brev, eftersom det annars blir väldigt långt.

Det första behandlar överföringen av Spri:s bibliotek och utredningsbank
till Karolinska Institutet.


___________________________________________________________________
Bibliotek

Spri:s bibliotek och utredningsbank uppfattas av hälso- och sjukvårdens
olika aktörer som en mycket värdefull resurs och har spelat en betydande
roll som kunskaps- och informationscentrum för hälso- och sjukvård.
Biblioteket är också nationellt ansvarsbibliotek för hälso- och sjukvård
och i denna funktion associerat till Karolinska institutet. Vidare är Spri
nationellt WHO Documentation Centre, dvs. man har ålagts uppgiften att
hålla WHO:s samlade dokumentation tillgänglig i Sverige.

Regeringen delar arbetsgruppens uppfattning att den verksamhet som bedrivs
vid Spri:s bibliotek och utredningsbank är ett viktigt inslag i den nya
strukturen för ett nationellt stöd till utvecklingsarbete inom vården och
omsorgen. Det är viktigt att denna resurs tas tillvara och utvecklas.

Arbetsgruppen föreslog att verksamheten skulle överföras till SBU. Det
finns emellertid även andra tänkbara mottagare av verksamheten. Karolinska
institutet har i kontakter med regeringen framfört sitt intresse av att
överta verksamheten. Spri:s ledning har också framfört tankar om ett
centralt informationscenter, där biblioteket skulle ingå som en komponent.
Landstinget i Dalarna har i en skrivelse till regeringen erbjudit sig att
gemensamt med Kalmar läns landsting och Värmlands läns landsting åta sig
ansvaret för en nationell databas över patientinformation. Detta skulle
innebära en samordning mellan Spri:s patientinformationsdatabas Patrix och
databasen PION, som har utvecklats av de tre landstingen. Slutligen har
Uppsala universitet i juli 1999 inkommit med en intresseanmälan om
lokalisering av biblioteket till universitet. 

Vid en samlad bedömning av dessa förslag har regeringen funnit att
Karolinska institutet är den lämpligaste mottagaren av verksamheten.
Regeringen föreslår därför att Spri:s bibliotek och utredningsbank överförs
till Karolinska institutet. Karolinska institutets bibliotek är i dag
nationellt ansvarsbibliotek för medicin, odontologi samt vårdvetenskap.
Karolinska institutets verksamhet var tidigare i större utsträckning
inriktad på medicinsk vetenskap. Genom sammanslagningen med
hälsovårdshögskolan har verksamheten kommit att utvidgas till att omfatta
även vårdvetenskap. Socialstyrelsen framförde i samband med hearingen att
det är viktigt att beakta den annorlunda profil som Spribiblioteket
erövrat. De i vården yrkesverksamma tycks, enligt Socialstyrelsen, ha
uppfattat "tröskeln" till Spri:s bibliotek som lägre än den till
medicinskt-vetenskapliga bibliotek, vilket bidragit till stor användning av
denna service i FoU-verksamhet. Med den nya inriktningen vid Karolinska
institutet, bl.a. mot de medellånga vårdutbildningarna, bedömer regeringen
att biblioteket motsvarar dessa krav. Överförandet skulle ytterligare
utveckla biblioteksverksamheten vid Karolinska institutet till ett mer
heltäckande bibliotek på hälso- och sjukvårdsområdet, vilket i sin tur
innebär att målgrupperna har lättare att finns vägar till biblioteket.
Biblioteket vid Karolinska institutet har vidare hög kompetens och ett
starkt utvecklingsarbete bl.a. när det gäller olika IT-lösningar och
erfarenhet av EU-projekt. Detta innebär att den nu höga nivån på Spri:s
biblioteks utvecklingsarbete har goda förutsättningar att bibehållas.
Biblioteket bör ha en fortsatt roll som ansvarsbibliotek inom hälso- och
sjukvård och fortsatt hög servicenivå. Regeringen är inte beredd att ta
ställning till skrivelsen från Dalarnas läns landsting om en samordning
mellan de olika patientinformationscentralerna utan anser att det är en
fråga som får övervägas av den nya huvudmannen.

(utgiftsområde 9, s. 48)

 Karolinska institutet, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstituts(Spri)
bibliotek

Regeringen föreslår att Karolinska institutet skall erhålla 7 miljoner
kronor för övertagandet av Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstituts
(Spri) bibliotek. Biblioteket har tidigare finansierats över utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medel för ändamålet har beräknats
under anslaget B14 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning.

(utgiftsområde 16, s. 115)
___________________________________________________________________________


________________________________________________
Jakob Harnesk
Head of Customer Services
Secretary of ISO TC 46 / SC 8 : Library Statistics and Performance Evaluation

Karolinska institutet Library
Box 200, S-171 77 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 728 66 56 
Fax: +46 8 33 04 81
E-mail: [log in to unmask]
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager