LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: NIH ska ställa krav på Op en Access
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 17 Jan 2008 08:48:28 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (647 lines)


Hej Ingela och Stina!

För mej handlar det om att använda resurser på bästa sätt.
Vi satsar över hundra miljoner på, ja främst STM tidskrifter.
Vi minskar på bokinköpen för hum/sam och säger upp unika
tidskrifter. Vi har aldrig tidigare kunnat erbjuda ett så rikt ut-
bud och vi vet att det har uppskattats.

Vi kan idag erbjuda våra forskare och alla intresserade
som besöker biblioteket fri tillgång till vetenskapliga tid-
skrifter. Varför vi samtidigt ska erbjuda samma artikel
som manuskript förstår jag inte poängen med.

Men att vi ska satsa tiotals miljoner för att få tillgång till
och erbjuda manuskript till någon "oavsett var i världen"
och då menar man väl fattigare delar av världen. Tiotals
miljoner som vi borde satsa på ännu fler resurser och inte
på second-hand kopior ur tidskrifter som vi redan betalat
svindyrt för eller helt i onödan för.

Vii har ansvar för litteraturförsörjningen inom den institution
som betalar våra räkningar, inte för att bygga upp någon
slags förlagsverksamhet med manuskript i olika versioner.

Det som jag uppfattar som negativt är att det främsta syftet
med den skattefinansierade verksamheten är att ge uppdrags-
givarna större inflytande och makt över forskningen.

Jag hörde ett program på radion nyligen där man frågade om
Nietzsche idag skulle kunna ha skrivit sina verk som akademiker.
Vem skulle ha gett honom forskningsmedel? Dessutom var det
ingen som läste honom.

Forskningen blir allt mer kringskuren. Arkiv och Bibliometriker
är ytterligare medel för kontroll och styrning. Det är tragiskt att
biblioteken blir utnyttjade för andra syften än att vara ett stöd
för forskningen.

För övrigt en glad nyhet, en nordisk kulturminister anser att det
ska finnas något så oväsentligt som böcker på bibliotek

http://www.berlingske.dk/article/20080115/kultur/701150039/Jan
Ingela Wahlgren wrote:
> Hej Jan och listan!
> 
> Vi vill börja med att tacka Jan för det fina erkännandet av vårt 
> arbete med DOAJ och även tacka för det stöd han länge har gett oss.
> 
> Vill vi gärna klargöra vår ståndpunkt angående tidskrifter och 
> självarkivering.
> 
> Vi anser, precis som Jan, att tidskrifter fyller en viktig funktion 
> för den vetenskapliga kommunikationen. De står för den viktiga 
> kvalitétskontroll som peer-review-systemet utgör, samt är en viktig 
> kanal för att på ett sammanhållet sätt presentera den senaste 
> forskningen inom ett visst område. Det finns flera olika sätt att ge 
> ut tidskrifter, men det bästa alternativet idag är givetvis open 
> access-modellen. Den gör forskningsresultat tillgängliga för alla över 
> hela världen och ökar därmed användningen och nyttan av forskningen.
> 
> Centrala eller institutionella öppna arkiv ser vi som ett bra 
> komplement till tidskriftspublicering. De ger en möjlighet att 
> säkerställa tillgången till ett dokument och är ett bra sätt att få en 
> samlad ingång till en enskild forskares artiklar. Om en artikel finns 
> i både en tidskrift (oa eller ej) och i ett öppet arkiv så ökar 
> tillgängligheten ännu mer och ännu fler kan använda sig av artikeln, 
> oavsett var i världen man befinner sig. Det är inte bara läsarna som 
> drar nytta av denna så kallade parallellpublicering, utan även 
> författarna/forskarna vars arbeten blir synligare, lättare att 
> använda och citeras därför snabbare.
> 
> Vi ser ingen konflikt mellan tidskriftspublicering och 
> parallellpublicering/självarkivering och det är en hel del förlag som 
> inte gör det heller. Av de 363 förlag som finns med i Sherpa/Romeos 
> lista så tillåter 66% av förlagen någon form av självarkivering, läs 
> mer på Sherpa/Romeos webbplats: 
> http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?stats=yes . Bland de förlag som 
> tillåter självarkivering av den slutgiltiga versionen av 
> artikeln återfinns bland andra Elsevier och Springer.
> 
> För den som vi lära sig mer om open access och självarkivering 
> rekommenderar vi återigen Sherpas webbplats: 
> http://www.sherpa.ac.uk/guidance/authors.html#whatoa .
> 
> Med vänliga hälsningar,
> DOAJ-teamet
> genom Stina Hallin och Ingela Wahlgren
>
>
> On 1/15/08, *Jan Szczepanski* <[log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>> wrote:
>
>   Jag skulle vilja börja från slutet med att bemöta mina kritiker
>   från Lund.
>
>   Ni skriver: Vi anser inte att forskningen främjas av att endast ett
>   fåtal har tillgång
>   till den eller att kommersiella intressen får bestämma hur statligt
>   finansierad forskning
>   ska hanteras och spridas.
>
>   Jag skulle uppskatta att svenska bibliotek satsar över 100 miljoner
>   kronor på elektroniska
>   resurser för forskarna inom den offentliga sektorn. Forskarna har god
>   tillgång till en oerhört
>   stor mängd elektroniska resurser. Det är löjligt att påstå att dessa
>   pengar endast skulle
>   gynna "ett fåtal".
>
>   För det andra så ska vi vara oerhört tacksamma för att "kommersiella
>   intressen" varit ledande
>   i att erbjuda elektroniska versioner av sina tidskrifter. Aldrig har
>   biblioteken haft tillgång till
>   så mycket tidskrifter som nu.
>
>   Kommersiella förlag har en lång erfarenhet och stort kunnande och
>   kanske
>   viktigast ekonomiska
>   resurser för att stödja spridning och hantering. Deras roll är
>   oumbärlig
>   under lång tid framåt.
>
>   DOAJ har visat att det finns ett alternativ och det är dom
>   fackgranskade
>   fria tidskrifterna.
>
>   Ni skriver att tidskriften inte är det bästa alternativet idag. Nähä.
>   Men vad är alternativet?
>   Menar ni att artiklar skulle kunna vara fackgranskade i arkiv utan att
>   först ha varit publicerade
>   i någon vetenskaplig tidskrift? Arkiven har väl knappast den
>   kompetensen.
>
>   Ni är också lite väl nonchalanta när ni beskriver en tidskrift som en
>   bunt artiklar i samma ämne.
>   Vetenskaperna utvecklas hela tiden och nya tidskrifter skapas inte
>   minst
>   för spegla nya ämnen
>   eller nya teoretiska infallsvinklar. För andra världskriget, innan
>   förlagen internationaliserade forskningen,
>   så var vetenskap och forskning en fråga om nationell stolthet. Så den
>   vetenskapliga tidskriften
>   finns detmycket att säga om, det handlar inte bara om en praktisk
>   samlingspunkt utan det handlar
>   mycket om status och betydelse och inte minst impact.
>
>   Visst kan man beskriva förlagen i svart.Tjocka farbröder med hög hatt
>   och cigarr som bara är ute
>   efter pengar, mycket pengar. Varför skulle skattefinansierad vara
>   finare
>   än vinstdrivande? Ur effektivites-
>   synpunkt är det sällan sant. Om jag var tvungen att välja mellan
>   marknaden och staten, så säger
>   mitt kritiska sinne att jag bör välja marknaden. Staten kan vara
>   obehaglig. Staten kan bli väldigt
>   styrande. Historien har visat det. Låt forskningen vara en del av
>   samhället och inte staten.
>
>   Ni är av åsikten att "bara om" forskarna vore insatta i frågan och
>   kände
>   till fördelarna med självarkivering
>   så skulle kommunikationen förbättras. Vad som är obehagligt är att
>   detta
>   inte visat sig särskilt
>   sant utan nu strävar man till att tvinga forskarna att "förbättra
>   kommunikationen" om inte så ... sänkta eller
>   inga nya anslag ... minskade karriärmöjligheter... Det är
>   skrämmande att
>   forskarna ska tvingas av
>   krafter som står utanför forskningen.
>
>   Idag finns det tusentals förläggare och tusentals vetenskapliga
>   sällskap
>   som saknar både höga hattar och
>   tjocka cigarrer och som på frivillig väg och med egna medel ger ut
>   tidskrifter. Varför prenumerar på dessa
>   om artiklarna finns fritt tillgängliga i arkiv? Det lilla
>   överskott man
>   haft, för att exempelvis ordna konferenser,
>   ge ut skrifter smälter bort.
>
>   Arkiv saknar kompetens och erfarenhet att ge ut tidskrifter. Arkiv är
>   inte en naturlig del av forskningen och
>   styrs inte av forskare utan av "arbetsgivare" och "anslagsgivare" som
>   uppenbarligen bara är ute efter att
>   sola sig i glansen. Det är absurt att forskningen som sedan andra
>   världskriget är internationell åter ska
>   bli en nationell eller lokal angelägenhet.
>
>   Jag säger ja till att nya vetenskapliga tidskrifter skapas av forskare
>   för forskare som är fritt tillgängliga men
>   jag är ytterst tveksam till att artiklar ska finnas i två eller flera
>   versioner och förvaras i olika administrativa
>   system.
>
>   Jag läste just att EU fattat liknande beslut kring den forskning som
>   bedrivs med EU-medel vilket jag antar
>   att ni ser som ytterligare ett viktigt framsteg för open access
>   rörelsen.
>
>   Uppenbarligen tycks verkligheten visa att jag har fel. Det gör mej
>   bekymrad att den fria forskningen blir
>   alltmer kontrollerad och styrd. Nästa steg är uppenbarligen att
>   anställa
>   bibliometriker för att se om man
>   fått valuta för pengarna...
>
>   Polemiken hindrar dock inte att jag känner den största respekt för
>   DOAJ
>   och den fantastiskt stora roll
>   DOAJ spelat för att sprida fritt tillgänglig forskning och för att
>   göra
>   dom fria tidskrifterna erkända och
>   accepterade över hela världen. En ovärderlig roll av största
>   betydelse.
>
>   Jan
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>   Ingela Wahlgren wrote:
>   >
>   > Hej listan!
>   >
>   > I mellandagarna skrev President Bush under den Appropriations
>   Bill som
>   > bland annat innehåller ett direktiv om att National Institutes of
>   > Health skall kräva att forskning som resulterat i publicerade
>   > forskningsresultat finansierade av dem skall deponeras
>   omedelbart vid
>   > publicering samt att det ska vara fritt tillgängligt senast ett år
>   > efter detta tillfälle. Vi som arbetar med open access dagligen
>   genom
>   > vårt arbete med Directory of Open Access Journals (DOAJ,
>   > http://www.doaj.org <http://www.doaj.org/>) välkomnar denna
>   > utveckling, som vi ser som ett viktigt framsteg för open access
>   rörelsen.
>   >
>   > Vi ser flera problem med Jan Szczepanskis inlägg angående detta
>   förra
>   > veckan:
>   >
>   > 1. "I århundraden har vi haft ett system som fungerat bra för
>   > forskarsamhället nämligen tidskriften."
>   >
>   > Före internets födelse och den elektroniska vetenskapliga
>   > publiceringens tillblivelse så var detta system med tryckta
>   > vetenskapliga tidskrifter det enda som fanns att tillgå, och det är
>   > bra på många sätt, men därmed inte sagt att det är det bästa
>   > alternativet idag eller det bästa alternativet för alla forskare
>   eller
>   > alla forskningsfält eller att det finns ett egenvärde i att bevara
>   > detta system intakt och som det enda alternativet. Den fördel som
>   > tidskrifter har framför öppna arkiv, är det sätt på vilket de samlar
>   > liknande artiklar eller artiklar inom samma ämne och det urval som
>   > därmed görs åt forskaren. Denna fördel kommer knappast att hotas av
>   > att samma artiklar även finns tillgängliga i öppna arkiv.
>   >
>   > 2. Jan påstår vidare att "nu ska konkurrerande system byggas upp
>   där
>   > artikeln med
>   > en viss fördröjning ska deponeras och göras fritt tillgänglig".
>   >
>   > För det första har PubMed Central ett antal år på nacken och är inte
>   > ett nytt system som måste "byggas upp". Det finns redan och är i
>   full
>   > drift, kolla själv: http://www.pubmedcentral.nih.gov/ .
>   >
>   > För det andra ska materialet deponeras omedelbart vid
>   publicering, men
>   > man kan sedan välja att göra det fritt tillgängligt senare,
>   senast ett
>   > år efter deponering.
>   >
>   > 3. Eftersom NIH är världens största finansiär av medicinsk forskning
>   > (mer än 28 miljarder USD investeras i forskning per år) så är det
>   > naturligt att förlagen reagerar. Men att deras oro handlar om
>   > forskningens väl och ve finns det nog skäl att ifrågasätta, oron
>   > handlar nog snarare om huruvida de ska gå med lika stor vinst som
>   > tidigare eller inte. Den oro som icke
>   vinstdrivande organisationer
>   > står för handlar nog ofta om att deras tidskrifter publiceras av de
>   > vinstdrivande förlagen som ju är oroliga och den oron sprider sig.
>   > Helt i onödan som vi ser det eftersom det idag finns ett utmärkt
>   > alternativ i open access publicering, och många tidskrifter har
>   > faktiskt också gått över till open access.
>   >
>   > 4. Vidare ser Jan risker och "... få
>   > fördelar med
>   > den formen av "fri publicering" där forskarna lagvägen ska tvingas
>   > publicera en
>   > gång till i ett sammanhang som inte har ett dyft med forskning att
>   > göra.För frivilligt
>   > gör dom det inte eftersom det inte finns någon poäng med att
>   göra det."
>   >
>   > Att säga att PubMed Central inte har ett dyft med forskning att göra
>   > tycker vi är lite väl magstarkt, med tanke på alla de
>   > vetenskapliga tidskrifter vars artiklar redan finns tillgängliga via
>   > denna portal och alla de forskare som deponerar sina alster där.
>   >
>   > Sedan är det också vår åsikt att forskare nog visst hade deponerat
>   > sina artiklar frivilligt om bara vi som  är insatta i frågan
>   > och känner till fördelarna med självarkivering hade kunnat
>   > kommunicera effektivare till forskarna vilka dessa är. Ett antal
>   > studier har visat att forskning som görs fritt tillgänglig
>   återanvänds
>   > snabbare av andra forskare och snabbar därmed upp den process
>   där man
>   > kommer vidare mot ny kunskap.Man får därmed ökad nytta per
>   investerad
>   > peng och forskningsfinansiärer som NIH eller Wellcome Trust vill av
>   > naturliga skäl få ut så mycket nytta som möjligt ur sin
>   finansiering.
>   >
>   > 5. Till sist menar Jan att "arkiven är ett hot mot många föreningar
>   > och andra vetenskapliga
>   > sammanslutningar." Det är också ett mycket intressant uttalande. På
>   > vilket sätt då? Föreningar är väl för det mesta knappast
>   vinstdrivande
>   > och det finns alternativa affärsmodeller för publicering av
>   > vetenskapliga artiklar, som vi redan har diskuterat ovan.
>   >
>   > Vi anser som sagt att detta nya direktiv för NIH är ett steg i rätt
>   > riktning för open access och vetenskaplig kommunikation. Vi
>   anser inte
>   > att forskningen främjas av att endast ett fåtal har tillgång
>   till den
>   > eller att kommersiella intressen  får bestämma hur statligt
>   > finansierad forskning ska hanteras och spridas.
>   >
>   > Med vänliga hälsningar ,
>   >
>   > DOAJ-teamet vid Lunds universitets bibliotek
>   >
>   > genom Ingela Wahlgren
>   >
>   > Ingela Wahlgren
>   >
>   > Lunds universitets bibliotek, Biblioteksdirektionen
>   >
>   > Box 134, 221 00 Lund
>   >
>   > Besöksadress: Tornavägen 9B, Lund
>   >
>   > Tel: 046-222 49 87
>   >
>   > Fax: 046-222 36 82
>   >
>   > [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>   <mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>>
>   >
>   >
>   >
>   > http://www.doaj.org <http://www.doaj.org/>
>   >
>   >
>   >
>   > On 1/10/08, *Jan Szczepanski* <[log in to unmask]
>   <mailto:[log in to unmask]>
>   > <mailto:[log in to unmask]
>   <mailto:[log in to unmask]>>> wrote:
>   >
>   >   Är detta beslut enbart av godo? Det finns en baksida.
>   >
>   >   I århundraden har vi haft ett system som fungerat bra för
>   >   forskarsamhället nämligen tidskriften.
>   >
>   >   Nu ska konkurrerande system byggas upp där artikeln med
>   >   en viss fördröjning ska deponeras och göras fritt tillgänglig.
>   >
>   >   Vad får det för konsekvenser för tidskrifterna? Kommer dom
>   >   att slås ut? Kommer kommunikationen mellan forskare att
>   försämras?
>   >   Det finns en klar risk, vilket fått inte minst förlagen att
>   kraftigt
>   >   protestera.
>   >
>   >   Även sällskap och föreningar vars syfte inte är att tjäna
>   pengar på
>   >   tidskrifterna
>   >   har protesterat.
>   >
>   >   Vi får in nya intressenter, anslagsgivare, myndigheter,
>   bibliotek
>   >   som vill
>   >   "publicera", inte tidskrifter utan diverse artiklar. Jag är
>   inte
>   >   övertygad om att
>   >   detta är framtiden. Jag gör inte vågen. Jag ser risker och
>   jag ser få
>   >   fördelar med
>   >   den formen av "fri publicering" där forskarna lagvägen ska
>   tvingas
>   >   publicera en
>   >   gång till i ett sammanhang som inte har ett dyft med
>   forskning att
>   >   göra.
>   >   För frivilligt
>   >   gör dom det inte eftersom det inte finns någon poäng med att
>   göra det.
>   >
>   >   Arkiven är ett hot mot många föreningar och andra vetenskapliga
>   >   sammanslutningar.
>   >
>   >   Sally Morris, en ledande företrädare för förlagen skrev
>   nyligen på
>   >   Liblicence:
>   >
>   >   While I couldn't speak for STM, a large number of publishers
>   (the
>   >   majority of those in Ulrich's, for example) are nonprofits -
>   >   learned societies, professional associations, university
>   presses
>   >   etc. And as well as the journals these publishers issue on
>   their
>   >   own behalf, a significant proportion (over 27%, according to my
>   >   calculations) of journals published by commercial publishers
>   >   actually belong to, and are published on behalf of, nonprofits.
>   >   Raym Crow estimated in 2005 that 38% of the 19,500 active,
>   >   refereed scholarly journals he identified in Ulrich's were
>   >   self-published by nonprofit organizations, and a further 17%
>   were
>   >   published by commercial publishers on behalf of nonprofits. (I
>   >   wrote about this in Learned Publishing last October).
>   >
>   >   The 'mission' of these nonprofit organizations can be
>   ascertained
>   >   from their constitutions etc - usually available on their
>   >   websites - and generally includes something about disseminating
>   >   knowledge in their field.
>   >
>   >   Jan
>   >
>   >
>   >
>   >
>   >
>   >   Jan Hagerlid wrote:
>   >   >
>   >   > Den 26 december skrev president Bush under ett
>   budgetbeslut som
>   >   > inkluderar ett avsnitt där *National Institutes of Health
>   åläggs
>   >   att
>   >   > ge allmänheten fri tillgång på nätet till resultaten från den
>   >   > forskning man stödjer*. Detta är en stor seger för alla som
>   >   krävt att
>   >   > NIH ska ställa bindande krav på fri tillgång med de anslag
>   man ger.
>   >   > Man har tidigare haft en policy som enbart ber (requests)
>   om detta,
>   >   > vilket visat sig få en mycket svag effekt. En intensiv
>   debatt har
>   >   > pågått i flera år och ledde så småningom till ett
>   kongressbeslut
>   >   som
>   >   > presidenten nu skrivit under.
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Beslutet säger följande:
>   >   >
>   >   > The Director of the National Institutes of Health shall
>   require that
>   >   > all investigators funded by the NIH submit or have
>   submitted for
>   >   them
>   >   > to the National Library of Medicine's PubMed Central an
>   electronic
>   >   > version of their final, peer-reviewed manuscripts upon
>   >   acceptance for
>   >   > publication to be made publicly available no later than 12
>   months
>   >   > after the official date of publication: Provided, That the
>   NIH shall
>   >   > implement the public access policy in a manner consistent with
>   >   > copyright law.
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Beslutet kommer att få stor betydelse för att främja en
>   >   utveckling mot
>   >   > Open Access av flera skäl:
>   >   >
>   >   >   * Det är är den första amerikanska
>   forskningsfinansiärer som tar
>   >   >    ett sådant beslut.
>   >   >   * Det är första gången ett beslut om krav på Open
>   Access tas
>   >   av en
>   >   >    regering eller motsvarande.
>   >   >   * NIH:s policy har under flera år varit den enskilt
>   största
>   >   >    stridsfrågan mellan anhängare och motståndare till
>   OA och
>   >   har nu
>   >   >    avgjorts till förmån för anhängarna.
>   >   >   * NIH är världens största forskningsfinansiär med en
>   budget 2007
>   >   >    på 28 milliarder USD och den forskning man finansierar
>   >   avsätter
>   >   >    ca 65 000 vetenskapliga artiklar om året.
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Beslutet medger upp till 12 månaders dröjsmål innan en
>   artikel blir
>   >   > fritt tillgänglig vilket är en nackdel. Men huvudsaken är
>   att det nu
>   >   > ställs ett bestämt krav som också innebär en omedelbar
>   >   deponering av
>   >   > artikeln vid NIH.
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Vad kan beslutet innebära för svensk del?
>   >   >
>   >   >   * Beslutet ger ett exempel som kan skynda på motsvarande
>   >   >    ställningstaganden från svenska
>   forskningsfinansiärer och
>   >   i den
>   >   >    kommande forskningspropositionen.
>   >   >   * Beslutet kan likaså stimulera till en snabbare
>   utveckling mot
>   >   >    liknande krav för EU:s forskningsmedel.
>   >   >   * De svenska forskare som får medel från NIH kommer
>   rimligen
>   >   att
>   >   >    omfattas av beslutet, vilket kommer att ge ringar på
>   >   vattnet. Då
>   >   >    borde det skapas rutiner för att dessa artiklar
>   också finns
>   >   >    tillgängliga vid respektive svenskt universitets
>   öppna arkiv.
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Källa: SPARC Open Access Newsletter 117,
>   >   > http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/01-02-08.htm
>   <http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/newsletter/01-02-08.htm>
>   >   <http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/newsletter/01-02-08.htm>
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Mvh
>   >   >
>   >   > Jan
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   > Jan Hagerlid
>   >   >
>   >   > 1:e handläggare, programansvarig för OpenAccess.se
>   >   >
>   >   > Avdelningen för Nationell samverkan
>   >   >
>   >   > Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
>   >   > Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
>   >   >
>   >   > Besök: Biblioteksgatan 29, Stockholm
>   >   > Telefon: 08 463 42 70
>   >   >
>   >   > Mobil: 073 917 24 70
>   >   >
>   >   > Fax: 08 463 42 74
>   >   >
>   >   > E-post: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>   <mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>>
>   >   <mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>   <mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>>>
>   >   > www.kb.se <http://www.kb.se> <http://www.kb.se> <
>   http://www.kb.se>
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >   >
>   >
>   >   --
>   >
>   >   Jan Szczepanski
>   >   Förste bibliotekarie
>   >   Goteborgs universitetsbibliotek
>   >   Box 222
>   >   SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
>   >   Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
>   >   E-mail: [log in to unmask]
>   <mailto:[log in to unmask]> <mailto:
>   [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>>
>   >
>   >
>   >
>   >
>   >
>   >
>   >
>   >
>
>   --
>
>   Jan Szczepanski
>   Förste bibliotekarie
>   Goteborgs universitetsbibliotek
>   Box 222
>   SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
>   Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
>   E-mail: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>
>
>
>
>
>
>
>

-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager