LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Norges vdg
From: Liselotte Thornell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 22 Nov 1995 10:33:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (62 lines)


Fellesavtaler for tilgang til internasjonale faglige databaser - ledd i
nasjonale mel for "informasjonssamfunnet" var rubriken pe ett fvredrag av
Kirsten, Engelstad, fung. riksbibliotekar vid Riksbibliotektjenesten, och
Dagmar Langeggen, Fvrstekonsulent vid Riksbibliotektjenesten.

Detta intressanta fvredrag som visar pe Norges vdgval hvlls pe konferensen
DATALIB-95. Konferensen anordnas vartannat er. Den arrangeras av Norges
tekniska universitetsbibliotek i Trondheim.

Fvljande dr citat ur konferensproceedings:
Ett av RBTs 8 hovedmel er at kompetansen og ressursene i fag- og
forskningsbibliotekene skal integreres bedre i eierinstitusjonenes faglige
virksomhet. Det kan best skje ved at faglig informasjonsinnhenting og
-vurdering integreres i all faglig verksomhet og i undervisningen ved
universiteter og hvgskoler. Stortinget har ogse understreket dette i
Innst.S.nr.230 1990-91(til St.meld.nr.40 "Fra visjon til virke"): "Fornyet
tilegnelse av kunnskap forutsetter gode basiskunnskaper. Fornyelse av
kunnskap forutsetter ogse kjennskap til hvor ajourfvrte fakta finnes, og
hvordan man skal tilegne seg dem. Litteratursvking og bruk av bibliotek blir
derfor en viktig del av enhver utdanning" Videre heter det "at kravet til
kompetanse ikke me tolkes for snevert. Det me omfatte sevel basiskunnskap
som evne til e mestre teknikker for innhenting, kritisk utvelgelse og
strukturering av kunnskap."
.
.

Fellesavtalen med OCLC
RBT har forhandelt fram en fellesavtale med OCLC som omfattar databasene
Article First, Contents First, Papers First, Proceedings First og World Cat.
For perioden 1996-1999 vil avtalen totalt koste ca. kr. 430 000,-($60 000)pr.er.
I fellesavtalen deltar:
4 universiteter, 6 vitenskapelige hvgskoler, 25 statlige hvgskoler og 1
privat hvgskole, Forskningsredet og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana
Prisen pr. er er kr. 20 000,- for universitetene og kr. 9 000,- for vvrige
deltakere.

OCLC er tilgjengelig via Internet.
.
.

Fellesavtalen med ISI
.
.
RBT har forhandlet frem en avtale om lisensiering av redata pe magnet-tape
og har valgt BIBSYS som driftsverd. Detta fordi vi vnsket et nasjonalt
system, som kan sikre lett tilgjengelighet for den enkelte bruker til
siteringsdatabasene, og samtidig kobles data fra ISI opp mot opplysninger i
BIBSYS om hvor disse finnes i norske fag- og forskningsbibliotek.

Forelvpig har 29 institusjoner sagt ja til e delta i fellesavtalen med ISI.
Totalprisen for fellesavtalen er ca. kr. 2.4 mill.pr.er. i tre er. Avtalen
omfatter data fra siteringsdatabasene Science Search, Social Science Search
og Arts & Humanities Search for ergangene 1992-1998. Prisen er fastsatt i en
fordelingsnvkkel som tar utgangspunkt i antall ansatte og studenter ved den
enkelte institusjon.
***********************************************
Liselotte Thornell
Linkvpings Universitetsbibliotek
Email: [log in to unmask]
Tel:   +46 13 281925
Fax:   +46 13 282947
***********************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager