LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Bolognaprocessen och informationskompetensen igen

From:

Ann-Louise Larsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 14 Aug 2006 10:34:04 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


I april skrev jag ett inlägg och uppmanade högskolebibliotekarier att
engagera sig i det egna lärosätets Bolognaprocess. Förslaget till nya
examensbeskrivningar var då ute på remiss och det fanns en möjlighet att
föreslå andra formuleringar tillsammans med lärosätets remissvar.I sydost (Växjö, Kalmar och Blekinge) lämnade vi in ett gemensamt remissvar
och flera andra bibliotek gjorde detsamma. Dessutom skickade KB in ett eget
remissvar. Detta arbete har gett resultat. Tack till alla som engagerat sig.Examensbeskrivningarna finns i examensordningen, som är en bilaga till
högskoleförordningen (SFS 1993:100) och ska tillämpas för utbildningar som
börjar hösten 2007. Ett av målen för kandidatexamen under rubriken Färdighet
och förmåga kommer nu att ha följande lydelse:För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant
information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser,
frågeställningar och situationerVerben söka och värdera fanns inte med i ursprungsförslaget. För
högskoleexamen inleds målformuleringen på samma sätt, dock utan värdera(?).
Vi hade också föreslagit att motsvarande formulering skulle avspeglas i
yrkesexamina, men det verkar inte ha blivit så. Dock har vissa yrkesexamina
formuleringar vars innebörd är snarlik. För sjuksköterskeexamen finns
exempelvis "visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant
information."Kommer denna målformulering att spela någon roll för möjligheten för
högskolestuderande att utveckla informationskompetens? Ja, det återstår att
se, men det är lagtext. Alla som utformar kurser måste se till att de mål
som anges för generella examina respektive yrkesexamina uppnås under
utbildningstiden. Det blir säkert föremål för diskussioner i samarbetet
mellan lärare och bibliotekarier under lång tid. Jag hoppas att vi kollegor
kommer att arbeta gemensamt för att våra utbildningar ska kunna komplettera
högskolornas kurser när det gäller att utveckla förmåga att söka, värdera
och använda information. Ett sätt är att skicka in bidrag till webbplatsen
Lärandemål för informationskompetens som även har en blogg.

http://www.sub.su.se/omsub/larandemalforinformationskompetens.aspxFormuleringar av lärandemål för informationskompetens pågår. Hur stämmer
lärandemålen ihop med det undervisningsinnehåll vi har? Louise Limberg och
Lena Folkesson har nyligen publicerat sin slutrapport från projektet
Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) med titeln Undervisning i
informationssökning. Författarna har undersökt hur lärare och bibliotekarier
på grund- och gymnasieskola ser på undervisning i informationssökning. De
båda yrkesgruppernas uppfattningar avseende kunskapsinnehåll, mål, metoder
och kvalitet i elevernas informationssökning redovisas. Resultatet visar att
det finns stora skillnader mellan undervisningsinnehåll och de mål och
bedömningskriterier som formulerats för elevernas informationsanvändning.
Undervisningens fokus ligger ofta på källor och sökvägar. Källkritisk
förmåga anses som viktigt, men ägnas inte tid i undervisningen. Forskarna
drar slutsatsen att undervisningen måste utveckla elevernas förmåga till
kritisk informationssökning. De betonar värdet av undervisningsmetoder som
möjliggör elevernas självständiga kunskapande med hjälp av ändamålsenligt
stöd från både lärare och bibliotekarier. Jag tror att dessa
forskningsresultat är relevanta även för högskoleutbildningar på grundnivå.
Läs och fundera!********************************************************
Ann-Louise Larsson/Bibliotekarie
Funktionsansvarig för pedagogisk utveckling
Växjö universitetsbibliotek
351 95 Växjö
tel 0470/70 86 15
e-post [log in to unmask]
********************************************************


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager