LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: En sista påminnelse: Forskningsenkät: Arkivens, bibliot ekens och museernas nutida och framtida samhälleliga roll
From: Isto Huvila <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Feb 2011 09:50:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


Bästa mottagare, 

Om Du redan har deltagit vår enkät om Arkiv, bibliotek och museer i det framtida samhället, vi är tacksamma för Ditt deltagande. Om Du  som arkivarie, bibliotekarie, informationsspecialist eller museianställd inte har fyllt i enkäten finns det fortfarande en möjlighet att delta. Tre presentkort på 200 SEK ska lottas ut bland de som fyller i enkäten.

Vi håller på att undersöka arkivariers, bibliotekariers och informationsspecialisters samt museianställdas syn på arkivens, bibliotekens och museernas nutida och framtida samhälleliga roll. 

Syftet med enkäten är att samla in idéer om den inverkan och betydelse som arkiv, bibliotek och museer kan och borde ha i det framtida samhället, vilka de främsta faktorerna är som bidrar till att nå dessa målsättningar och vilken slags roll dessa institutioner skulle kunna ha i medborgarnas liv. 

Enkäten är en del av ett kollaborativt svenskt-kroatiskt forskningsprojekt “Arkiv, bibliotek och museer i det framtida samhället” lett av Dr. Isto Huvila (Institutionen för ABM, Uppsala universitet) och Dr. Sanjica Faletar Tanackovic (Filosofiska fakulteten, Osijek universitet, Kroatien) och genomfört tillsammans med en grupp studenter från de två universiteten. Syftet med projektet är att skapa bättre förståelse för hur arkiv-, biblioteks- och museianställda själva uppfattar sitt arbete och dess framtida roll i Sverige och Kroatien.

Tillsammans med tidigare forskningsresultat om allmänhetens syn på arkivens, bibliotekens och museernas roll, bidrar våra resultat till utveckling av metoder för framtida arbete vid dessa institutioner och identifiering av möjliga samarbetsformer och -områden med medborgare och andra organisationer. Projektet samlar och sammanfattar även de bästa metoderna och strategierna för framtiden och skapar en sammanfattning av de anställdas syn som kan användas i diskussioner med beslutsfattare och medborgare. 

Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och ska finnas tillgängliga på den öppna webben. En länk till resultaten kommer att finnas på enkätwebbsidan. 

Enstaka svar hanteras konfidentiellt, data kommer inte att överlåtas till tredje parter eller användas för icke-akademisk forskning. 

Alla respondenter kommer att hållas strikt anonyma. 

Enkät finns på http://survey-2.istohuvila.eu/index.php?sid=91565&lang=sv

Mera information om projektet finns på http://www.abm.uu.se/index.php?sida=5&id=121

Med Vänlig Hälsning och Tacksamhet för Deltagande, 


Isto Huvila

PD, forskarassistent
Institutionen för ABM | Uppsala universitet
(t) 018 471 22 17
(e) fö[log in to unmask]
(w) www.istohuvila.eu

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager