LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Mer om budetprop.

From:

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 20 Sep 1996 15:52:10 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Regeringens budgetproposition, som släpptes idag, innehåller en hel del
intressant för biblioteken. I den bilaga (16) som handlar om högre
utbildning och forskning, återfinns följande avsnitt på sidorna 86-87:

Bibliotekens roll

Regeringen ser biblioteksväsendet med de statliga, kommunala och
landstingskommunala biblioteken som en enhetlig och samverkande resurs.
Forskningsbibliotekens villkor och det sätt på vilket de integreras i
högskolans verksamhet ses som väsentliga i regeringens forsknings- och
utbildningspolitik. Detta synsätt kommer till uttryck i den
forskningspolitiska propositionen. Högskolorna måste mot bakgrund av det
växande antalet studenter, det pedagogiska förnyelsearbetet och den
snabba IT-utvecklingen satsa på sina bibliotek. Informationskompetens
och bättre resurser för självstyrt lärande har en stor betydelse för
utbildningens kvalitet. Det är därför angeläget att högskolestyrelserna
noga följer utvecklingen på IT-området och beaktar den i sina
prioriteringar.

Informationstekniken har på många sätt underlättat tillgängligheten och
tillgången på information och det är av största vikt att nya hinder av
ekonomisk eller praktisk natur inte uppstår.

Studenter som deltar i distansutbildning skall ha samma rätt till god
biblioteksservice som andra studenter. Nya former för biblioteksservice
till distansstuderande, gärna i samarbete med andra högskolor,
högskolebibliotek och folkbibliotek, bör prövas. I detta sammanhang är
det viktigt att särskilt folkbibliotekens förutsättningar för samarbete
med högskolebiblioteken beaktas.

Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen behandlat
frågorna om uppdrag till Kungl. biblioteket att utveckla LIBRIS och om
utvecklingsstöd till berörda folkbibliotek i samband med anslutningen av
dem till SUNET.
Under rubriken D 13 Kungliga biblioteket (sid 158) står bl a:

Kungliga bibliotekets årsredovisning visar att KB, trots vissa problem i
samband med bl.a. om- och tillbyggnaden av lokalerna i Humlegården,
uppehållit en verksamhet som i många avseenden varit framgångsrik. Under
år 1997 kommer KB att kunna flytta in större delen av verksamheten i de
ombyggda lokalerna och de nytillkomna magasinen. Riksdagen har tidigare
beslutat om medel för inredning och utrustning av byggnaderna. KB:s
organisation har under året varit föremål för utredning och som en följd
av detta har vissa förändringar genomförts.

KB har genom sitt sekretariat BIBSAM sammanställt en rapport med en
undersökning och en analys av högskolebibliotekens utveckling särskilt
ur studenternas synvinkel. De olika delstudierna liksom den
sammanfattande analysen ger tillsammans en god bild av de svenska
universitets- och högskolebiblioteken och utgör ett ändamålsenligt
underlag för en fortsatt utveckling av dessa bibliotek.

Det nationella biblioteksdatasystemet (LIBRIS), ett av de första i sitt
slag i världen, behöver förnyas för att kunna fungera i en modern
datamiljö. Ett systemskifte av detta slag fordrar såväl investeringar i
ny teknik som visst utvecklingsarbete. Regeringen förordar en ökning av
KB:s anslag för en förnyelse av LIBRIS och för att systemet skall kunna
utnyttjas optimalt och avgiftsfritt inom det svenska bibliotekssystemet
(11 miljoner kronor).

Härigenom blir det möjligt för KB att tillhandahålla LIBRIS i utvecklad
form utan att debitera användarna av systemet.

Systemet med ansvarsbibliotek syftar till att skapa ett nationellt
informationsförsörjningssystem på hög internationell nivå och stärka
forskningsbibliotekens utåtriktade verksamhet. Regeringen föreslår att
systemet byggs ut. KB bör i detta sammanhang särskilt uppmärksamma den
växande kvinno-, mans- och genusforskningens behov. De kvinnohistoriska
samlingarna vid Göteborgs universitet innebär att det där bör finnas
särskilda förutsättningar för en vidare utveckling inom området.
Regeringen föreslår att KB tilldelas 500 000 kronor för uppbyggnad av en
ansvarsbiblioteksfunktion med avseende på kvinno-, mans- och
genusforskning.

Prop:en finns i sin helhet på
http://www.sb.gov.se/info_rosenbad/departement/finans/budget_prop/budget_prop.html

Jakob Harnesk/BIBSAM


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager