LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Personalåtgång
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 7 Nov 1995 11:35:17 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (162 lines)


Ang=E5ende indikatorer f=F6r personal=E5tg=E5ng etc.
 
Marie Wallin tipsade om=20
>en EU-rapport (EUR 16483, price to be determined) som kommer ut slutet av
december i =E5r. Titeln =E4r:
>Library Performance Indicators and library management tools. By Suzanne
Ward, John Sumsion, David >Fuegi and Ian Bloor. Det =E4r Telematics for
Libraries sector of the Telematics Applications Programme >som har best=E4ll=
t
studien och rapporten kan i sin tid best=E4llas fr=E5n EUR-OP, 2 rue=
 Mercier,
L-2985 >Luxembourg. Fax +352 488573. Referatet s=E4ger att kostnaderna och
interna funktioner bakom tj=E4nsterna >b=F6r ocks=E5 komma med i=
 utv=E4rderingar och
d=E4r kanske finns lite om personal?
 
Jag har en tidigare version av den rapporten. De indikatorer som f=F6resl=E5=
s
betr=E4ffande personal =E4r
- total expenditure on staff per capita
- expenditure on professional staff per capita
- number of staff per capita
- number of professional staff per capita
 
Allts=E5 inget om tidsm=E4tning f=F6r olika funktioner etc. Antalet=
 anst=E4llda per
student vid de mindre och mellanstora h=F6gskolorna har jag nyligen tittat=
 p=E5
i min s.k. basfaktastudie (Rapporten heter "P=E5 lika villkor?" och ing=E5r=
 som
en av fyra delstudier i BIBSAM:s utredningsprojekt "Studenternas
bibliotek"), som enligt uppgift ska komma fr=E5n trycket idag.=20
 
Ur utredningen kan citeras:
 
                8 Personal
               =20
                Som framgick av diagram 1 h=F6r personalstyrkan till det som
f=F6r=E4ndrats minst
                under perioden 1988/89-1993/94. Sammantaget har personalen
=F6kat med 7,9 %,
                r=E4knat i antalet hel=E5rsverken.
               =20
                =C4ven h=E4r finns avsev=E4rda skillnader mellan de olika
bibliotekskategorierna.
                MoM-h=F6gskolebiblioteken har, som framg=E5r av tabell 5,=
 =F6kat
sin personal mest
                (39 %), vilket inte =E4r f=F6rv=E5nande med tanke p=E5 hur=
 dessa
h=F6gskolor expanderat,
                totalt sett. =D6kningen =E4r dock inte s=E4rskilt=
 anm=E4rkningsv=E4rt
n=E4r man st=E4ller den i
                relation till =F6kningen av antalet studenter, som ju =F6kat=
 med
drygt 120 % vid
                MoM-h=F6gskolorna. En unders=F6kning av=
 MoM-h=F6gskolebibliotekens
standard,
                som gjordes i slutet 1980-talet av Mogens Jensen, visade att
dessa bibliotek
                redan d=E5 var underbemannade, i j=E4mf=F6relse med norska=
 och
amerikanska
                motsvarigheter.
               =20
                Studentexpansionen har lett till att personalbristen
f=F6rv=E4rrats. Det g=E5r idag
                (1993/94) 331 hel=E5rsstudenter p=E5 varje anst=E4lld,=
 uttryckt i
hel=E5rsverken. 1988/89
                var antalet 231 studenter per anst=E4lld. Vid tv=E5
h=F6gskolebibliotek, G=E4vle/
                Sandviken och Kristianstad, g=E5r det numera mer =E4n 500
studenter p=E5 varje
                anst=E4lld. (Se vidare tabell 12.)
 
<slut p=E5 citat>
 
Min uppfattning =E4r att f=F6r de svenska universitets- och=
 h=F6gskolebiblioteken
=E4r bristen p=E5 personal ett minst lika stort, om inte =E4nnu st=F6rre,=
 problem
som bristen p=E5 b=F6cker, tidskrifter, l=E4splatser, etc.
 
Den utv=E4rdering av Mogens Jensen som n=E4mndes ovan heter:        =
=20
Norm eller m=E5l : rapport fr=E5n UH=C4-projektet ang=E5ende niv=E5n p=E5 de=
 mindre och
medelstora h=F6gskolornas biblioteks- och informationstj=E4nster / Mogens
Jensen. Stockholm, 1990. (UH=C4-rapport; 1990:9)
 
USA =E4r v=E4l annars det land d=E4r man flitigast anv=E4nt sig av olika
'standards', eller formler, f=F6r att best=E4mma vilka resurser olika=
 sorters
biblitoek b=F6r ha f=F6r att kunna fullg=F6ra sina uppgifter. Ett exempel =
=E4r=20
Standards for college libraries, 1995 edition, draft // College and research
libraries news, may 1994, p. 261-272.
 
Den definitiva versionen publicerades i C&RL news, april 1995, men i
skrivande stund har jag inte tillg=E5ng till den, varf=F6r jag refererar=
 till
"draften". F=F6rhoppningsvis =E4r =E4ndringarna f=E5.
 
I standarden rekommenderas, betr=E4ffande antalet bibliotekarier, att=20
- f=F6r var 500:de heltidstudent ska det finnas en bibliotekarie (g=E4ller=
 f=F6r
de f=F6rsta 10.000 studenterna)
- f=F6r var 1000:de heltidstudent ska det finnas en bibliotekarie (g=E4ller=
 f=F6r
studenttal =F6ver 10000)
- f=F6r var 100000:de volym: en bibliotekarie
- f=F6r var 5000:de nyf=F6rv=E4rvad och/eller utgallrad volym: en=
 bibliotekarie
 
F=F6r alla dessa g=E4ller att p=E5b=F6rjade "femhundringar" (eller=
 motsvarande)
ocks=E5 skall generera en bibliotekarie. (1.200 studenter ger allts=E5 3
bibliotekarier)
 
N=E4r det g=E4ller "support staff" rekommenderas att denna skall uppg=E5=
 till
minst 65 % av den totala personalstyrkan (exklusive studentmedhj=E4lpare).
 
N=E4r det g=E4ller samlingars storlek finns det mer invecklade formler f=F6r=
 att
ber=F6kna dessa. Ett visst antal (85.000) volymer i "basic collection",=
 sedan
till=E4gg f=F6r antalet studenter, forskare, forskarestudernade etc.
 
Slutligen finns ocks=E5 en formel f=F6r hur mycket utrymme som b=F6r finnas,=
 f=F6r
samlingar, f=F6r personal, f=F6r anv=E4ndare.
 
Biblioteken betygs=E4tts sedan utifr=E5n hur de uppfyller dessa kvantitativa
krav. Uppfyller man 90-100 % av kraven inom vart o ett av dessa tre omr=E5de=
n
ges man ett A, 75-89 % ger ett B, 60-74 % ett C och 50-59 % ett D.
 
Nu =E4r ju inte alla problem l=F6sta bara f=F6r att man har s=E5dana h=E4r=
 formler. De
anger ju bara "input" och s=E4ger inget om resultatet av verksamheten,=
 vilket
ju lett till att biblioteken, fr a de amerikanska och brittiska, =E4gnat s=
=E5
stor m=F6da =E5t s.k. Performance measurement, och de allra senaste =E5ren,
Quality management i oilka former.
 
H=E4lsningar,=20
***********************************************************************
Jakob Harnesk, Executive officer
Royal Library, BIBSAM (Office for National Planning and Co-ordination)
P.O Box 5039, S- 102 41 Stockholm, Sweden                =
=20
 
E-mail  : [log in to unmask]
Telephone : +46 8 463 42 70
                       +46 70 553 91 98
 Fax    : +46 8 463 42 74
***********************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager