LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Budgetpropositionen
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 14 Oct 1998 12:58:13 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (138 lines)


Hej alla!

Gårdagens budgetprop. innehöll en hel del intressanta skrivningar. Jag
bifogar här några klipp från vad som sägs om forskningsbiblioteken. Det
första avsnittet återfinns under kapitel 5.2: Kvalitet (just bibliotekens
standard identifieras som ett viktigt område för högskolornas
kvalitetsarbete) resp. kapitel 7, som handlar om "Nationella och
internationella forskningsresurser".

Hälsningar!
Jakob H--------------------------

[sid 81 ff]
5.2.4 Bibliotek
Ett välutrustat bibliotek är en viktig infrastrukturell förutsättning för
ett lärosäte. I budgetpropositionen för 1997 angav regeringen bibliotekets
standard som ett kvalitetskriterium vid prövningen av en högskolas ansökan
om universitetsstatus.

Förmågan att hantera information och relatera den till existerande kunskap
är en viktig del av de akademiska studierna. Biblioteken är därför mer än
en pedagogisk resurs och av stor betydelse. Framför allt
forskningsbiblioteken är den främsta institutionen för det samlade
vetandet. Bibliotekens roll utvecklas genom den tekniska revolutionen inom
informationshanteringen, där den bokligt grundade bildningen och kunskapen
kompletteras med uppbyggnaden och sammankopplingen av databaser. Samordning
av landets bibliotek inom ramen för en nationell bibliotekspolitik blir
därmed allt mer betydelsefull. En bibliotekspolitik,

- där bibliotekslagens åtagande om statens och kommuners ansvar för att
genom tillgång på goda bibliotek främja och stödja intresset för läsning
och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet är en viktig grund,
- där Kungl. bibliotekets (KB) ansvar för samordning, utveckling och
utredningsarbete inom biblioteksområdet är en viktig utgångspunkt.

Mot ovanstående bakgrund anser regeringen det viktigt att fortlöpande
bevaka forskningsbibliotekens ställning och utveckling. Ett led i detta är
de uppföljningar som KB enligt sin instruktion skall göra.
Utbildningsdepartementet anordnade vidare i samma syfte i februari 1998 ett
möte med cheferna för de vetenskapliga biblioteken. Regeringens bedömning
är att det är ett inslag i budgetdialogen som bör permanentas. Därtill
bereds för närvarande frågan om regeringens kostnadsuppföljning av
högskolorna av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet varvid olika
modeller att följa hur högskolorna  prioriterar sin verksamhet, t.ex.
biblioteken, prövas.

Ytterligare ett led i regeringens uppföljning är bedömningar med
utgångspunkt i högskolornas årsredovisningar. Fjorton högskolor redovisar
biblioteksverksamhetens resultat i sina årsredovisningar för år 1997.
Ytterligare fyra beskriver sin bibliotekspolicy. Av de redovisningar som
finns framgår att dessa lärosäten avsätter mellan 2 % och 6 % av sin budget
för biblioteken. Det innebär i genomsnitt drygt 2 000 kronor per
helårsstudent. Utlåningsfrekvensen varierar mellan 15 och 40 utlån per
helårsstudent. Det är således stora variationer mellan de olika högskolorna.

Vid etableringen av nya högskolor eller inrättandet av vetenskapsområden är
det, enligt regeringens bedömning, nödvändigt att säkerställa den basresurs
ett välutrustat bibliotek utgör. För detta ändamål anslog regeringen den 3
september 1998 två miljoner kronor vardera till Högskolan på Gotland, Malmö
högskola samt Södertörns högskola för förstärkning och uppbyggnad av sina
respektive bibliotek. Samtidigt gavs motsvarande belopp till Luleå tekniska
universitet för universitetsbibliotekets utbyggnad med
humanistisk-samhällsvetenskaplig litteratur för den nyinrättade filosofiska
fakulteten .


-------------------------------------

[sid. 181 ff]

Nationella forskningsbibliotek
Utbildningsdepartementet ansvarar för de två huvudmyndigheter, Kungl.
biblioteket (KB) och Arkivet för ljud och bild (ALB), som ombesörjer
tillvaratagandet av de pliktexemplar, som enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument, måste lämnas för bevarande. Materialet skall
sedan kunna tillhandahållas för forskning och studier.

I bibliotekslagen (1996:1596) anges de mål som finns för
biblioteksverksamheten. Lagen syftar främst till att garantera avgiftsfria
boklån och ett väl fungerande nationellt nätverk som binder ihop
högskolebibliotek, forskningsbibliotek, länsbibliotek, lånecentraler samt
folk- och skolbibliotek.

KB är Sveriges nationalbibliotek och har en viktig roll i svensk
bibliotekspolitik. KB stödjer svenskt biblioteksväsende med centrala
insatser inte minst genom satsningar på ansvarsbibliotek och utvecklandet
av det nationella biblioteksdatabassystemet LIBRIS.

LIBRIS är från början de svenska forskningsbibliotekens gemensamma
datasystem. Under en treårsperiod har regeringen tilldelat KB ca 27
miljoner kronor för att utveckla LIBRIS till en bred nationell
informationsresurs i modern teknisk miljö. Numera innehåller LIBRIS inte
bara uppgifter om forskningsbibliotekens bok- och tidsskriftsbestånd, utan
också beståndsuppgifter från folkbibliotek. KB kommer att fortsätta
registrera beståndsuppgifter från lånecentraler, länsbibliotek och
folkbibliotek i LIBRIS. LIBRIS är också gratis tillgängligt för alla över
Internet.

Utvecklingen av LIBRIS är ett moment i regeringens strävan att
tillgängliggöra, underlätta och effektivisera lokalisering och förmedling
av litteratur, inte bara tryckt sådan, till alla intresserade låntagare.
Regeringens satsningar på kunskapslyft och utbildning på alla nivåer har
medfört ett ökat behov av ett väl fungerande nationellt bibliotekssamarbete
men också ökade krav på resurser till framför allt forskningsbiblioteken 

Antalet användare av och antalet sökningar i LIBRIS har ökat, inte bara
genom att nya bibliotek anslutit sitt bokbestånd till databasen utan också
att antalet användare har ökat. Regeringens satsning på utbyggnaden av den
högre utbildningen, på ökad distansutbildning och på forskning vid de
mindre och medelstora högskolorna har medfört att trycket på
forskningsbiblioteken, men också på folkbiblioteken ökat. Enligt
regeringens bedömning behöver forsk-ningsbibliotekens resurser ytterligare
förstärkas.

Ett led i detta är KB:s just inledda arbete med central upphandling av
databaser. En annan åt gärd är att synliggöra forskningsbibliotekens
kostnader i ett lärosätes infrastruktur. Frågan om forskningsbibliotekens
resurser bereds för närvarande inom Utbildningsdepartementet.


----------------------------


________________________________________________
Jakob Harnesk
Chef för kundtjänsten
Karolinska institutets bibliotek
Box 200, 171 77 Stockholm 

Tel: 08-728 66 56
Fax: 08-33 04 81
E-mail: [log in to unmask]
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager