LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekslag o kulturprop.
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 18 Sep 1996 21:53:33 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines)


Regeringens kulturproposition, som lämnades tidigare idag, finns att
ladda ner på:
http://www.sb.gov.se/info_rosenbad/departement/kultur/kulturpolitik/kulturprop.html

Filen är i pdf-format.

Propositionen innehåller bl a regeringens förslag till bibliotekslag:


Prop. 1996/97: 3

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till bibliotekslag
Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information,
upplys-ning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall
verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur
för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för
kostnader för foto-kopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte
heller hindrar den att en av-gift tas ut i de fall låntagare inte inom
avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall
bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och
andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande
medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt
för-delade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för
läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material
för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor.
Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och
forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i
samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken. Staten ansvarar för
högskolebiblioteken och lånecentralerna samt för sådan
biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på
staten.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funk-tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt
anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn
och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra
medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek och andra statliga
forskningsbibliotek m.m. skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna
sam-lingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med
folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda
låntagarna en god biblioteksservice.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager