LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: 1:e bibliotekarier
From: "Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 18 Jan 1999 08:21:44 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (157 lines)


Göteborgs universitetsbibliotek utlyser

två tillsvidareanställningar som 1:e bibliotekarie/avdelningschef vid
Centralbiblioteket (dnr E 351  215/99 resp. E 351  216/99)

ett vikariat som 1:e bibliotekarie/enhetschef vid Pedagogiska biblioteket 
(dnr E 351  217/99)

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets största bibliotek och
består av sju biblioteks-enheter med olika ämnesinriktningar. Det svarar i
första hand för informationsförsörjningen vid Göteborgs universitet.
Biblioteket har också ett regionalt ansvar.

De enheter som ingår i UB är: Biomedicinska biblioteket, Botaniska
biblioteket, Centralbib-lioteket, Ekonomiska biblioteket, Geovetenskapliga
biblioteket, Kurs- och Tidningsbiblioteket samt Pedagogiska biblioteket.


Anställningarna vid Centralbiblioteket

Centralbiblioteket ger litteratur- och informationsservice till främst de
humanistiska, sam-hällsvetenskapliga och konstnärliga fakulteternas
forskare, lärare och studenter. Det har också många lokala låntagare
utanför universitetet och mycket stor fjärrutlåning. Lånevolymen är c 275
000, och litteraturbudgeten c 6 mkr. Personalstyrkan är c 85 årsverken.
Biblioteket har nationellt uppdrag som ansvarsbibliotek dels för
samhällsvetenskap, dels för kvinno-, mans- och genusforskning.

Biblioteket är idag organiserat i en låneavdelning, en humanistisk och en
samhällsveten-skaplig avdelning, samt specialsamlingar och tekniska
avdelningar. Diskussioner har påbörjats om övergång till en mer integrerad
och projektorienterad struktur. Avsikten är att utveckla de nuvarande
avdelningarna och specialsamlingarna mot mer samarbete i gemensamma
uppgif-ter, som att utveckla och organisera det digitala biblioteket. Det
slutliga målet kommer att formuleras  i fortsatta diskussioner med personal
och uppdragsgivare.

Under våren pensioneras chefen för låneavdelningen och chefen för
avdelningen för samhälls-vetenskap. Centralbiblioteket söker nu två 1:e
bibliotekarier som aktivt skall delta i arbetet med långsiktig verksamhets-
och kompetensutveckling, närmast i en lokal ledningsgrupp tillsammans med
enhetschefen och chefen för avdelningen för humaniora. Den ena av de
nyanställda skall fungera som chef för låneavdelningen (diarienummer E 351
215/99) och den andra som chef för avdelningen för samhällsvetenskap
(diarienummer E 351  216/99). Förändringsarbetet kan senare komma att
innebära en omformulering av befattningarnas ansvarsområde.

Låneavdelningen omfattar idag yttre tjänst med lån, referens- och
informationsverksamhet samt bokmagasin. Dess chef ansvarar för planering av
det yttre arbetet och kontakter med individuella låntagare.

Avdelningen för samhällsvetenskap arbetar med förvärv, katalogisering,
låntagarundervisning, hemsidor och institutionstjänst. Till detta kommer
nationella ansvarsbiblioteksuppgifter. 

Bägge anställningarna innebär verksamhets-, budget- och personalansvar och
kontakter med fakulteter och institutioner.

Önskvärda kvalifikationer

· Biblioteksutbildning vid högskola eller motsvarande kompetens
· Relevant akademisk utbildning, gärna forskarutbildning
· Erfarenhet av självständigt arbete/verksamhetsledning
· Förtrogenhet med modern IT
· Språkkunskaper
· Erfarenhet av vetenskapligt bibliotek och kunskap om högskolans
arbetsformer är viktiga meriter.

Personliga egenskaper

· Visad  förmåga att  samarbeta, kommunicera i tal och skrift samt leda och
motivera per-sonal
· Serviceinriktning , initiativkraft, planerings- och utvecklingsförmåga 

Tillträde

Tillträde: mars-april 1999 eller efter överenskommelse.

Upplysningar

Biblioteksråd Margareta Benner, enhetschef, tel. 031–773 17 04
Övergripande frågor om anställningsförhållanden m.m. besvaras också av
Else-Britt Fahlin, tel. 031–773 1740 och Hilding Sjödén, tel. 031–773 1762


 Vikariat som 1:e bibliotekarie, enhetschef, vid Pedagogiska biblio-teket

Pedagogen, som hör till Göteborgs universitet, ligger i Mölndal. Där
bedrivs en omfattande lärarutbildning samt ämnesutbildning i pedagogik och
didaktik. Där bedrivs också en omfat-tande forskning inom de pedagogiska
och didaktiska områdena. Antalet lärare är c 400 och antalet studenter c 5000.

Pedagogiska biblioteket ger litteratur- och informationsservice på
Pedagogen. De viktigaste ämnesområdena är pedagogik och psykologi, men
biblioteket har också en omfattande kursbokssamling, läromedel, barnböcker,
tidskrifter och forskningsrapporter. Totala antalet lån är ca 60 000.

Fjärrlåneverksamheten, särskilt utlån, är stor och ökar. Låntagarutbildning
i olika databaser av framför allt studenter, men även lärare och forskare,
skall utvecklas vidare. Det finns en bib-lioteksgrupp med representanter
från institutionerna och studentkåren. 

En målsättning är att öka samarbetet mellan biblioteket och
lärarutbildarna. Pedagogiska bib-lioteket är en av UBs mindre enheter med
11 anställda och en litteraturbudget på. c 700 tkr. Bibliotekschefen
förväntas också delta i bibliotekets dagliga verksamhet/rutinmässiga
uppgif-ter.

Bibliotekschefen är medlem i universitetsbibliotekets ledningsgrupp.

Önskvärda kvalifikationer

· Biblioteksutbildning vid högskola eller motsvarande kompetens
· Relevant akademisk utbildning, gärna forskarutbildning
· Erfarenhet av självständigt arbete/verksamhetsledning, gärna vid ett
vetenskapligt 
 bibliotek 
· Förtrogenhet med modern IT

Personliga egenskaper

· Utåtriktad läggning med förmåga att skapa goda kontakter
· God samarbetsförmåga
· Förmåga att leda och motivera personal
· Vilja och förmåga att planera och utveckla bibliotekets verksamhet
· Serviceinriktning och initiativrikeom

Tidsperiod

Anställningen avser tiden från 1 april 1999 till och med 31 mars 2000. Den
kan komma att omvandlas till tillsvidareanställning.

 Upplysningar: .

Överbibliotekarie Jon Erik Nordstrand, tel. 031-773 1760
Övergripande frågor om anställningsförhållanden m.m. besvaras också av
förste byråsekre-terare Else-Britt Fahlin, tel. 031-773 1740 och kanslichef
Hilding Sjödén, tel. 031-773 1762


Gemensamt för alla anställningarna

Yngre sökande är särskilt välkomna med tanke på åldersfördelningen inom
UB:s personal. Lönesättningen är individuell. Ange därför löneanspråk i
ansökan. Universitetet tillämpar nor-malt provanställning.

Ansökningstiden utgår 10 februari 1999.

Fackliga kontaktpersoner:

Astrid Igerud, OFR/S, tel. 031-773 1969, Sören Sagne, SACO, tel. 031-773
1989, Lennart Olsson, SEKO, tel. 031-773 1173

Ansökan, med angivande av diarienummer, skall för samtliga befattningar
sändas till Göteborgs universitet, Registrator, Box 100, 405 30 GÖTEBORG. I
ansökan skall tydligt anges vilken/vilka av befattningarna som ansökan
avser.  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager