LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for U-NYTT Archives


U-NYTT Archives

U-NYTT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave U-NYTT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: U-nytt från Vetenskapsrådet
From: Katarina Pettersson Brdarski <[log in to unmask]>
Reply-To:Katarina Pettersson Brdarski <[log in to unmask]>
Date:Wed, 22 Sep 2010 13:31:27 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (81 lines)


Hej,

Här kommer höstens första nyhetsbrev från utbildningsvetenskapliga kommittén.

U-nytt från Vetenskapsrådet 5:2010

Ledare av huvudsekreterare Elisabet Nihlfors
Höstens första möte för utbildningsvetenskapliga kommittén ägde rum i Norrköping på Linköpings universitets Visualiseringscenter. Kommittén fick en presentation av universitetets satsningar och den kartläggning som gjorts av utbildningsvetenskaplig forskning vid LiU. Professor Lena Tibell, tillika ledamot av UVK, presenterade sin forskning och visade oss runt. En visning i Domteaternlänk till annan webbplats <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.visualiseringscenter.se/> avslutade dagen.
Läs hela ledaren här. <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/download/18.6e3f84f912af3e345e780001319/Ledare%2Bu-nytt%2B5_2010.pdf> 

Ämnesöversikt för utbildningsvetenskap
Arbetet med ämnesöversikter pågår just nu inom VR och hittills har tjugosex stycken lärosäten skickat in uppgifter om pågående forskning inom utbildningsvetenskap. Tillsammans med annat underlag, ska dessa svar sammanställas och analyseras av ett forskarlag vid Uppsala universitet under ledning av Donald Broady. 
UVK:s beredningsgrupper deltar i projektet med synpunkter och ämnesbeskrivningar, och flera seminarier hölls vid Vetenskapsrådet i slutet av augusti. Inbjudan till synpunkter har även gått ut till ett fyrtiotal forskare. Vi tar gärna emot synpunkter även från läsare av detta nyhetsbrev. Om du är intresserad ber vi dig skriva en kort text för ditt eget forskningsområde, så som du själv väljer att definiera det men så brett som möjligt. Texten bör vara cirka två sidor, och innehålla rubrikerna: "ämnesbeskrivning" (kortfattat), "styrkor, svagheter och ämnesmässiga trender" samt "hot och möjligheter" (omvärldsfaktorer). Skicka ditt svar senast 1 oktober.

Välkommen till årets utbildningsvetenskapliga konferens - Resultatdialog 13-14 oktober 2010
Årets Resultatdialog presenterar ny utbildningsvetenskaplig forskning inom ett brett spektra. Exempel på några av de projekt som kommer att presenteras är: folkhögskolans roll i dagens samhälle, utbildning som medborgerlig rättighet, hur den sociala bakgrunden påverkar möjligheten att lyckas som konstnär, varför lyckas Finland bättre i PISA än Sverige - en komparativ studie inom kemiämnet och dess innehåll.  Professor Peter Kemp från Danmarks Pædagogiske Universitetsskole är konferensens inledningstalare. Hans föreläsning har rubriken Citizen of the World as Ideal of Education.  Nytt för i år är att det finns en sammanfattning av projektets resultat samt en artikel på webbplatsen så att deltagarna i förhand kan sätta sig in i forskningsprojekten. Konferensen är avgiftsfri. Anmäl dig till konferensen via Resultatdialogs webbplats <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ruc.uu.se/resultatdialog10/> . 

Utbildningsvetenskapliga kommitténs verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen riktar sig till UVKs kommitté, till Vetenskapsrådets styrelse och andra som är intresserade av kommitténs verksamhet. Redovisningen är också del av det underlag för rapportering av forskningsområdets utveckling som efterfrågas i regleringsbrev, bland annat beträffande hur fördelningen av medlen utfallit. Läs mer i pdf. <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/download/18.6e3f84f912af3e345e780001323/VB%2B2009%2Bslutlig.pdf> 

Ny rapport om bedömning av elever
"Svensk forskning om bedömning - en kartläggning" heter en ny rapport inom utbildningsvetenskap som Vetenskapsrådet släpper tillsammans med Skolverket. Rapporten har tagits fram av docent Eva Forsberg, Uppsala universitet och fil dr Viveca Lindberg, Stockholms universitet. Läs en intervju med författarna på vr.se. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/nyrapportombedomningavelever.5.37eca2ee12a87a8202180003568.html> 

Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbildningsvetenskap
I denna rapport presenterar professor Sverker Lindblad och doktorand Michael Hansen sina resultat från bibliometriska analyser av utbildningsvetenskapliga publikationer mellan åren 2004-2008. Rapporten har tagits fram på uppdrag från UVK och är ett försök att utforska den komplicerade strukturen av publikationer inom utbildningsvetenskap som råder idag.  

Bokmässan i Göteborg
Sociologen Nihad Bunar, som är aktuell med forskningsöversikten om Nyanlända och lärande, deltar på Forkartorget under Bokmässan i Göteborg. Hans föredrag heter "Hur bemöter den svenska skolan elever från andra länder?" Här kan du läsa mer om forskningsöversikten och Nihad Bunar samt ladda ner rapporten.länk till annan webbplats <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/klentmedkunskapomnyanlandaiskolan.5.5adac704126af4b4be2800017823.html> Även Elisabet Nihlfors kommer att delta, tillsammans med Micael Nilsson och Arne Ekman under rubriken "Av hjärnans lust" om vikten av det lustfyllda lärandet. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/traffaforskarepaaretsbokmassa.5.37eca2ee12a87a8202180003354.html> 

Kommande rapporter
Forskningsöversikt om flerspråkighet
Redaktör: Kenneth Hyltenstam med flera. Planerad publicering i höst.  
Internationella arenor för utbildningsvetenskap
En reviderad version av rapporten med samma namn från 2004, redaktör är Sverker Lindblad. Planerad publicering i höst.  
Barns hälsa och lärande
Författare: Charli Eriksson. Planerad publicering under hösten. 

Symposium om bildning
Kungliga Vetenskapsakademien håller ett symposium med titeln "Bildning - en stor sak", lördagen den 25 september, kl. 10 - 17. Symposiet kommer att behandla bildningens ställning i samhället. 

Bjud in utländska gästforskare eller sök bidrag för gästforskarvistelse
Dessa bidrag är avsedda att främja internationalisering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning. Villkoren för bidragen är att de söks av enskild forskare vid svensk värdinstitution, att kostnader för en resa per år och boende ersätts enligt schablon för maximalt sex månader (oavsett besökets eller vistelsens längd) samt att tiden för besöket/vistelsen kan förläggas även till 2011. Ansök senast 1 okt. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/utlysningar.4.ead945b11f699b5085800013683.html> 

Mer rörelse med resebidrag
För resebidrag gäller att nydisputerade (avlagt doktorsexamen högst fem år före resetillfället) forskare vid svenskt lärosäte ska ges möjligheter att etablera personliga kontakter med utländska forskare samt att under en kortare period vistas i utländsk forskningsmiljö. 
UVK vill också verka för att nydisputerade forskare får möjlighet att under en kortare period vistas i annan inhemsk forskningsmiljö. För bidraget gäller att kongressen, konferensen eller symposiet bedöms vara av klart intresse för det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/resebidrag.5.7f636125fc6308e48000659.html> 

Utlysningar inom FP7 - fem miljarder euro i potten
Totalt handlar det om drygt fem miljarder euro som ska fördelas till forsknings- och samarbetsprojekt uppdelat i följande huvudområden: Cooperation, Ideas (ERC), People och Capacities (bland annat Science in Society) samt Euratom och Joint Research Centre, JRC. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/20julioppnarutlysningarinomfp7femmiljardereuroipotten.5.28ca860b1293e247fc480005208.html> 

Sök Starting Grant från ERC
Europeiska forskningsrådet ERC utlyser nu för fjärde gången forskningsstödet Starting Grant. Stödformen riktar sig till unga forskare som är redo att starta upp eller redan startat upp en oberoende forskningskarriär. 
Kravet är att den sökande har potential att bli en världsledande forskare inom sitt fält. Bidragen ligger på upp till 2 miljoner EURO under en period på upp till fem år. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/sokstartinggrantfranerc.5.1f599ea412a30327ccf800073.html> 

Publicering med open access - så går det till!
Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet. Antingen kan forskare arkivera redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser eller så kan de publicera direkt i tidskrifter på nätet som praktiserar open access. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/publiceringmedopenaccesssagardettill.5.28ca860b1293e247fc480006540.html> 

Tyck till om framtidens forskningsinfrastrukturer
Inför uppdateringen av Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen vill Rådet för forskningens infrastrukturer gärna få synpunkter från forskarsamhället. Välkommen att tycka till via ett webbforum senast den 4 oktober. Inläggen blir ett viktigt bidrag till nästa version av guiden, som kommer att ingå i Vetenskapsrådets underlag till nästa forskningsproposition. Läs mer... <http://owa.vr.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://vr.se/5.6e3f84f912af3e345e78000785.html> 

 

Utges av utbildningsvetenskapliga kommittén. 

 

--------------------

Redaktör U-nytt: Emma Aby

Kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

103 78 Stockholm

08-546 443 91

[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> 

 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main U-NYTT Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager