LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Budgetprop. (2): SPPB till SUB

From:

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 21 Sep 1999 09:50:47 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Här del 2 av budgetprop-referatet:


____________________________________________________________________________

Stockholms universitet, Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB)

Regeringen föreslår att anslaget till Stockholms universitet permanent ökas
med 6 891 000 kronor för inordnandet av SPPB i Stockholms
universitetsbibliotek. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B8
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning. För år 2000
föreslås dessutom att universitetet tillförs ytterligare 1 500 000 kronor
för ändamålet från anslagssparande. Skälen för regeringens förslag finns
redovisade under avsnitt 7 Nationella och internationella forskningsresurser.

(utgiftsområde 16, s. 115)

7.5.6 Ny organisation för verksamheten vid Statens psykologisk--pedagogiska
bibliotek

Regeringen föreslår i avsnitt 5.4.1 inom verksamhetsområdet Universitet och
högskolor att Stockholms universitet skall erhålla resurser för att överta
verksamheten vid Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) och
inordna denna i Stockholms universitetsbibliotek.

SPPB är ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi, pedagogik och
folkbildningsforskning och är nationellt ansvarsbibliotek för dessa
ämnesområden.

Kungliga biblioteket (KB) har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna
av en sammanslagning av SPPB och Stockholms universitetsbibliotek. KB:s
slutsats är att det är fullt möjligt både att behålla SPPB som en egen
myndighet och att inordna verksamheten i Stockholms universitetsbibliotek
som ett filialbibliotek. KB bedömer dock att det krävs särskilda insatser
för att utveckla samarbetet mellan SPPB, Stockholms universitetsbibliotek
och berörda institutioner vid universitet om SPPB skall förbli en egen
myndighet. I båda alternativen förutsätter KB att funktionen som
ansvarsbibliotek skall ligga kvar på myndigheten respektive
filialbiblioteket.

KB:s rapport har remitterats till ett tjugotal remissinstanser, varav flera
lärosäten samt myndigheter som Statens Skolverk, Högskoleverket och
Folkbildningsrådet. Av de remissinstanser som har synpunkter på
organisationsfrågan är de som anser att SPPB bör förbli en egen myndighet
ungefär lika många som de som föredrar att SPPB inordnas i Stockholms
universitetsbibliotek. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig
på Utbildningsdepartementet.

Regeringens bedömning är att verksamheten vid SPPB skall inordnas i
Stockholms universitetsbibliotek. Ett inordnande av SPPB:s verksamhet i
Stockholms universitetsbibliotek ger bättre förutsättningar att vidga
samarbetet med universitetsbiblioteket och med de närliggande
institutionerna för pedagogik och psykologi. Ett ökat samarbete behövs för
att förbättra den lokala servicen samt för att undvika dubbelarbete och
överlappningar vid inköp av litteratur. Det går inte heller att bortse från
de betydande administrativa samordningsvinster som beräknas följa av den
nya organisationen. Dessa kan uppskattas till ca 1,5 miljoner kronor per år.

En viktig fråga i sammanhanget är om funktionen som nationellt
ansvarsbibliotek är beroende av om SPPB är en egen myndighet. Som flera av
remissinstanserna understrukit är SPPB ett väl fungerande ansvarsbibliotek
med betydande specialistkunskaper som spelar en viktig roll för den
nationella informationsförsörjningen inom berörda ämnesområden. Särskilt
universiteten har framhållit vikten av att biblioteket även i framtiden kan
fungera väl som ansvarsbibliotek med specialistkompetens.

Regeringen kan konstatera att SPPB i dag är det enda ansvarsbibliotek som
är en egen myndighet. Inom andra ämnesområden utförs denna funktion av ett
universitets- eller högskolebibliotek. Ett inordnande av verksamheten vid
SPPB i Stockholms universitetsbibliotek skulle därmed ansluta till vad som
gäller för ansvarsbibliotek inom andra ämnen. Detta system har också
utvärderats med gott resultat. KB har i sin rapport inte lyft fram några
faktorer som skulle kunna hindra att funktionen som nationellt
ansvarsbibliotek för psykologi, pedagogik och folklivsforskning kan utföras
väl inom ramen för Stockholms universitetsbibliotek.

KB har föreslagit att det förutvarande SPPB vid ett inordnande i Stockholms
universitetsbibliotek skulle få en ställning som filialbibliotek med egen
filialchef. Verksamheten föreslås fortsätta i nuvarande lokaler för att
behålla närheten till institutionerna för pedagogik och psykologi.

Regeringen vill särskilt understryka betydelsen av att den nya
organisationen för det psykologisk- pedagogisk biblioteket utformas på ett
sätt som ger det väl fungerande biblioteket goda förutsättningar att
fortsätta utvecklas i rollen som lokal och nationell resurs för
informationsförsörjningen inom sina ämnesområden. Regeringen delar
utredarens principiella syn att den organisatoriska lösning som väljs måste
förena förbättrade möjligheter till lokal samverkan och administrativ
samordning med en relativt självständig ställning för biblioteket. Det bör
dock överlämnas till Stockholms universitet att avgöra de närmare formerna
för den nya organisationen.

Regeringen bedömer att inordnandet av SPPB:s verksamhet i Stockholms
universitetsbibliotek i allt väsentligt kan genomföras till den 1 januari
2000. Stockholms universitet kommer av regeringen att ges i uppdrag att
ansvara för eventuella avvecklingsuppgifter efter SPPB:s upphörande.

Som en följd av den nya organisationen skall det årliga anslag som
tillfaller SPPB föras över till Stockholms universitet. Det anslag som
överförs till Stockholms universitet skall dock inte motsvara hela det
nuvarande anslaget för SPPB, eftersom den nya organisationen ger
administrativa samordningsvinster. Regeringens förslag i avsnitt 5.4.1 inom
verksamhetsområdet Universitet och högskolor innebär därför att anslaget
till Stockholms universitet permanent ökas med ca 6,9 miljoner kronor och
att 1,5 miljoner kronor dras in som en besparing. För år 2000 föreslås dock
att Stockholms universitet engångsvis tillförs ytterligare 1,5 miljoner
kronor från det anslagssparande på anslagsposten 9 under anslaget D16
Särskilda utgifter för forskningsändamål som står till regeringens
förfogande. Dessa medel är avsedda att täcka kostnaderna för verksamheten
innan samordningsvinsterna nått full effekt.

(utgiftsområde 16, s. 222-223 f.)

_______________________________________________________________
________________________________________________
Jakob Harnesk
Head of Customer Services
Secretary of ISO TC 46 / SC 8 : Library Statistics and Performance Evaluation

Karolinska institutet Library
Box 200, S-171 77 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 728 66 56
Fax: +46 8 33 04 81
E-mail: [log in to unmask]
_________________________________________________


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager