LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Pressmeddelandet om Europeana på svenska

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 20 Nov 2008 14:58:21 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


IP/08/1747
Bryssel den 20 november 2008
Nu på Internet: ”Europeana”, Europas digitala bibliotek
Europeana, Europas multimediebibliotek på Internet blir tillgängligt för
allmänheten idag. På www.europeana.eu kan Internetanvändare i hela
världen nu få tillgång till över två miljoner böcker, kartor, inspelningar,
fotografier, arkivdokument, målningar och filmer från nationella
bibliotek och
kulturinstitutioner i EU:s 27 medlemsstater. Genom Europeana öppnas nya
sätt att utforska Europas kulturarv: alla som är intresserade av litteratur,
konst, vetenskap, politik, historia, arkitektur, musik eller film kommer
att få
gratis och snabb tillgång till Europas största samlingar och mästerverk
i ett
enda virtuellt bibliotek genom en webbportal som finns på alla
officiella EUspråk.
Men detta är bara början. År 2010 kommer Europeana att ge tillgång till
miljoner föremål som representerar Europas fantastiska kulturella mångfald
och biblioteket kommer att ha interaktiva områden t.ex. för grupper med
särskilda intressen. Mellan 2009 och 2011 kommer cirka två miljoner euro av
EU:s medel årligen att anslås för detta ändamål. Kommissionen planerar
också att engagera den privata sektorn i den fortsatta utbyggnaden av
Europas digitala bibliotek. I september 2007 stödde Europaparlamentet
skapandet av ett europeiskt digitalt bibliotek genom en resolution som
röstades igenom med överväldigande majoritet.
”Med Europeana kombinerar vi Europas konkurrensfördel i kommunikations- och
nättekniken med vårt rika kulturarv. Européerna kommer nu att snabbt,
lättillgängligt
och på ett enda ställe få tillgång till de fantastiska resurser som våra
stora samlingar
utgör. Europeana är mycket mer än ett bibliotek, det är ett veritabelt
kraftpaket för att
inspirera det tjugoförsta århundradets européer att bli lika kreativa som
renässansmänniskorna. Det går knappt att föreställa sig vilka
möjligheter ett sådant
bibliotek kan erbjuda studenter, konstälskare och forskare som får
möjligheten att
kombinera och söka i alla medlemsstaters kulturskatter på Internet.
Detta är ett
tydligt bevis på att kulturen har en central betydelse för den europeiska
integrationen”, säger José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens
ordförande.
”Europeana erbjuder en resa genom tiden, över gränserna och till nya
föreställningar om vad vår kultur är. Biblioteket kommer dessutom att förena
människorna med deras historia och, genom interaktiva sidor och verktyg, med
varandra”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för
informationssamhället och medierna. ”Jag uppmanar nu Europas
kulturinstitutioner,
förlag och teknikföretag att fylla Europeana med ytterligare innehåll i
digital form. Vi
måste göra Europeana till ett hem för interaktivt kreativt deltagande
som kan nås av
de människor som vill utforma sin egen del av den europeiska kulturen
och dela med
sig av den till andra. Mitt mål är att Europeana år 2010 ska omfatta
minst 10 miljoner
föremål.”
2
”Genom Europeana blir kulturorganisationerna mer relevanta för den s.k.
Web 2.0-
generationen – en generation som förväntar sig kunna läsa text, se
video, höra ljud
och se bilder samtidigt och på samma ställe. Genom att erbjuda unga
människor en
multimedieerfarenhet kommer biblioteket att förena dem med Europas
historiska och
nuvarande kultur”, tillägger Elisabeth Niggemann, Generaldirektör för
det tyska
nationalbiblioteket och ordförande i stiftelsen för ett europeiskt
digitalt bibliotek som
är den organisation som står bakom Europeana.
Europeana gör det möjligt att söka i och bläddra igenom de digitala
samlingarna i
Europas bibliotek, arkiv och museer samtidigt. Detta innebär att
användarna kan
utforska ämnesområden utan att söka efter och besöka flera webbplatser och
webbresurser.
Kommissionen tog initiativet till Europeana 2005 och förverkligade det i
nära
samarbete med medlemsstaternas nationalbibliotek och andra
kulturorganisationer
samt med starkt stöd från Europaparlamentet. Europeana drivs av
stiftelsen för ett
europeiskt digitalt bibliotek, som sammanför Europas viktigaste
sammanslutningar
av bibliotek, arkiv, museer, audiovisuella arkiv och
kulturinstitutioner. Det
nederländska nationalbiblioteket Koninklijke Bibliotheek är värd för
Europeana.
Över 1 000 kulturorganisationer från hela Europa har tillhandahållit
material för
Europeana. Europas museer, inbegripet Louvren i Paris och Rijksmuseum i
Amsterdam, har tillhandahållit digitaliserade målningar och objekt från sina
samlingar. Statsarkiv har gjort viktiga nationella dokument tillgängliga
och Frankrikes
Institut National de l’Audiovisuel har tillhandahållit 80 000
utsändningar som återger
det tjugonde århundradet, ända från tidigt filmmaterial från slagfälten
i Frankrike
1914. Nationalbibliotek i hela Europa har bidragit med tryckt och
otryckt material,
inklusive digitaliserade kopior av de stora bokverken som har gett
upphov till nya
idéer i hela världen.
Under åren 2009–2010 kommer cirka 69 miljoner euro att bli tillgängliga
för forskning
om digitala bibliotek genom EU:s forskningsprogram. Under samma period
kommer
den del som handlar om informationssamhället i programmet för
konkurrenskraft och
innovation att avsätta cirka 50 miljoner euro till att förbättra
tillgången till Europas
kulturarv och vetenskapliga arv.
Bakgrund:
Europeiska kommissionen påbörjade redan år 2000 arbetet med att digitalisera
kulturmaterialet och göra det tillgängligt via Internet. Mellan 2000 och
2005
samfinansierade kommissionen forskningsprojekt och främjade ett bättre
samarbete
mellan medlemsstater som önskade göra sitt kulturarv tillgängligt på
Internet.
I juni 2005 gjorde kommissionär Reding det europeiska digitala
biblioteket till ett
centralt projekt inom i2010-strategin för ett europeiskt
informationssamhälle för
tillväxt och sysselsättning (IP/05/643). I september 2005 drog
kommissionen upp
riktlinjerna för de åtgärder som måste vidtas för att Europas kulturella och
vetenskapliga arv ska bli tillgängligt för alla (IP/05/1202). I augusti
i år uppmanade
kommissionen medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att bidra till
Europeana, särskilt genom att avsätta mer pengar till digitaliseringen
och ge mer
exakta siffror om hur mycket material de kommer att digitalisera.
(IP/08/1255,
MEMO/08/546).
Kommissionens arbete om det europeiska digitala biblioteket åtföljdes av en
expertgrupp på hög nivå från den offentliga och den privata sektorn,
dvs. från
kulturorganisationer, IKT-branschen och rättighetshavare.
3
För ytterligare upplysningar:
http://www.europeana.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
Press pack Europeana:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om ”i2010: mot
ett europeiskt
digitalt bibliotek” (föredragande: Marie-Hélène Descamps) finns på
följande webbplats:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0416+0+DOC+XML+V0//SV
Viktigt meddelande:
Den officiella invigningen av Europeana äger rum idag, torsdagen den 20
november, i ”Palais de Charles de Lorraine” i Bibliothèque royale de
Belgique
(Belgiens kungliga bibliotek) i Bryssel, i närvaro av kommissionens
ordförande
José Manuel Barroso, kommissionär Viviane Reding (informationssamhället och
medierna), Christine Albanel, Frankrikes kulturminister och nuvarande
ordförande för
rådet (kultur), EU:s ministrar med ansvar för kultur och audiovisuella
medier samt
företrädare för Europas kulturorganisationer.
Den officiella lanseringen av Europeana kommer att äga rum efter ett möte i
ministerrådet (kultur) idag i Bryssel. Vid detta rådsmöte förväntas
kulturministrarna
anta slutsatser som uttrycker starkt stöd för Europeiska kommissionens
Europeanaprojekt

Jan

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

  


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager