LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SABs IT-strategi
From: U-GN <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Mon, 6 Nov 1995 14:10:16 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (110 lines)


IT har under 1995 varit ett prioriterat omr=E5de inom Sveriges Allm=E4nna
Biblioteksf=F6rening, SAB, och bland annat tillsattes en IT-kommitt=E9 med=
 syfte
att l=E4gga fram en IT-strategi. IT-strategin har nu utarbetats i
samarbete mellan kommitt=E9n, SABs styrelses au och SABs kansli. Strategin=
 antogs
vid SABs =E5rsm=F6te i G=F6teborg den 26 oktober. Texten f=F6ljer nedan me=
d
m=E5l och handlingsplan. IT-fr=E5gorna kommer att vara ett prioriterat
omr=E5de =E4ven under 1996.
-----------------------------------------------------------------------
 
SAB - EN IT-STRATEGI
 
Den informationsteknologiska utvecklingen har accelererat under det senast=
e decenniet.
Genom allt prisbilligare teknik har s=E5v=E4l privatpersoner som sm=E5 ins=
titutioner f=E5tt
tillg=E5ng till mycket stora informationsm=E4ngder.
 
Inom biblioteksv=E4rlden har universitets- och h=F6gskolebibliotek tillsam=
mans med f=F6retagsbibliotek
inom kunskapssektorn varit ledande. Sedan ett antal =E5r har folkbibliotek=
en b=F6rjat ett
uppbyggnadsarbete f=F6r att kunna inkludera IT-l=F6sningar i sitt utbud oc=
h som ett redskap f=F6r
att f=F6rb=E4ttra sin service.
 
Det id=E9arv som pr=E4glat det svenska biblioteksv=E4sendet: demokrati; fo=
lkbildning; tillg=E4nglighet
ska utg=F6ra plattform i SABs IT-strategi. SABs arbete b=F6r inriktas p=E5=
 att st=F6dja biblioteken
s=E5v=E4l genom opinionsbildning som genom konkreta insatser. Biblioteken =
m=E5ste utvecklas p=E5 tv=E5
plan - som delar av st=F6rre organisationer; kommuner, institutioner, f=F6=
retag - och i f=F6rh=E5llande
till den enskilde brukaren. I utvecklandet av dessa b=E5da roller ska SAB =
erbjuda st=F6d.
 
 
M=C5L
 
* Den nya informationsteknologin ska vara ett redskap till ut=F6kade m=F6j=
ligheter till
  medborgarinflytande och st=E4rkt demokrati.
 
* Biblioteken ska uppn=E5 s=E5dan kornpetens p=E5 IT-omr=E5det att de blir=
 ledande inom sitt
  verksamhetsomr=E5de. S=E4rskild vikt ska l=E4ggas vid =E5tervinning och =
v=E4rdering av information.
 
* IT p=E5 biblioteken ska utformas s=E5 att tillg=E4nglighet uppn=E5s f=F6=
r alla kategorier l=E4shandikappade.
 
* Barn och ungdomar ska ha s=E5v=E4l tillg=E5ng till teknik som god v=E4gl=
edning p=E5 IT-omr=E5det.
 
* IT p=E5 biblioteken ska utvecklas s=E5 att alla oavsett bostadsort kan b=
li delaktiga i utvecklingen.
 
* Avgiftss=E4ttning f=E5r inte utg=F6ra hinder f=F6r en bred tillg=E5ng ti=
ll TT.
 
* Svenskt biblioteksv=E4sende ska vara ett st=F6d f=F6r IT-utvecklingen i =
tredje v=E4rlden och =D6st-europa.
 
 
HANDLINGSPLAN:
 
* SAB ska initiera samverkan p=E5 IT-omr=E5det mellan olika bibliotekstype=
r f=F6r att gynna
  biblioteksutveckling och service till brukarna.
 
* Biblioteken ska utvecklas till ett testomr=E5de d=E4r olika IT-produkter=
 kan pr=F6vas och utvecklas.
 
* SAB ska st=F6dja/initiera bibliotekspersonalens kompetensutveckling och =
medverka i och sj=E4lv
  anordna utbildningar/seminarier p=E5 IT-omr=E5det.
 
* Genom sitt =E4gande i BTJ ska SAB st=F6dja utvecklingen av
  anv=E4ndarv=E4nlig och arbetsmilj=F6v=E4nlig teknik p=E5 IT-omr=E5det oc=
h s=E4rskilt satsa p=E5 utveckling av
  biblioteksapplikationer p=E5 initiativ av och i samr=E5d med biblioteken=
.
 
* SAB ska uppm=E4rksamrna kvalitetsfr=E5gorna inom IT-omr=E5det och vidga =
medvetenheten f=F6r
  kvalitetss=E4kring i bibliotekens IT-arbete.
 
* I samverkan med andra kunskapsorganisationer inom offentlig och privat s=
ektor ska SAB initiera
  projekt som kan flytta fram bibliotekens positioner inom IT-samh=E4llet.
 
* SAB ska samverka rned anordnare av biblioteksutbildningar och verka f=F6=
r en internordisk
  IT-utbildning.
 
---------------------------------------------------------------------
Ledam=F6ter i SABs IT-kommitt=E9:
 
Ingrid Andr=E9, Lunds stadsbibliotek
Kerstin Dahl, Lunds UB
Roland Eliasson, L=E4nsbibliotek Halland (sammankallande)
Ulf-G=F6ran Nilsson, H=F6gskolan i J=F6nk=F6ping
Mats T=F6rnqvist, T=E4by kommun
Adjungerad Stefan Zetterstr=F6m, Helsingborgs stadsbibliotek
 
F=F6r SABs IT-kommitt=E9
Ulf-G=F6ran Nilsson

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager