LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ny nationell strategi för digitalisering

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 21 Dec 2011 20:27:34 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Idag kom följande pressmeddelande från kulturdepartementet och en bättre
julklapp är svårt att tänka sig.


Pressmeddelande
 21 december 2011
 Kulturdepartementet


Ny nationell strategi för digitalisering

Regeringen har fastställt en ny nationell digitaliseringsstrategi,
Digit@lt kulturarv. Målet är att de 23 myndigheter och institutioner
som omfattas ska ta fram planer för hur de ska arbeta med att
digitalisera och tillgängliggöra sina arkiv, samlingar och bibliotek.


Ett av de nationella kulturpolitiska målen är att främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Den digitala tekniken är
ett viktigt instrument för att uppfylla målet och bidrar samtidigt
till att kulturarvet görs synligt och tar plats på fler platser i
samhället.

Samordningssekretariatet vid Riksarkivet, Digisam, ska stötta
institutionerna genom att exempelvis ta fram allmänna råd hur de kan
göra prioriteringar i digitaliseringsarbetet. Digisam har även fått i
uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med strategin.

En viktig utgångspunkt för strategin är att uppfylla de åtaganden som
Sverige gjort om det europeiska digitala biblioteket Europeana.

Strategin gäller för åren 2012-2015.


Strategin berör:

Kungliga biblioteket, Statens konstråd, Riksarkivet, Institutet för
språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska
museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet,
Livrustkammaren med Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska
museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens maritima museer, Statens
försvarshistoriska museer, Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet, Statens musikverk, Stiftelsen Arbetets museum,
Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Tekniska museet, Stiftelsen
Skansen, Riksutställningar, Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Forum för levande historia.Pressmeddelandet
http://194.14.70.181/sb/d/14095/a/183171

Promemoria: Digit@lt kulturarv - Nationell strategi för att digitalt
bevara och tillgängliggöra kulturarvet
http://194.14.70.181/sb/d/14082/a/183172

Jag antar att följande ur promemorian berör universitets- och
högskolebiblioteken inom det statliga
området.


Målet med strategin är att kulturella verksamheter, samlingar och
arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras
elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar,
bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och
kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och
tillgänglighet.

Det är bara att beklaga att dom kommunala folkbiblioteken tycks stå
utanför den nationella
digitaliseringsstrategin. . Det är lite obegripligt att myndigheten
tycks ointresserad av folkets
kultur genom att inte inkludera folkbiblioteken.

http://abm.ylm.se/europeanalocal/


Jan--
Jan Szczepanski
F.d.
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager