LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Budgetprop. (3): Kungl biblioteket och forskningsbiblioteken
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Sep 1999 09:54:09 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (115 lines)


Och så del 3:


------------------------------------------------------------

7.4.2 Nationella forskningsbibliotek

Utbildningsdepartementet ansvarar för Kungl. biblioteket (KB).
Departementet ansvarar även för Arkivet för ljud och bild (ALB), som
återrapporteras inom utgiftsområde 17. Dessa myndigheter ombesörjer
tillvaratagandet av de pliktexemplar som, enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument, måste lämnas för bevarande. Materialet skall
sedan kunna tillhandahållas för forskning och studier. 

I bibliotekslagen (1996:1596) anges mål för biblioteksverksamheten. Lagen
syftar främst till att garantera avgiftsfria boklån och ett väl fungerande
nationellt nätverk som binder ihop högskolebibliotek, forskningsbibliotek,
länsbibliotek, lånecentraler samt folk- och skolbibliotek. 

KB fyller en viktig roll i svenskt biblioteksväsende och i den nationella
bibliotekspolitiken. KB är dessutom ett humanistiskt forskningsbibliotek. 

Under år 1998 har flera av KB:s uppgifter, som under den långa
ombyggnadsperioden varit eftersatta, arbetats ifatt. Samtidigt har besöks-
och lånefrekvensen stadigt ökat. KB:s roll som kulturarvsinstitution har
också hittat sina former. 

Den svenska produktionen av olika media har ökat. Trots att KB har
effektiviserat handläggningen av tryckleveranser har mängden icke
omhändertaget material ökat. Det inkomna okatalogiserade svenska trycket
har dock minskat under året.

KB har under år 1998 ägnat bevarandefrågor särskilt stort intresse. I
samarbete med Statens kulturråd har ett arbete med en nationell
bevarandeplan pågått. På ett framåtsyftande sätt har KB också utvecklat och
använt ny teknik för att genomföra olika bevarandeprojekt som på bästa sätt
säkrar originalutformning och informationsinnehåll i bevarade dokument.
Under ett par år har projektet Kulturarw 3 bedrivits med målet att utarbeta
och pröva nya metoder att samla, bevara och tillhandahålla svenska
elektroniska dokument. 

Frågor som rör insamlande och bevarande av elektronisk online-information
har utretts av den s.k. E-pliktutredningen (SOU 1998:111). Regeringen avser
att återkomma med förslag angående villkoren för att säkra ett tillräckligt
bevarande av elektronisk information. 

Det nationella biblioteksdatabassystemet LIBRIS har utvecklats för att
främja forskning, utbildning och kultur genom att avgiftsfritt
tillhandahålla en nationell katalog för universitet, högskolor, offentlig
förvaltning, näringsliv samt för allmänheten genom folkbiblioteken. Genom
LIBRIS effektiviseras arbetet med förvärv, katalogisering och framförallt
lokalisering och förmedling av litteratur. Antalet bibliotek som deltar i
LIBRIS har ökat med 28 och 190 forsknings- och folkbibliotek deltar totalt.
De flesta folkbibliotek är dock anslutna till BURK som är Bibliotekstjänst
AB:s databas. KB arbetar nu för att skapa ett nationellt virtuellt
biblioteksdatabassystem genom att möjliggöra gemensamma och samtidiga
sökningar i LIBRIS och BURK.

KB har nyligen utsett ett ansvarsbibliotek inom det sista återstående
ämnesområdet, nämligen geovetenskap. Regeringen ser med tillfredsställelse
att systemet med ansvarsbibliotek nu är heltäckande. 

Under år 1998 fortsatte KB att ansvara för central upphandling av referens-
och fulltextdatabaser till högskolorna. Avtalen innebär att högskolorna får
tillgång till digitaliserad i stället för pappersbaserad information,
vilket ger fördelar i form av förbättrad tillgång till olika vetenskapliga
publikationer samt minskade förvärvs- och hanteringskostnader.

(utgiftsområde 16, s. 214 f.)
Regeringens överväganden
/../
KB har från sitt anslagssparande finansierat projektet Kulturarw 3 , vars
mål är att utarbeta och pröva nya metoder att samla, bevara och
tillhandahålla svenska elektroniska dokument. Anslagssparandet har också
utnyttjats för att subventionerna kostnaderna för de licensavtal avseende
referens- och fulltextdatabaser till högskolorna som KB upphandlat centralt.

KB har fr.o.m. år 2000 inte tillräckliga resurser för ovanstående
verksamheter. Regeringen bedömer att båda verksamheterna är angelägna och
avser att som ett engångsbelopp tillföra KB 17 miljoner kronor att
utnyttjas för dels projektet Kulturarw 3 , dels fortsatt subventionering av
licensavtal och kostnader förbundna med denna verksamhet. Medlen tas från
det anslagssparande på anslagsposten 9 under anslaget D16 Särskilda
utgifter för forskningsändamål som står till regeringens förfogande.

Regeringen avser också att låta utreda frågor som rör förutsättningar,
uppbyggnad och finansiering av ett eventuellt svenskt s.k. elektroniskt
forskningsbibliotek.

Ett av biblioteken inom ansvarsbibliotekssystemet, biblioteket för kvinno-,
mans- och genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, har fr.o.m.
budgetåret 1997 tillförts 500 000 kronor per år från KB:s anslag för
uppbyggnad av sin ansvarsbiblioteksfunktion. Regeringen anser att medel av
denna storlek bör tilldelas även budgetåret 2000.

(utgiftsområde 16, s. 232 f.)


___________________________________________________________________
________________________________________________
Jakob Harnesk
Head of Customer Services
Secretary of ISO TC 46 / SC 8 : Library Statistics and Performance Evaluation

Karolinska institutet Library
Box 200, S-171 77 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 728 66 56 
Fax: +46 8 33 04 81
E-mail: [log in to unmask]
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager