LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

IT+Kultur=Tillväxt?

From:

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 1 Aug 2006 12:41:09 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


För några veckor sedan lämnade den IT-politiska strategigruppens arbetsgrupp för IT och kultur sin slutrapport.
I rapporten som kan laddas ner via http://www.regeringen.se/sb/d/2495 presenterar arbetsgruppen sin vision av det svenska samhället: : "Ett interaktionssamhälle där mötet mellan IT och kultur skapar nya tankestrukturer och frigör förändringskraft som leder till ökad livskvalitet, tillväxt och hållbar utveckling."

Arbetsgruppen har fokuserat på ett antal olika temaområden och frågeställningar som har upplevts ha stor betydelse för utvecklingen av kulturområdet respektive för IT-området:
- Samverkan inom teknikområdena
- Ungas nätkultur
- Utbildning
- Näringslivsutveckling
- Mångkultur
- Kulturarv
- Upphovsrätt
- Designmaterial
- Konstnärligt material
- Media och konvergens

- För att kunna möta de stora utmaningar som framtiden ställer oss inför, krävs en visionär, flexibel och dynamisk politik, där IT-frågorna spelar en alldeles särskild roll. Det är nu viktigt att stimulera fortsatt utveckling, ta tillvara hittills vunna erfarenheter och skapa underlag för en kraftfull och långsiktigt hållbar strategi inom området, säger Kenneth Olausson, ledamot i IT-politiska strategigruppen i ett pressmeddelande.

Hur arbetsgruppens förslag inom de olika områdena ska finansieras och prioriteras är således en politisk fråga. Risken med den här typen av arbetsgrupper är annars att det inte blir så mycket mer än en pappersprodukt. Å andra sidan finns det inslag i förslagen som mycket väl kan genomföras om det finns en vilja. I vilken mån arbetsgruppens slutrapport är tillräckligt visionär, flexibel och dynamisk får ni bedöma själva.

Några av de analyser som finns i rapporten är tänkvärda och kan sättas in i större sammanhang t ex skrivningen om Creative Commons: "Creative Commons arbetar därför för att åstadkomma en balans mellan ensamrätter och möjlighet att återanvända material. Utgångspunkten är att upphovsrätten är viktig men den får inte expanderas ytterligare utan måste bli mer flexibel. Tanken är att man måste låta viss information flöda fritt, på vissa villkor - annars stannar kreativitet och utveckling av."
På samma sätt presenteras en positiv syn på Copyleft: "Copyleft ... medger användaren samma rätt till ett verk som upphovsmannen. Detta betyder att den som innehar eller kan göra anspråk på copyright medger alla mottagare/användare/ brukare den oåterkalleliga rätten att fritt distribuera (även sälja) och modifiera originalet under förutsättning att även dessa kopior och varianter finns fritt tillgängliga och omfattas av samma licens."

Arbetsgruppen konstaterar att denna typ av rörelser växer i samband med digitaliseringen detta kommer att påverka framtida hantering av upphovsrätt och möjlighet för tillgängliggörandet av kulturellt innehåll och material.
- Hörde jag några där ute mumla "Open Access"?

Hade rapporten kommit en månad tidigare, när fildelningsdiskussionen var som hetast, hade den möjligen uppmärksammats mer massmedialt: "Ett problem i sammanhanget är att upphovsrättsreglerna bygger på ett regelverk som inte alltid är anpassat till dagens digitala utveckling." Ett förslag som arbetsgruppen ger handlar om unga och upphovsrätt: "en analys bör göras kring frågan om hur upphovsrättsreglerna bör appliceras för personer, t ex ungdomar, som inte försörjer sig på framtagande av material och därför inte är anslutna till någon intresseorganisation."

Förslag som speciellt och mer direkt berör folkbiblioteken finns i skrivningen om ungas nätkulturer. Landets alla elever föreslås erbjudas fri tillgång till programvaror för kreativt skapande i skolan och på offentliga inrättningar som t ex bibliotek och museer. (En ung människa ska alltså kunna gå till biblioteket för att göra sitt fanzine och jobba i något mer avancerat än MS Word, ungdomarna ska kunna ha tillgång till mer avancerade bildbehandlingsprogram, musikbearbetningsprogram, filmediteringsprogram etc. Tanken är att biblioteken och museerna skulle återerövra mark som arenor för kreativitet)

Vidare föreslås att bibliotek, museer samt statliga och kommunala inköpskommittéer uppmuntras att öka andelen IT-baserad konst.

I övrigt nämns biblioteken på ett flertal tillfällen och ofta tillsammans med arkiv och museer. Ett att temaområdena behandlar ju kulturarvet.
Här föreslår arbetsgruppen bl a att det tas fram planer för digitalt bevarande av kulturarvet på nationell, regional och lokal nivå och att regional ABM-samverkan ska stödjas. Insatser som syftar till att stimulera nyttjande av det digitala kulturarvet som resurs i utbildning och lärande föreslås ska få stöd. Arbetsgruppen ser behovet av en kartläggning av kulturinstitutionernas ansvarsfördelning för att bevara, tillgängliggöra och bruka de digitala arkiven. Kulturarvsinstitutionernas förslås vidare ska få stöd i arbetet med att utveckla metoder, modeller och riktlinjer som syftar till att bevara, tillgängliggöra och bruka kulturarvet digitalt.


mvh Peter Alsbjer

Regionförbundet Örebro län
Länsbiblioteket i Örebro län
701 83 Örebro
tfn 019-602 63 64

 


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager